Savoset Varkauden toiminta on siirtynyt osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Savoset Varkaus

Varkauden Savoset monipalvelukeskus tarjoaa kuntoutus- ja valmennuspalveluja Sinulle, joka olet

 • työtoiminnan tarpeessa
 • olet ollut pitkään työttömänä?
 • osatyökykyinen
 • tarvitset tukea työllistymiseen

Meillä voit työskennellä eri ammattialojen tehtävissä, kuten

 • kokoonpano- ja puualan tehtävissä
 • keittiö- ja puhtaanapitotehtävissä
 • avustavissa ohjaustehtävissä

Kuntoutus- ja valmennuspalvelut

Varkauden Savoset monipalvelukeskuksen tarjoamien kuntoutus- ja valmennuspalvelujen tavoitteena on arvioida ja edistää työ- ja toimintakykyä sekä parantaa mahdollisuuksia työllistyä.
Voit osallistua toimintaan joko monipalvelukeskuksessa tai ulkopuolisen yhteistyöyrityksen työtehtävissä.

Valmennukseen kuuluu tulevaisuuteen liittyvien tavoitteiden ja suunnitelmien laatimista yhdessä yhteistyössä lähettävän tahon kanssa sekä omaan työelämään liittyvien asioiden käsittelyä kahdenkeskisissä keskusteluissa. Palvelujen toteutuksessa noudatetaan valtakunnallisia työn- ja päivätoiminnan laatukriteereitä (KVANK)

Palvelut, joita Varkauden Savoset monipalvelukeskus tarjoaa

 • kehitysvammaisten työtoiminta
 • sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta
 • tuettu työ
 • kuntouttava työtoiminta
 • TE-palveluiden työkokeilu
 • työeläkekuntoutus
 • työhönvalmennus
 • laaja-alainen työ- ja toimintakykyarvio
 • oppilaitosharjoittelut
 • palkkatukityö ja oppisopimukset

Työpalvelut

Meillä työelämään kuntoutumisen perustana on ohjattuun, tuottavaan työhön osallistuminen. Varkauden Savoset monipalvelukeskuksessa teemme yrityksille ja yksityisille asiakkaille

Lisäksi valmistamme yhteistyössä Varkaudessa ja Pieksämäellä omina tuotteina mm. puutarhakalusteita ja roskakatoksia. Näitä tuotteita voi tiedustella ja tilata ottamalla yhteyttä Varkauden ja Pieksämäen yksiköiden yhteyshenkilöihin.

Etsimme myös jatkuvasti uusia yritysyhteistyökumppaneita, joten ota rohkeasti yhteyttä mikäli etsit esimerkiksi tekijää alihankintatöille tai tarvitset uutta työntekijää.

Varkauden Savosetin esittelyvideo

https://youtu.be/wY8Nl7Fhb7Y
Palvelukuvaus / Tuettu työ Varkaus

PALVELUKUVAUS: TUETTU TYÖ   

YKSIKÖN NIMI: Keski-Savon Savoset monipalvelukeskus, Käsityökatu 49, Varkaus

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Tuettu työ on tarkoitettu henkilöille, joilla on vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi vaikeuksia työllistyä työsuhteeseen ilman erityistä tukea.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Tavoitteena on työvalmentajan tuella työllistyä palkkasuhteiseen työhön, perehtyä työtehtäviin, sopeutua työyhteisöön sekä varmistaa työsuhteen jatkuvuus.

Palvelun sisältö:

Tuetun työn palvelussa työvalmentaja antaa tukea ja ohjausta työllistymiseen sekä asiakkaalle että työnantajalle. Tuetun työn palvelu voi sisältää;

 • osaamisen kartoitus
 • tuki työn etsimiseen
 • työn kokeilu
 • työolosuhteiden mukauttaminen
 • IMBA/Melba työ- ja toimintakyvyn arviointi
 • tukikäynnit työpaikalle

Tuetun työn palvelussa työhönvalmentaja antaa yksilöllistä tukea, ohjausta ja neuvontaa työllistymiseen liittyvissä asioissa asiakkaalle ja työnantajalle. Tuki asiakkaalle voi käsittää esimerkiksi tuen ja ohjauksen tutustumiskäyntien sopimisessa, käytännön työnhaussa sekä avun asiakkaan kiinnostuksen mukaisen ja hänelle soveltuvan työpaikan löytymiseen avoimilta työmarkkinoilta. Työpaikan löytyessä työhönvalmentaja on asiakkaan ja työnantajan tukena työsopimuksen teossa. Työhönvalmentaja myös opastaa työnantajaa taloudellisten tukien hakemisessa sekä tarvittaessa asiakkaan palkan ja sosiaaliturvaetuuksien yhteensovittamisessa.

