Vattuvuoren palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Vattuvuori

Vattuvuoren palvelukoti Varkaudessa tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Vattuvuoren palvelukoti lyhyesti:

 • Tehostettu palveluasuminen
 • Päiväaikainen toiminta asumisyksikössä
 • Välimatkoja: päivä- ja työtoiminta, lähikauppa ja Varkauden keskusta 1 km
 • Tiivis yhteistyö Hongiston palvelukodin ja Latukadun palveluasuntojen sekä Pihlajan toimintakeskuksen ja Savoset monipalvelukeskuksen kanssa.

> Hongiston palvelukoti
> Latukadun palveluasunnot
> Pihlajan toimintakeskus
> Savoset Varkaus

Arki Vattuvuoren palvelukodilla

Vattuvuoren palvelukoti on kodinomainen palvelukoti Varkauden kaupungin keskustassa. Palvelukodin asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua itsestä ja terveydentilasta huolehtimiseen, ruokailuun sekä kodinhoitoon. Arkisin lounas toimitetaan Savoset monipalvelukeskuksesta. Aamiaisen, päivällisen, iltapalan ja viikonlopun ruuat ohjaajat valmistavat palvelukodilla. Palvelukodissa asuu kolmessa eri rapussa, omissa asunnoissaan 24 asiakasta. Henkilökuntaa palvelukodilla on 11 ohjaajaa, 3 lähiavustajaa, vastaava ohjaaja sekä palvelukodin johtaja. Työntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Henkilöstön osaamista vahvistetaan erilaisilla täydennyskoulutuksilla.

Asiakkaiden kommunikointia tuetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Asumispalvelussa toteutetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (KVANK) ja Vaalijalan kuntayhtymän arvoja sekä toimintaperiaatteita. Asumispalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelun aikana toimitaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan läheisten ja muun palveluverkoston kanssa.

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Palvelukodilla järjestetään asumisen päivätoimintaa, jos asiakas ei osallistu kodin ulkopuolisiin palveluihin. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys toiminnan sisältöön. Palvelukodissa pidetään säännölliset asukaspalaverit, joissa asiakkaat voivat vaikuttaa palvelukodin arjen toimintaan.

Vattuvuoren palvelukodin esittelyvideo

Palvelukuvaus / Asumisvalmennus

PALVELUKUVAUS: ASUMISVALMENNUS

YKSIKÖN NIMI: Vattuvuoren palvelukoti, Vattuvuorenkatu 36 B, Varkaus

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Asumisvalmennus (yövalvottu yksikkö), kehitysvammaiset ja muut erityistä tukea tarvitsevat henkilöt.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymän Vattuvuoren palvelukoti järjestää asiakkaalle asumisvalmennuksena ohjausta, hoitoa, tukea ja apua sovitulla tavalla. Valmennuksen ja tuen avulla asiakas harjoittelee omassa kodissa asumista ja arjen taitoja. Tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin hyvä taso, arjen taitojen vahvistuminen ja asiakkaan tyytyväisyys asumisvalmennuspalveluun. Asumisvalmennuksen tavoitteena on asiakkaan siirtyminen kevyemmin tuettuun asumispalveluun ja asiakkaan tukiverkostojen rakentaminen. Myös itsemääräämisoikeuden toteutuminen on tärkeä tavoite.

Palvelun sisältö:

Asumisvalmennuspalvelua järjestetään Vattuvuoren palvelukodissa, joka on kaksikerroksinen rivitalo ja sijaitsee Varkauden kaupungin keskustassa. Palvelukodissa asuu 24 asiakasta. Jokaisella asiakkaalla on oma koti, jossa on keittonurkkaus, wc/suihkutila ja oma piha tai parveke.  Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Palvelukodissa on asiakkaille yhteisiä oleskelutiloja, jotka mahdollistavat yhteisöllisen toiminnan muiden asiakkaiden kanssa. Palvelukodissa on yhteinen sauna. Asumisvalmennuksen aikana asiakas on vuokrasuhteessa joko Vaalijalan kuntayhtymään tai ulkopuoliseen vuokranantajaan. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta.

