Toimintakeskus Veräjän toiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Veräjä

Toimintakeskus Veräjä tarjoaa osallisuutta edistävää ja tukevaa päivätoimintaa. Asiakkaamme ovat aikuisia erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Tavoitteellinen toiminta on monipuolista sekä yhteisöllistä ja se suunnitellaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Toimintaperiaatteet

 • Luovuuden, löytämisen ilon ja osaamisen tukeminen.
 • Asiakkaan oman ilmaisun vahvistaminen.
 • Asiakkaan hyvinvoinnin tukeminen.
 • Luovuutta korostetaan sekä toiminnassa että pyrkimyksenä suhtautua erilaisiin tilanteisiin avoimesti, ”uusin silmin”.

Päivätoiminnan runkona on viikkojärjestys, jonka pohjalta toiminta jäsentyy. Jokaisella asiakkaalla on viikkorungon lisäksi omat päivittäiset työnsä ja vastuualueensa. Yksilöllisiä työtehtäviä ovat esimerkiksi erilaiset käsityöt, taidetoiminta, kotitalous- ja siivoustyöt, pihatyöt ja asiointi. Ryhmissä toteutetaan mm. taidepiiriä, luovaa toimintaa, musiikki- ja lukutuokioita, taukojumppaa, ulkoilua ja rentoutuksia.

Palvelukuvaus / päivätoiminta, Veräjä

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄTOIMINTA

YKSIKÖN NIMI: Toimintakeskus Veräjä, Kauppakatu 5-7, Pieksämäki

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä:

Päivätoiminta erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista osallisuutta edistävää päivätoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan osallisuuden edistäminen kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys päiväaikaisen toiminnan palveluun.

Palvelun sisältö:

Päivätoiminta järjestetään toimintakeskus Veräjässä tiloissa. Toimitilojen koko on 324 m2. Asiakkaat toimivat kolmessa ryhmässä (Kankurit, Nikkarit ja Köksä-ryhmä).

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tavoitteet ja päivä-/viikkokohtaiset tehtävät sekä vastuualueet. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä asumispalveluyksikön, läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa.


Päivätoiminnassa käy keskimäärin 23 asiakasta päivittäin. Toiminta muodostuu asiakkaan itsenäisistä tehtävistä, parityöskentelystä, oman ryhmän yhteisestä toiminnasta sekä kaikkien yhteisistä toiminnoista. Työn perustana toimii luovuuden, löytämisen ilon ja itseilmaisun tukeminen. Jokaisella asiakkaalla on omaohjaaja, joka yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelee päivätoiminnan sisällön ja tavoitteet. Asiakas harjoittelee päivätoiminnassa arjen taitoja (asiointi, keittiötyöt, siivous, itsestä huolehtiminen, raha-asiat, päivärytmi, itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko). Asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tuetaan (liikkuminen kaupungilla, ulkoilu, vuorovaikutustilanteet). Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti:

 • taidetoiminta, luova toiminta, itseilmaisu
 • käsityöt (kudonta, vohvelityöt, huovutus, puutyöt jne.)
 • kotitalous- ja siivoustyöt, leivonta
 • laulutunnit, rentoutus, taukojumppa
 • ulkoilu ja pihatyöt (haravointi, ruohonleikkuu, lumityöt jne.)
 • lähiympäristön tapahtumiin osallistuminen, vierailut

Päivätoiminnassa asiakkaan terveydentilasta ja hygieniasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kommunikointia tuetaan ja etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi.

Päivätoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta 2016).

Asiakkaalle annetaan tukea

 • valintojen ja suunnitelmien tekemiseen
 • muutoksin ja siirtymävaiheisiin
 • opintoihin ja työhön pääsemiseen
 • mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen
 • terveyteen ja hyvinvointiin
 • itseilmaisuun ja luovuuteen
 • sosiaalisissa rooleissa toimimiseen
 • palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Palvelun hintaan ei sisälly:

Palvelun tuottaja maksaa matkakustannukset asunnon ja toimintakeskus Veräjän välillä, sekä matkat päivätoiminnan ohjelman sisällä. Matkakustannusten korvaamisesta sovitaan yksilöllisesti, jos kustannukset ovat huomattavan suuret.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Matkakustannukset asunnon ja Veräjän välillä

x

Matkat päivätoiminnan ohjelman sisällä

x

Ateriat

x

Päivätoimintasuunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/ asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaille tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan päivätoiminnan yksilölliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan säännöllisesti (1-6 kk:n välein tai tarvittaessa).

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015)

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

                                                                                                                        

Toimintakeskus Veräjä
(ent. Länsirinteen toimintakeskus)
Vilhulantie 11
76850 Naarajärvi

Ohjaajat, puh. 050 3899 405

Yhteyshenkilöt

Tiina Hiltunen

Monipalvelukeskuksen johtaja

Puh. 040 481 6054

tiina.hiltunen@etelasavonha.fi

Henna Ikonen

Ohjaaja

Puh. 044 389 9814

henna.ikonen@etelasavonha.fi