Tietosuojaseloste / uutiskirjerekisteri

Vaalijalan kuntayhtymän tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 9.9.2019.

 1. Rekisterinpitäjä

Vaalijalan kuntayhtymä (0207327-0)

Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto

015 783111, vaalijala@vaalijala.fi

 1. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilö

Koulutussuunnittelija Maarit Luojus

Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto

050-3899213, maarit.luojus@vaalijala.fi

 1. Rekisterin nimi

Koulutuskeskus Myötätuulen uutiskirjeen tilaajarekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on hallinnoida Vaalijalan kuntayhtymän koulutuskeskus Myötätuulen viestintäkanavana käytettävän uutiskirjeen tilaajarekisteriä. Kerättäviä tietoja käytetäänajankohtaisista koulutusasioista ja

–tapahtumista tiedottamiseen.

Henkilötietojen käsittelyä ohjaavat seuraavat lait:

Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös 731/1999; Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus 2016/679; Tietosuojalaki 1050/2018; Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999; Arkistolaki 831/1994; Asetus viranomaisen toiminnasta ja julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999; Terveydenhuoltolaki / Täydennyskoulutusvelvoite 1326/2010; Sosiaalihuoltolaki1301/2014; Laki työnantajan jahenkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007; Laki koulutuksen korvaamisesta 1140/2013; Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017; Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö muodostuu tiedoista, jotka henkilö uutiskirjeen tilatessaan luovuttaa

- Etunimi

- Sukunimi

- Sähköpostiosoite

Poikkeuksena uutiskirjeen vastaanottajaorganisaatioiden omat käytänteet sähköpostiviestien edelleen lähettämisessä (kirjaamot, vaihteet tms.). Tästä toiminnosta ei kerry tietoa Koulutuskeskus Myötätuulen uutiskirjerekisteriin.

Koulutuskeskus Myötätuulen uutiskirjeen tilaajarekisterin tietoja ei yhdistetä henkilörekistereihin.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeen tilaajilta itseltään.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, vain jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Koulutuskeskus Myötätuulen uutiskirjeen tilaajarekisterinietoja ei luovuteta eteenpäin.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen siirtoa.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilörekisteri ylläpidetään ajantasaisena. Uutiskirjeen tilauksen peruuttaneiden henkilöiden ja muut vanhentuneet tiedot poistetaan välittömästi rekisteristä.


Rekisteristä ei oteta paperitulosteita.

Sähköisessä muodossa olevan tietoon on pääsy vain siihen oikeutetulla henkilöllä, joka kirjautuu Mailchimp-uutiskirjesovellukseen käyttäjätunnuksella ja salasanalla

 1. Tarkastusoikeus

Tarkastus toteutetaan kuukauden kuluessa tarkastuspyynnöstä. Rekisteritietojen tarkastajan henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen tarkastamista. Tarkastamisoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi se, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille (Tietosuojalaki 34 §).

Rekisteröidylle on ilmoitettava rajoituksen syyt, ellei tämä vaaranna rajoituksen tarkoitusta.Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi esimerkiksi www.tietosuoja.fi -sivulta tulostettavalla Pyyntö tarkastusoikeutta koskevan määräyksen antamiseksi -lomakkeella osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto. PL 315, 00181 Helsinki.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tiedon korjaaminen EU:n tietosuoja-asetus 16 art.:

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta, oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Korjauspyyntö tehdään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona taikka lähettämällä paperinenRekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomake, joka lähetetään Vaalijalan kuntayhtymän postiosoitteeseen. Lomake löytyy Vaalijalan nettisivuilta välilehdeltä Koulutus, Tietosuoja-osiosta. Korjausvaatimusta ei tarvitse perustella. Vaatimusta ei voi tehdä valtakirjalla.

Mikäli rekisterinpitäjä kieltäytyy korjaamasta tietoja, kieltäytymisestä tulee antaa kirjallinen ilmoitus, jossa on mainittava syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi esimerkiksi www.tietosuoja.fi -sivuilta tulostettavalla Pyyntö tietojen korjaamista koskevan määräyksen antamiseksi -lomakkeella, osoite Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle:

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

 1. Muu informaatio

Tietosuojaseloste on nähtävillä Vaalijalan kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla, toimistorakennus 5, Nenonpelto, PIEKSÄMÄKI. Yleiseentietosuojainformaatioonvoittutustuaosoitteessa www.tietosuoja.fi.