Asumisvalmennusjakson kesto on 1 – 2 vuotta ja tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeista ja toiveista käsin. Palvelun alussa asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen Minun elämäni-suunnitelma, johon tarkennetaan keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ja kirjataan ohjauksen sisältö sekä tuki itsemääräämisoikeuden toteuttamiseksi. Asumisvalmennuksen aikana tutustutaan muihin asumismuotoihin ja valmentaudutaan siirtymään kevyemmin tuettuun asumispalveluun. Palvelun aikana toimitaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan läheisten ja muun palveluverkoston kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa. Asiakkaiden tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tuetaan heitä löytämään muuta tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Asiakkaille myönnetyt palvelut on kirjattu kotikunnan laatimaan palvelusuunnitelmaan.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Vattuvuoren palvelukodilla on 11 ohjaajaa, 3 lähiavustaja/ lähiohjaajaa, vastaava ohjaaja sekä palvelukodin johtaja. Ryhmäkodissa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Palvelukodin työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Työntekijät käyvät säännöllisesti lisäkoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.  

Asumisvalmennuksen aikana asiakas saa tehostettua ympärivuorokautista tukea ja valmennusta itsestä ja terveydentilasta huolehtimiseen, ruokailuun ja kodinhoitoon. Asiakasta ohjataan oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Asiakkaan kommunikointia tuetaan ja etsitään soveltuvia puhetta tukevia kommunikaatiokeinoja. Vattuvuoren palvelukodilla käytössä olevia kommunikaatiomenetelmiä ovat kuvakommunikaatio, sosiaaliset tarinat sekä selkokieli ja tukiviittomat. Valmiudet käyttää myös yksilöllisiä kommunikaatioapuvälineitä (kommunikaatiokansio, tulkki). Vattuvuoren palvelukodilla huomioidaan aina myös muut asiakkaan erityistarpeet.

Asiakkaalla on mahdollista osallistua päiväaikaiseen toimintaan 1–5 päivänä viikossa. Jokaisen asiakkaan kanssa on laadittu yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Päiväaikaisesta toiminnasta asumisvalmennuksen aikana sovitaan erikseen asiakkaan ja palvelun tilaajan kanssa.

Palvelun hintaan ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut Vattuvuoren palvelukodin asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodissa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon perehdyttämänä. Tarvittavat kotisairaalan palvelut asiakas kustantaa itse. Mikäli asiakkaan sairaanhoidolliset tarpeet ovat suuret, on hänen palvelunsa onnistumista palvelukotiympäristössä arvioitava yksilöllisesti.

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen palvelusuunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta päiväaikaiseen toimintaan ei sisälly asumispalveluun. Palvelukodissa järjestetään päiväaikaista toimintaa asiakkaalle lisäpalveluna, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.

Palveluprosessin vastuut ja kustannusten jakautuminen:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumisvalmennuksen kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput, suojakäsineet- ja asusteet, muut pientarvikkeet)

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/ Asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/ Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asumisvalmennuksen tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen asumisen eri osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista ja asiakkaan toimintakykyä arvioidaan säännöllisesti. Toimintakyvyn arvioinnin mittarina on käytössä RAI.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakas ja hänen läheisensä antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: LifeCare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

  päiväys 25.01.2022

Palvelukuvaus / Tehostettu palveluasuminen

PALVELUKUVAUS: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN 

YKSIKÖN NIMI: Vattuvuoren palvelukoti, Vattuvuorenkatu 36 B, Varkaus

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Tehostettu palveluasuminen kehitysvammaisille henkilöille tai muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua sovitulla tavalla. Tuen avulla asiakkaat selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso ja tyytyväisyys asumispalveluun. Myös itsemääräämisoikeuden toteutuminen on tärkeä tavoite.

Palvelun sisältö:

Vattuvuoren palvelukoti on kaksikerroksinen rivitalo, joka sijaitsee Varkauden kaupungin keskustassa. Palvelukodissa asuu 24 asiakasta. Jokaisella asiakkaalla on oma koti, jossa on keittonurkkaus, wc/suihkutila ja oma piha tai parveke.  Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Palvelukodissa on asiakkaille yhteisiä oleskelutiloja, jotka mahdollistavat yhteisöllisen toiminnan muiden asiakkaiden kanssa. Palvelukodissa on yhteinen sauna. Asiakkaat ovat vuokrasuhteessa joko Vaalijalan kuntayhtymään tai ulkopuoliseen vuokranantajaan. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta.