Työhönvalmentaja auttaa työtehtävien räätälöinnissä asiakkaan vahvuudet huomioiden sekä tekee tarvittaessa kirjallisia ja kuvallisia ohjeita työtehtävistä asiakkaan ja työnantajan käyttöön. Työhönvalmentaja voi olla myös mukana perehdyttämässä asiakasta käytännön työhön ja opastamassa uusien työtehtävien harjoittelussa. Työhönvalmentaja tukee asiakasta uuteen työyhteisöön sopeutumisessa. Asiakkaan pysyvämpää työelämään sijoittumista tuetaan vahvasti. Tuesta työpaikalle sovitaan yhdessä asiakkaan ja työnantajan kanssa. Työhönvalmentaja pitää yhteyttä asiakkaaseen ja työnantajaan sopimuksen mukaan ja tekee tukikäyntejä työpaikalle.

Palvelun aikana toimitaan yhteistyössä asiakkaan läheisten ja muun palveluverkoston kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.

Tuetun työn aikana asiakkaan valmiuksia ja edistymistä sekä työ- ja toimintakykyä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Tuetun työn palvelussa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan työn- ja päivätoiminnan valiokunta).

Palvelun hintaan ei sisälly:

Asiakkaan matkakustannukset asunnolta työpaikalle tai työvalmentajan tapaamisiin.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Ateriat

x

Palvelun hankinta

x

Palvelun tuottaminen

x

Yksilöllinen suunnitelma

x

Melba / IMBA työ- ja toimintakyvynarviointi

x

Palvelusuunnitelma/ asiakassuunitelma

x

Työvalmentajan matkakustannukset  

x

Palvelun arviointi ja seuranta:

Palvelulle asetettujen yksilöllisten tavoitteiden toteutuminen arvioidaan säännöllisesti.

Tarvittaessa palvelun aikana tehdään työ-ja toimintakyvyn arviointi Melba / IMBA työn soveltuvuuden arvioimiseksi, työolosuhteiden mukauttamiseksi sekä työssä pysymisen tueksi.

Asiakkaat, läheiset ja työnantajat antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro -ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO -toiminnanohjausjärjestelmä

 päiväys 27.01.2022

Palvelukuvaus / Työkyvyn arviointi Varkaus

PALVELUKUVAUS: TYÖKYVYN ARVIOINTI
(Melba/IMBA menetelmä)

YKSIKÖN NIMI: Keski- Savon Savoset monipalvelukeskus, Varkaus

Osoite: Käsityökatu 49, 78210 Varkaus

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Työkyvyn arviointipalvelu (Melba/Imba-menetelmä) on tarkoitettu henkilöille, joilla on sairauden, vamman, elämänhallinnan ongelmien, pitkittyneen työttömyyden tai muun syyn vuoksi vaikeuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Työkyvyn arvioinnin avulla saadaan täsmällistä ja vertailukelpoista tietoa asiakkaan työkyvystä. Arvioinnin tavoitteena on tukea asiakkaan pääsyä oikea-aikaisesti häneen tarpeitaan vastaaviin palveluihin, saada tietoa työllistymis- ja oppimisvalmiuksista sekä tarvittaessa ottaa kantaa muuhun pidempiaikaisen ratkaisuun kuten esimerkiksi eläkeratkaisuihin tai kuntoutuksen tarpeeseen.

Palvelun sisältö:

Arviointi voidaan toteuttaa Vaalijalan yksiköissä tai asiakkaan muissa työ-/toimintapaikoissa lisäpalveluna kuntouttavan työtoiminnan, tuetun työn tai työkokeilun rinnalla.

