Sipulin palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Sipulin palvelukoti

Sipuli

Sipulin palvelukoti tarjoaa ympärivuorokautista autistien asumispalvelua 15 asiakkaalle Kuopion Saaristokaupungissa

Sipuli lyhyesti

 • Palvelukodissa asutaan omassa vuokra-asunnossa, neljässä eri ryhmäkodissa.
 • Asiakas saa tukea, ohjausta, hoitoa ja kuntoutusta yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Asumisessa huomioidaan autismikuntoutuksen periaatteet ja yksilöllinen tuki.
 • Palvelukodin asiakkaat saavat tarvittaessa apua palvelukodin ohjaajilta opiskeluun, päivätoimintaan ja vapaa-ajan toimintoihin.
 • Sipulin palvelukodissa asumispalvelun lisäksi asiakkaat saavat jalkautuvan mallin mukaista päivätoimintaa 5 päivää viikossa, joka on yksilöllistä ja huomioi näin ollen jokaisen taidot. Päivätoiminnan ja asumisen ohjauksen toteuttaa palvelukodin henkilökunta.

Sipulin palvelukodissa kunnioitetaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita, voimavaroja ja itsemääräämisoikeutta. Palvelukodin työntekijät tukevat asiakkaiden vuorovaikutusta erilaisten kommunikaatiomenetelmien avulla.

Palvelukoti on 2-kerroksinen, fyysisissä tiloissa on huomioitu esteettömyys esim. hissi. Teknologian avulla helpotetaan asiakkaiden arkea ja lisätään turvallisuutta. Palvelukodin henkilökunta tekee tiiviisti yhteistyötä asiakkaan läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa.

Emmi työskentelee Sipulin palvelukodissa

Palvelukuvaus / Tehostettu kuntouttava palveluasuminen

TEHOSTETTU KUNTOUTTAVA PALVELUASUMINEN

YKSIKÖN NIMI: Sipulin palvelukoti, Sipulikatu 4, Kuopio

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Tehostettu kuntouttava palveluasuminen kehitysvammaisille ja autistisille henkilöille, jotka tarvitsevat erityisen vaativaa psykososiaalista tukea ja apua (yövalvonta, kaksi ohjaajaa yövuorossa).

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaille erityisen vaativaa kuntouttavaa asumispalvelua. Asumispalvelu sisältää ohjausta, hoitoa, tukea ja apua sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso, taitojen kehittyminen ja asiakkaiden tyytyväisyys asumispalveluun. 

Palvelun sisältö:

Asumispalveluun tarkoitetut asunnot sijaitsevat palvelukotiin perustetuissa ryhmäkodeissa. Palvelukodissa asuu 15 asiakasta, ryhmäkodit on jaettu 3-5 asunnon yksiköihin. Pienet ryhmät takaavat rauhallisen ja turvallisen asumisen. Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, jotka he itse sisustavat haluamallaan tavalla. Jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone ja valmius ottaa tarvittaessa käyttöön oma keittiö. Ryhmäkodissa on yhteiset oleskelutilat, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan muiden kanssa. Vaalijalan kuntayhtymä omistaa palveluasunnot, joten asiakas on vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta.

Työntekijöillä on sosiaali - tai terveydenhuoltoalan koulutus. Työntekijöitä on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden ja jokaisessa työvuorossa on keskimäärin 12-14 asiakastyötä tekevää ohjaajaa. Yövuorossa on 2 työntekijää.

Asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua itsestä ja terveydentilasta huolehtimiseen, lääkehoitoon, ruokailuun ja kodinhoitoon. Asiakkaita tuetaan asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Heidän turvallisuudestaan huolehditaan ja kuntoutumistaan tuetaan. Asiakkaat saavat psykososiaalista tukea ja keskusteluapua henkilökunnalta. Asiakkaan kommunikointia tuetaan ja suunnitellaan hänelle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. 

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteeereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen, sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Asumispalvelussa huomioidaan paljon apua ja tukea tarvitsevien henkilöiden erityistarpeet. Kuntoutus on päivittäinen osa arkea. 

 • Asiakkaan erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen arjessa (aistit, tapa olla ja liikkua, vaatimus selkeään ja turvalliseen ympäristöön esim. asunnon pintamateriaalit, ikkunat, valokatkaisijat, pistorasiat, vedentulo)
 • Asiakkaan yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat
 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti arjen tilanteissa asumisessa
 • Yksilöllisesti strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma sekä ohjattu vapaa-aika asumispalvelussa
 • Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt)
 • Struktuurin toteutumisen tukeminen muissa toiminnoissa ja palveluissa, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (esim. opiskelu- tai työpaikka, asioinnit)
 • Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (suunnitelma itsemääräämisoikeuden toteutumisesta, haastavien tilateiden ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli, käyttäytymisanalyysi, tarpeen mukaiset rajoitustoimenpiteet)
 • Henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan kuntoutuksen periaatteisiin ja arviointimenetelmiin. Henkilöstömitoitus on riittävä kuntoutuksen periaatteiden noudattamiseen. Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ja ohjaus- ja konsultaatiopalveluita työnsä tueksi.

Lisäpalvelut:

Palvelukoti voi toteuttaa jalkautuva päivätoimintaa asiakkaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti

Palveluasumiseen voidaan sisällyttää tarvittaessa asiakkaan rajoitustoimenpiteisiin liittyvän moniammatillisen työryhmän (lääkäri, psykologi ja sosiaalityöntekijä) arvioinnit ja konsultaatiot.

Turvallisen asumisen takaamiseksi askikaan tueksi on lisäpalveluna mahdollista resursoida henkilökohtainen lähiohjaaja.

Palveluasumiseen ei sisälly:

Henkilökohtaiset terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodin työntekijät voivat toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä.

