Sukkula

Yli 18-vuotiaiden nuorten psykiatrinen ja psykososiaalinen jatkokuntoutus

Sukkula on Pieksämäen keskustassa sijaitsevassa omakotitalossa toimiva ympärivuorokautista laitoskuntoutusta tarjoava 5-paikkainen yksikkö.

Sukkulassa nuorilla on mahdollisuus harjoitella itsenäisen elämän taitoja turvallisesti hoitohenkilökunnan jatkuvan tuen ja ohjauksen avulla. Sukkulassa nuoria tuetaan asteittaisesti itsenäisempään asioiden hoitoon ja vastuunottoon omissa asioissaan. Nuoret suorittavat kuntoutuksen aikana jatko-opintoja Pieksämäen ammatillisissa oppilaitoksissa tai käyvät yksilöllisesti suunnitellussa työtoiminnassa Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksella.

Sukkulan kuntoutusta ohjaa yhteisöhoidollinen näkökulma, joka näkyy arjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yksikön pelisäännöistä ja yhteisistä toiminnoista sovitaan viikoittaisissa yhteisökokouksissa ja nuoret huolehtivat hoitohenkilökunnan tuella muun muassa ruokalistojen suunnittelusta, ruokaostoksista, ruoanlaitosta ja siivouksesta jokainen vuorollaan.

Jokaiselle nuorelle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kuntoutuksen tavoitteet, jotka ohjaavat kuntoutuksen etenemistä. Sukkulan hoitohenkilökunnan tukena ovat Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuksen asiantuntijat, jotka jalkautuvat yksikköön säännöllisesti.

Sukkula palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Sukkula
PALVELURYHMÄ: laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:

Oppilaskoti Sukkula on 5-paikkainen psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta tarjoava yksikkö yli 18-vuotiaille nuorille. Sukkula sijaitsee Pieksämäellä omakotitaloalueella.

https://www.vaalijala.fi/sukkula                                                                                      

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Oppilaskoti Sukkulassa kuntoukseen kuuluu itsenäisen elämän taitojen harjoittelu henkilökunnan ympärivuorokautisen tuen ja ohjauksen avulla. Sukkulassa nuoria tuetaan asteittaisesti itsenäisempään päätöksentekoon, asioiden hoitoon ja vastuunottoon omissa asioissaan. Kuntoutusta ohjaa yhteisöhoidollinen näkökulma.

Kuntoutuksen lähtökohtana on yhteistyössä nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkostonsa ja Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen moniammatillisen työryhmän kanssa laaditut yksilölliset kuntoutustavoitteet. Kuntoutuksen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan vähintään kolmen kuukauden välein yhdessä verkoston kanssa.

Nuoren itsemääräämisoikeutta tuetaan huomioimalla nuoren omat tavoitteet ja toiveet kuntoutukselle ja kannustamalla nuorta osallisuuteen ja iänmukaiseen päätöksentekoon. Itsemääräämisen tukemisen suunnitelma tehdään nuoren kanssa heti kuntoutuksen alkaessa.

Palvelun sisältö:

 • yhteistyössä nuoren, hänen lähiverkostonsa ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa laadittu yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kokonaiskuntoutuksen tavoitteet
 • sovitusti yhteydenpito lähiverkoston kanssa
 • yhdessä nuoren kanssa laaditaan KV-lain 42 § mukainen suunnitelma nuoren itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tukevista toimenpiteistä
 • lääkärin, sosiaalityöntekijän ja psykologin palvelut
 • sovitusti muut yksilöllisesti suunnitellut asiantuntijapalvelut (esim. perheterapia, toimintaterapia, puheterapia, kommunikaatio-ohjaus, musiikkiterapia ja taideterapia)
 • päiväaikainen toiminta tai jatko-opinnot Pieksämäen ammatillisissa oppilaitoksissa, tarvittaessa lähiaikuisen tukemana
 • AVEKKI-toimintatapamallin mukainen työskentely ja jälkipuinti
 • kuntoutuskoordinaattorin palvelut
 • jatkokuntoutuksen suunnittelu yhteistyössä nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkoston, kotikunnan ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön sosiaalialan omavalvontasuunnitelma, yksikön elintarvikeomavalvontasuunnitelma sekä yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassa olevan erityishuolto-ohjelman (eho), joka voidaan tehdä myös Vaalijalassa.

Yhteyttä voi ottaa Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja suoraan yksiköihin lisätietojen saamiseksi.

www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus:

 • RAI-toimintakykyarviointi vähintään puolivuosittain

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta:

 • päivittäinen seuranta ja raportointi asiakastietojärjestelmää käyttäen
 • kuntoutustavoitteiden arviointi vähintään kolmen kuukauden välein nuoren, hänen verkostonsa ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa
 • yhteistyöneuvottelut vähintään puolivuosittain
 • kuntoutussuunnitelman tarkastus vuosittain

Yhteydenpito sidosryhmiin:

 • sovitusti yhteistyö perheen, lähiverkoston ja maksajatahon kanssa yksilölliset toiveet ja tuentarpeet huomioiden (puhelimitse, sovitut tapaamiset)

Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta.
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • Qpro palautejärjestelmällä kerätään asiakaspalaute aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute.
 • palautetta voi antaa myös missä kuntoutuksen vaiheessa tahansa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto ja sisältö 2021 liitteenä

Päivitetty 25.2.2021

Luotain & Sukkula
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 27 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Luotain solu 1, puh. 050 389 9290
Luotain solu 2, puh 050 389 9302
Sukkula puh. 044 389 9710, 044 389 9711

Yhteyshenkilöt

Oppilaskodin johtaja, Luotain, Sukkula

Puh. 044 389 9627

Vastaava sairaanhoitaja, Luotain, Sukkula

Puh. 050 389 9393

Kuntoutuskoordinaattori, Luotain, Sukkula

Puh. 044 389 9767