Työkyvyn arviointi toteutetaan Melba/IMBA menetelmällä. Kyseinen menetelmä on kehitetty Saksan terveys- ja sosiaaliturvaministeriön tukemana Siegenin yliopistossa. Melba-menetelmällä kartoitetaan psykososiaalisia tekijöitä ja IMBA-menetelmällä fyysisiä tekijöitä. Menetelmässä arviointi toteutetaan standardoitujen määreiden mukaisesti ja arvioinnin tekee menetelmään vaadittavien lisenssien suorittaneet arvioijat.

Palvelun aikana menetelmän avulla asiakkaan työkyvystä laaditaan taitoprofiili ja työstä vaativuusprofiili, joita vertaillaan keskenään. Vertailun avulla voidaan arvioida asiakkaan soveltuvuutta eri työtehtävien vaatimuksiin ja kuinka työn vaativuus sekä asiakkaan taidot vastaavat toisiaan. Lisäksi arvioinnin avulla saadaan tietoa työolosuhteiden mukautustarpeesta. Palvelukokonaisuus sisältää profiilien lisäksi raportin, josta käy ilmi työllistymisessä huomioitavat haasteet ja vahvuudet sekä toteuttamiskelpoinen jatkosuunnitelma. Raportissa otetaan kantaa esimerkiksi asiakkaan palvelutarpeeseen ja valmiuksiin osallistua työelämävalmiuksia edistävään tai osallisuutta tukevaan toimintaan.

Työkyvyn arviointi tehdään asiakkaan itsearvioinnin avulla, havainnoimalla ja arvioimalla hänen työskentelyään sekä haastattelemalla työ-/toimintapaikan edustajia. Lisäksi arvioinnin laadinnassa voidaan tarvittaessa hyödyntää asiakkaan suostumuksella hänen aikaisempia lääkärilausuntoja tai muita dokumentteja.  Asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan työkyvyn arviointipalvelu voi sisältää sekä Melba, että IMBA arvioinnin tai vain toisen näistä. Palvelun laajuudesta sovitaan asiakaskohtaisesti.

Palvelun aikana toimitaan yhteistyössä asiakkaan läheisten ja muun palveluverkoston kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.

Palvelussa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan työn- ja päivätoiminnan valiokunta).

Palvelun hintaan ei sisälly:

Asiakkaan matkakustannukset.

Arvioijan matkakustannukset (kilometri- ja päivärahat) velotetaan palvelun tilaajalta erikseen verohallinnon ohjeiden mukaisesti, jos arviointi toteutetaan muualla, kuin Varkauden Savoset monipalvelukeskusessa.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asiakkaan matkakustannukset asunnon ja toimintapaikan välillä

x

Asiakkaan ateriat

x

Melba / IMBA työkyvyn arviointiprofiilit

x

Raportti arvioinnista

x

Arvioijan matkakustannukset  

x

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkailta pyydetään palautetta tyytyväisyydestä palveluun sekä palvelun toimivuudesta ja kehittämistarpeista.  Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:


Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

 päiväys 27.01.2022

Palvelukuvaus / Työtoiminta Varkaus

PALVELUKUVAUS: TYÖTOIMINTA 

YKSIKÖN NIMI: Keski-Savon Savoset monipalvelukeskus, Käsityökatu 49, Varkaus

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Työtoiminta (erityishuoltolaki 2§, sosiaalihuoltolaki 27e§) on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille, joilla ei ole edellytyksiä osallistua työsuhteiseen työhön.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista työllistymistä edistävää ja tukevaa työtoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja yhteiskunnallisen sopeutumisen edistäminen, työssä tarvittavien valmiuksien ja taitojen vahvistaminen sekä asiakkaan tyytyväisyys palveluun.

Palvelun sisältö:

Työtoimintaa järjestetään Savosetin tiloissa Vaalijalan omistamassa kiinteistössä Varkaudessa. Rakennuksessa on keittiö ja ruokailutila, kevyen työn sekä puupuolen työtoimintatilat, ulkovarasto, naisten ja miesten pukuhuoneet (WC:t sekä suihkut) ja henkilökunnan WC. Tiloissa on neljä toimistoa. Toimintatilojen koko on 848 m2. Työntekijöitä on yhdeksän, joista 4 työvalmentajaa, 1 lähiavustaja, 2 autonkuljettajaa, 1 vastaava ohjaaja ja 1 monipalvelukeskuksenjohtaja. Työntekijät vahvistavat säännöllisesti ammattitaitoaan kohdennetuilla lisäkoulutuksilla sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja. Monipalvelukeskus on avoinna arkisin ma-ke klo 8-16, to klo 8-15:15 ja pe klo 8-15. Tiloissa toteutetaan myös kuntouttavaa työtoimintaa. Asiakkaita monipalvelukeskuksessa on päivittäin n. 50.

Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä yksilöllinen toimintasuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tavoitteet, toiveet ja päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä asumispalveluyksikön, läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa.

Työtoiminnassa asiakas voi harjoitella työelämätaitoja osallistumalla työvalmentajan tuella Savosetin eri toimintoihin, joita ovat;

 • puuala
 • kokoonpano
 • siivous
 • keittiö
 • kuljetus
 • ulkotyöt
 • avustaminen

Työtoiminnassa asiakas voi harjoitella työelämätaitoja osallistumalla työvalmentajan tuella Savoset Varkauden eri toimintoihin työtoimintaosastoilla. Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti toiminnan sisällöksi voidaan suunnitella lisäksi muuta fyysistä, psyykkistä, sosiaalista toimintakykyä edistävää ja osallisuutta tukevaa toimintaa. Toiminta järjestetään joko työtoimintapaikalla tai vertaistuellisena jalkautuvana ryhmätoimintana. Asiakkailla on mahdollisuus myös tuettuun työtoimintaan monipalvelukeskuksen ulkopuolisilla työpaikoilla avotyössä.

Asiakkaalla ollessa edellytyksiä siirtyä työtoiminnasta kohti työsuhteista työtä, tehdään yhdessä asiakkaan kanssa tarvittaessa Melba/IMBA työkyvyn arviointi. Arvioinnin avulla saadaan tietoa asiakkaan fyysisistä taidoista, psykososiaalisista valmiuksista, työkyvystä ja soveltuvuudesta eri ammatteihin. Arvioinnin avulla tuetaan asiakkaan työelämään sijoittumista ja työelämässä pysymistä. Jos asiakkaalla on valmiuksia työllistyä, hänellä on mahdollisuus siirtyä sovitusti tuetun työn palveluun. Tästä palvelusta sovitaan erikseen asiakkaan ja palvelun tilaajan kanssa.

Työtoiminnassa asiakkaan terveydentilasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kommunikointia tuetaan ja tarvittaessa etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi.

Työtoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta 2016).

Asiakkaalle annetaan tukea

 • valintojen ja suunnitelmien tekemiseen
 • muutoksin ja siirtymävaiheisiin
 • opintoihin ja työhön siirtymiseen
 • mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen
 • terveyteen ja hyvinvointiin
 • itseilmaisuun ja luovuuteen
 • sosiaalisissa suhteissa toimimiseen
 • palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Palvelun hintaan sisältyy:


Matkojen järjestäminen asiakkaan kodin ja työtoimintapaikan välillä kuuluu palvelun hintaan. Matkakustannusten korvaamisesta sovitaan yksilöllisesti, jos kustannukset ovat huomattavan suuret.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Matkakustannukset asunnon ja Savoset monipalvelukeskuksen välillä

x

Matkat työtoiminnan ohjelman sisällä

x

Ateriakustannukset

x

Yksilöllinen toimintasuunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/ asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan säännöllisesti (6 kk:n välein tai tarvittaessa).

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015)

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: LifeCare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO -toiminnanohjausjärjestelmäAsiakastietojen raportointi: LifeCare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO -toiminnanohjausjärjestelmäAsiakastietojen raportointi: LifeCare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO -toiminnanohjausjärjestelmäAsiakastietojen raportointi: LifeCare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO -toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Varkauden Savoset monipalvelukeskus
Käsityökatu 49
78210 Varkaus

Avoinna: ma-ke 8-16, to-pe 8-15

Yhteyshenkilöt

Anna Itäpelto

Monipalvelukeskuksen johtaja

Puh. 050 389 9480

anna.itapelto@pshyvinvointialue.fi

Merja Löppönen

Vastaava ohjaaja

puh. 050 389 9427

merja.lopponen@pshyvinvointialue.fi

Työpalvelut

Työvalmentaja        
Timo Saarela         
timo.saarela@vaalijala.fi        
Puh.  050 389 9381