Tietosuojaseloste QPro

Vaalijalan kuntayhtymän tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 10.10.2019.
 

 1. Rekisterinpitäjä
  Vaalijalan kuntayhtymä (0207327-0)
  Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto
  015 783111
   
 2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilö
  Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko
  Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto
  050 389 9204

  Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala
  Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto
  040 509 3514
   
 3. Tietosuojavastaava

Sovellusasiantuntija Anne Kemppi-Särkkä

Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto

050 389 9413

 1. Rekisterin nimi
  QPro -asiakaspalautejärjestelmä
   
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
  Asiakaspalautejärjestelmän keräämät henkilötiedot on tarkoitettu palauteviestien käsittelyä, vastaamista ja tilastointia varten. Palautteen antaminen nimettömänä on mahdollista. Nimettömänä annettuihin palautteisiin Vaalijalan kuntayhtymä ei vastaa, mutta palautteet käsitellään ja tallennetaan palautejärjestelmään.
  Tietojen käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e-kohta (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi).

  Henkilötietojen käsittelyä ohjaavat seuraavat lait:
  Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös (731/1999); Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus 2016/679; Tietosuojalaki 1050/2018; Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999); Arkistolaki 831/1994; Asetus viranomaisen toiminnasta ja julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999.
   
 3. Rekisterin tietosisältö
  Rekisterin tietosisältö muodostuu asiakaspalautejärjestelmään tallennettujen palautelomakkeiden sisältötiedoista, palautteiden antajien mahdollisista yhteystiedoista, palautejärjestelmään kirjautuneiden käyttäjien tiedoista.
  Asiakaspalautteiden tietosisällöstä kootaan tilastointi- ja yhteenvetotietoja sekä palautteita hyödynnetään asiakaspalvelun ja muun Vaalijalan kuntayhtymän toiminnan kehittämisessä.

  Osa tiedoista on salassa pidettäviä
  - Laki viranoimaisen toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999)
  - EU:n tietosuoja-asetus 9 art.
  - Tietosuojalaki 6 § (1050/2018)

  Tietoja ei yhdistetä muihin henkilötietorekistereihin.
   
 4. Säännönmukaiset tietolähteet ja käsittelyssä käytettävät järjestelmät
  Asiakkaiden tallentamat palautteet verkkopalveluun ja käyttäjien tallentamat vastaukset palautteisiin.
  Tietoja käsitellään QPro Feedback –verkkopalautejärjestelmällä, joka on Awanic Oy:n tuottama.
   
 5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Henkilötietoja ei luovuteta Vaalijalan kuntayhtymän ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa poikkeuksellisesti vain Vaalijalan kuntayhtymän toimeksiannosta tehtäviä tutkimuksia ja selvityksiä varten. Tekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus henkilö- ja yhteystietojen osalta eikä raporteissa julkaista henkilötietoja.
   
 6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Ei tietojen siirtoa.
   
 7. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Palautteiden henkilötietoja voivat käsitellä ja lukea vain ne Vaalijalan kuntayhtymän työntekijät, jotka on nimetty palautteiden käsittelijöiksi tai joille on myönnetty palautteiden lukuoikeus.
  Palvelu käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön avulla voidaan tarjota asiakkaille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluja. Mikäli sivuilla vieraileva kävijä ei halua palvelun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.
   
 8. Automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22)
  Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
   
 9. Tarkastusoikeus
  Tarkastus toteutetaan kuukauden kuluessa tarkastuspyynnöstä. Rekisteritietojen tarkastajan henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen tarkastamista. Tarkastamisoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.
  Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi se, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille (Tietosuojalaki 34 §).
  Rekisteröidylle on ilmoitettava rajoituksen syyt, ellei tämä vaaranna rajoituksen tarkoitusta.Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi esimerkiksi www.tietosuoja.fi -sivulta tulostettavalla Pyyntö tarkastusoikeutta koskevan määräyksen antamiseksi -lomakkeella osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto. PL 315, 00181 Helsinki.
   
 10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Tiedon korjaaminen EU:n tietosuoja-asetus 16 art:
  Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta, oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
  Korjauspyyntö tehdään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona taikka lähettämällä paperinenRekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomake, joka lähetetään Vaalijalan kuntayhtymän postiosoitteeseen. Lomake löytyy Vaalijalan nettisivuilta välilehdeltä Koulutus, Tietosuoja-osiosta. Korjausvaatimusta ei tarvitse perustella. Vaatimusta ei voi tehdä valtakirjalla.
  Mikäli rekisterinpitäjä kieltäytyy korjaamasta tietoja, kieltäytymisestä tulee antaa kirjallinen ilmoitus, jossa on mainittava syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi esimerkiksi www.tietosuoja.fi -sivuilta tulostettavalla Pyyntö tietojen korjaamista koskevan määräyksen antamiseksi -lomakkeella, osoite Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki.
   
 11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle:
  Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki
  Sähköposti: tietosuoja@om.fi
   
 12. Muu informaatio
  Tietosuojaseloste on nähtävillä Vaalijalan kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla, toimistorakennus 5, Nenonpelto, PIEKSÄMÄKI. Yleiseentietosuojainformaatioonvoittutustuaosoitteessa www.tietosuoja.fi.