Kodin ulkopuolisen päivätoiminnan järjestämisestä sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun, ellei toisin sovita. 

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. 

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

  päiväys 24.2.2021

Palvelukuvaus / Jalkautuva päivätoiminta

PALVELUKUVAUS: JALKAUTUVA PÄIVÄTOIMINTA

YKSIKÖN NIMI: Sipulin palvelukoti, Sipulikatu 4, Kuopio

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Jalkautuva päivätoiminta Sipulin palvelukodin asiakkaille (autistiset ja vahvaa psykososiaalista tukea ja ohjausta tarvitsevat henkilöt).

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista yksilöllistä jalkautuvaa päivätoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukeminen ja vahvistaminen, kuntoutuminen, yksilöllisyys, osallisuus, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys päivätoiminnan palveluun.

Palvelun sisältö:

Jalkautuvaa päivätoimintaa järjestää Sipulin palvelukodin henkilökunta. Päivätoiminnan koordinaattori ohjaa ja suunnittelee toimintaa yhdessä asiakkaan, henkilöstön ja läheisten kanssa. Jalkautuva päivätoiminta tapahtuu asumisyksikössä sekä jalkautuvana palveluna erilaisissa toimintaympäristöissä. Toiminta voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua. Toiminnan sisältö perustuu toimintakykyarvioon. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma, johan kirjataan asiakkaan toiveet, tavoitteet ja päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä asiakkaan asumispalveluyksikön, läheisten ja lähiverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä.

Jalkautuvassa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja (asiointi, keittiötyöt, siivous, vaatehuolto, itsestä huolehtiminen, raha-asiat, päivärytmi, itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko) ja tuetaan asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä monin eri tavoin. Asiakas harjoittelee arjen eri taitoja esimerkiksi, liikunta, ulkoilu, keskustelut, vuorovaikutustilanteet ja aistituokiot, esim. aistihuone, poreallas. Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti (esim. retket, oppimistuokiot, sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen harjoittelu, musiikki, taide, kulttuuri, kädentaidot, rakentelu, ruuan valmistaminen, leipominen, tietotekniikka, harrasteisiin tutustuminen). Jalkautuvassa päivätoiminnassa asiakas voi tehdä ohjatusti työtehtäviä asumispalveluyksikössä, toimintatilassa tai työpaikoilla ja saada valmennusta työtaitoihin (verstas, piha-alueiden siistimistyöt, uimahalli- ja kuntosalikäynnit jne).

Jalkautuvassa päivätoiminnassa asiakkaan terveydentilasta ja hygieniasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kommunikointia tuetaan ja etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. 

Jalkautuvassa päivätoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta 2016). 

 • Tuki valintojen ja suunnitelmien tekemiseen
 • Tuki muutoksin ja siirtymävaiheisiin
 • Tuki opintoihin ja työhön pääsemiseen
 • Tuki mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen
 • Tuki terveyteen ja hyvinvointiin
 • Tuki itseilmaisuun ja luovuuteen
 • Tuki merkityksellisissä sosiaalisissa rooleissa toimimiseen
 • Tuki palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Jalkautuvassa päivätoiminnassa huomioidaan autististen henkilöiden erityistarpeet:

 • Autistisen henkilön erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen (esim. aistit, tapa olla ja liikkua, vaatimus selkeään ja turvalliseen ympäristöön, rentoutumisen ja läheisyyden harjoittelu) ja vahvuuksien tukeminen.
 • Yksilöllinen kommunikaatio ja toimintatavat, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat.
 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan kaikissa päiväaikaisen toiminnan tilanteissa.
 • Yksilöllisesti on strukturoitu selkeä päivä- ja viikko-ohjelma.
 • Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt)
 • Struktuurin toteutumisen tukeminen on muissa toiminnoissa ja palveluissa sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (esim. asuminen, asioinnit).
 • Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (haastavien tilateiden ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli, käyttäytymisanalyysi ja tarpeen mukaiset rajoitustoimenpiteet).
 • Henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan autismikuntoutuksen periaatteisiin ja arviointimenetelmiin. Henkilöstömitoitus on riittävä autismikuntoutuksen periaatteiden noudattamiseen. Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita työnsä tueksi.

Palveluun ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana ja/tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Matkakustannukset asunnon ja työ-/toimintapaikan välillä jalkautuvassa päivätoiminnassa

x

Matkat päiväaikaisen toiminnan ohjelman sisällä

x

Ateriat

x

Päiväaikaisen toiminnan yksilöllinen suunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/ asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/ Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Asiakkaille tehdään toimintakykyarvio, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet jalkautuvaan päivätoimintaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Asiakkaalta kerätään palautetta toiminnoista. Palautelomake on jokaista toimintaa kohtaan yksilöllinen ja palautetta kerätään 6 kk välein välittömästi toiminnan jälkeen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

  päiväys 24.2.2021

Sipulin palvelukoti
Sipulikatu 4
70820 Kuopio

Tiimi 1: puh. 044 389 9816
Tiimi 2: puh. 044 389 9817
Tiimi 3: puh. 044 389 9818
Tiimi 4: puh. 044 389 9819 Palvelukodin johtaja: puh. 044 389 9778

Yhteyshenkilöt

Sonja Halonen

Palvelukodin johtaja

Puh. 044 3899 778

sonja.halonen@pshyvinvointialue.fi

Noomi Manninen

Päivätoiminnan koordinaattori

Puh. 044 389 9820

noomi.manninen@pshyvinvointialue.fi

Tiina Oksman-Miettinen

Vastaava ohjaaja

Puh. 044 389 9815

tiina.oksman-miettinen@pshyvinvointialue.fi