Palvelukodin asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua asumiseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Heitä tuetaan ja autetaan itsestä ja terveydestä huolehtimisessa, oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan ja heidän kuntoutumistaan tuetaan. Lisäksi henkilökunta tarjoaa asiakkaille psykososiaalista tukea ja keskusteluapua. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan etsimällä tarvittaessa soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi omassa toimintaympäristössään. Asiakkaiden tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tuetaan heitä löytämään muuta tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Asiakkaille myönnetyt palvelut on kirjattu kotikunnan laatimaan palvelusuunnitelmaan.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Vattuvuoren palvelukodilla on 11 ohjaajaa, 3 lähiavustajaa/ lähiohjaajaa, vastaava ohjaaja sekä palvelukodin johtaja.  Lisäksi asiakkaan tarpeen mukaan on mahdollista resursoida henkilökohtaisia lähiohjaajia. Henkilökuntaa on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden. Palvelukodin ohjaajilla on vähintään sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Työntekijöitä on kussakin työvuorossa 3-4 ja yössä 1.  Työntekijät käyvät säännöllisesti lisäkoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.

Vattuvuoren asiakkailla on mahdollisuus osallistua osallisuutta ja työllistymistä edistävään työ- ja päivätoimintaan Savoset monipalvelukeskuksessa tai Pihlajan toimintakeskuksessa 1-5 päivänä viikossa. Palvelukotiin arkipäiviksi jääville on järjestetty päiväaikaista toimintaa maanantaista perjantaihin. Palvelukodin päiväaikainen toiminta on oman kodin siivoustehtäviä pyykkihuoltoa, asiointia tai muuta ohjattua ja suunnitelmallista toimintaa. Jokaisen asiakkaan kanssa on laadittu yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma.

Vattuvuoren palvelukodissa huomioidaan asiakkaiden erityistarpeet:

 • Yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä osallistuvat.
 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti asumisen arjen tilanteissa.
 • Yksilöllisesti suunniteltu päivä- ja viikko-ohjelma sekä ohjattu vapaa-aika.
 • Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt).
 • Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (haastavien tilateiden ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli, tarpeen mukaiset rajoitustoimenpiteet).
 • Autistisen henkilön erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen arjessa (aistit, tapa olla ja liikkua).
 • Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita ammattitaitonsa tueksi.

Palveluasumiseen ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut Vattuvuoren palvelukodin asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodissa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon perehdyttämänä.

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta toimintapaikkaan ei sisälly asumispalveluun.

Lisäpalvelut:

Palvelukodissa järjestetään asiakkaalle yksilöllistä päiväaikaista toimintaa, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.

Palveluasumiseen voidaan sisällyttää tarvittaessa asiakkaan rajoitustoimenpiteisiin liittyvän moniammatillisen työryhmän (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) arvioinnit ja konsultaatiot.

Turvallisen asumisen takaamiseksi asiakkaan tueksi on lisäpalveluna mahdollista resursoida henkilökohtainen lähiohjaaja.

Palveluprosessin vastuut ja kustannusten jakautuminen:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput, suojakäsineet- ja asusteet, muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/Asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Muutoksia asiakkaan hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaan hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Vaalijalan kuntayhtymä järjestää vuosittain eri yksiköiden yhteisen asiakasraadin, johon palvelukodin asiakkaiden valitsema edustaja osallistuu. Asiakasraatiin tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: LifeCare-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

 päiväys 25.01.2022

Vattuvuoren palvelukoti
Vattuvuorenkatu 36 B
78200 Varkaus

B-tiimi puh. 040 481 6011
C-tiimi puh. 040 481 6012

Yhteyshenkilöt

Sanna Oksanen-Vihervuori

Palvelukodin johtaja

Puh. 050 389 9444

sanna.oksanen-vihervuori@pshyvinvointialue.fi

Mervi Wright

Vastaava ohjaaja

Puh. 040 481 6009

mervi.wright@pshyvinvointialue.fi