Simpukka

Lasten kuntoutus- ja tutkimusyksikkö

Oppilaskoti Simpukka tarjoaa tutkimus- ja kuntoutusjaksoja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Simpukan lapset edustavat erityislasten koko kirjoa vauvasta 16 ikävuoteen saakka. Heillä voi olla synnynnäisiä somaattisia, psykiatrisia ja psykososiaalisia haasteita, oppimisvaikeuksia sekä autistisia piirteitä. Simpukka tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaistakuntoutusta sekä tutkimusjaksoja.

Toimintaperiaatteet

 • Turvallinen, kodinomainen ympäristö sekä moniammatillisen työryhmän tuki mahdollistavat lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kasvun tukemisen.
 • Yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa annetaan lapsille ja nuorille mahdollisimman hyvät valmiudet tasapainoiseen elämään.
 • Vuorovaikutuksessa ja itseilmaisussa puhetta korvaavat ja tukevat kommunikaatiomenetelmät ovat yksi keskeinen työväline.
 • Kuntoutus rakentuu yksilöllisen, henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman pohjalle ja jatkuu kuntouttavan hoitotyön prosessina. Lapsen omat vahvuudet ja osallisuus huomioidaan arjessa.
 • Oppilaskodin toiminnassa huomioidaan yhteisöllisyys
 • Simpukan lapset käyvät Sateenkaaren erityiskoulua 

Liikkuville ja liikuntaesteisille lapsille on Simpukassa omat pienyhteisönsä. Simpukassa on hoitovalmius myös vaativaa hoitoa ja jatkuvaa valvontaa tarvitseville lapsille.

Simpukka palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Simpukka

PALVELURYHMÄ: laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:                                   

Oppilaskoti Simpukka on 9-paikkainen lapsille ja nuorille suunnattu yksikkö. Simpukan lapset edustavat erityislasten koko kirjoa vauvasta 18 ikävuoteen saakka. Heillä voi olla kehitysvammaisuutta, somaattisia, psykiatrisia ja psykososiaalisia haasteita, oppimisvaikeuksia sekä autistisia piirteitä.

https://www.vaalijala.fi/simpukka

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Oppilaskoti Simpukan kuntoutus on lapsen kokonaisvaltaista kasvun ja kehityksen tukemista turvallisessa ympäristössä. Tavoitteena on lapsen toimintakyvyn ja arkielämän taitojen lisääntyminen sekä vanhemmuuden tukeminen. Ympärivuorokautinen seuranta mahdollistaa lapsen tilanteen arvioinnin ja kuntoutuksen suunnittelun eteenpäin.

Kuntoutuksen lähtökohtana ovat yksilölliset kuntoutustavoitteet, jotka laaditaan yhteistyössä lapsen, hänen perheensä ja muun lähiverkoston sekä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen moniammatillisen työryhmän kanssa. Kuntoutuksen etenemistä sekä tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisin väliajoin.

Lapsen itsemääräämisoikeutta tuetaan huomioimalla lapsen omat tavoitteet ja toiveet ja kannustetaan osallisuuteen sekä iänmukaiseen päätöksentekoon. Itsemääräämisen tukemisen suunnitelma tehdään heti kuntoutuksen alkaessa.

Palvelun sisältö:

Oppilaskoti Simpukassa jokainen lapsi/nuori perheineen huomioidaan yksilöllisesti ja tilanne ja palvelut arvioidaan moniammatillisesti. Kuntoutuksen suunnittelussa vanhempien mielipidettä arvostetaan oman lapsensa kasvatuksen asiantuntijana. Oppilaskoti Simpukassa toimitaan lasten- ja nuorten oppilaskotien yhteisen viitekehysmallin mukaisesti, jonka perustana on turvallisuus, lapsen ja nuoren osallisuus, vahvuudet, yhteisöllisyys ja perheiden osallisuus. Viitekehysmalli pohjautuu positiiviseen psykologiaan ja kiintymyssuhdeperusteiseen toimintatapamalliin.

 • yksilöllisen kuntoutusprosessin ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisen suunnitelman suunnittelu tavoitteineen, tilannearvio, toteutus, seuranta ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, perheen ja lähettävän tahon kanssa.
 • moniammatilliset asiantuntijapalvelut sovittuna ja lakisääteisesti (mm. sosiaalityöntekijä, lääkäri, psykologi)
 • tarvittava hoiva, hoito, huolenpito, vuorokausirytmi sekä kommunikointi asiakkaan omin kommunikaatiokeinoin
 • tiivis yhteistyö läheisten kanssa, ensikäynti kotona ennen kuntoutukseen tuloa
 • varhaiskuntoutus alle kouluikäisille ja kouluikäisille peruskouluopinnot Sateenkaaren erityiskoulussa
 • vapaa-ajan toiminta
 • oma huone, hygieniatarvikkeet, terveydenhoito, lääkitys ja seuranta
 • noin 3-6 kuukauden välein (yksilöllisen suunnitelman mukaan) tai lakisääteisesti tavoitteiden väliarviointi asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa
 • Avekki-toimintatapamallin mukainen ennakoiva työskentely ja jälkipuinti
 • Lapsen rajoittamaton yhteydenpito hänen omaan verkostoonsa peruspuhelimella tms. omin kommunikaatiokeinoin

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Pääsääntöisesti palveluun hakeudutaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille osoitetulla lähetteellä. Kuntoutuksen tarpeen arviointiin osallistuvat sosiaali- ja/tai terveydenhuollon, vammaispalvelun ja/tai lastensuojelun sekä mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhteistyössä vanhempien kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassa olevan erityishuolto-ohjelman (eho) joka voidaan tehdä myös Vaalijalassa.

Yhteyttä voi ottaa Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan tai suoraan yksiköihin neuvojen saamiseksi

www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus (mikä, milloin):

 • RAI-toimintakykyarviointi puolivuosittain
 • Pep-R arvioinnit tarvittaessa tasoarviointien apuna

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta (miten, milloin):

 • Asiakkaiden päivittäistä kuntoutumista, päivittäisiä taitoja tuen tarvetta seurataan ja raportoidaan asiakastietojärjestelmää käyttäen
 • Kuntoutuksen seuranta ja jatkosuunnitelmat tehdään kuntoutussuunnitelmia tarkastettaessa

Yhteydenpito sidosryhmiin (mihin, miten, milloin):

 • säännöllinen yhteistyö perheen, lähiverkoston ja maksajatahon kanssa sovitusti yksilölliset toiveet ja tuentarpeet huomioiden


Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta.
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta, intervallikuntouksessa puolivuosittain. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute.
 • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

Kuntoutuskoordinaattorin ohjauskäynti avopalveluun: maksusitoumuksella.

Yksilöllisesti räätälöityä kuntouttavaa hoitoa Pieksämäen alueella.

Päivitetty 25.2.2021

Simpukka
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 27 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1453

Yhteyshenkilöt

Oppilaskodin johtaja, Simpukka

Puh. 050 389 9455

Kuntoutuskoordinaattori

Puh. 050 389 9295