Savoset Mäntyharju

Savoset Mäntyharjun toimintakeskus tarjoaa osallisuutta edistävää ja tukevaa päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Toimintaperiaatteet

 • Sosiaalisten taitojen harjoittelu yhteisessä arjessa.
 • Ylläpitää asiakkaiden toimintakykyä.
 • Mahdollistaa säännöllinen päivärytmi yksikölliset tarpeet huomioiden.
 • Viriketoiminnan muodossa järjestetään retkiä ja osallistutaan erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Päivä sisältää erilaisia työtehtäviä keittiössä, alihankintatyötä, siivous- ja pihatöitä, kädentaidollisia askareita asiakkaiden toimintakyvyn mukaan.

Palvelukuvaus / Päivätoiminta

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄTOIMINTA

YKSIKÖN NIMI: Savoset Mäntyharju, Teletie 1, Mäntyharju

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päivätoiminta kehitysvammaisille henkilöille.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista osallisuutta edistävää päivätoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan osallisuuden edistäminen, kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys päivätoimintapalveluun.

Palvelun sisältö:

Päivätoimintaa järjestetään Savosetin esteettömissä tiloissa Mäntyharjun keskustassa. 

Kiinteistössä on ruokasali sekä toimintatiloja päivätoiminnan järjestämiseen. 

Toimintatilojen koko on 403m2. Tiloissa toteutetaan lisäksi työtoimintaa, kuntouttavaa työtoimintaa sekä tarjotaan työkokeilu mahdollisuus työttömille TE-palveluiden asiakkaille. Savosetillä on neljä vakituista työntekijää. 

Päivätoiminnassa käy keskimäärin 20 asiakasta päivittäin. Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä yksilöllinen toimintasuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tavoitteet, toiveet ja päivä-/viikkokohtainen toteutus. Päivätoiminnan sisältö perustuu asiakkaan yksilölliseen Toimi-toimintakykyarvioon. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä asumispalveluyksikön, läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa.

Asiakas harjoittelee päivätoiminnassa arjen taitoja osallistumalla Savosetin eri toimintoihin (asiointi, keittiötyöt, siivous, itsestä huolehtiminen, raha-asiat, päivärytmi, itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko).  Asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tuetaan (liikkuminen, ulkoilu, vuorovaikutustilanteet). Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti (esim. oppimistuokiot, sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen harjoittelu, musiikki, taide, kulttuuri, kädentaidot, rakentelu, leipominen, tietotekniikka, harrastuksiin tutustuminen). 

Päivätoiminnassa asiakkaan terveydentilasta ja hygieniasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kommunikointia tuetaan ja etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi.

Päivätoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä

(Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta).  

Asiakkaalle annetaan tukea

 • valintojen ja suunnitelmien tekemiseen
 • muutoksin ja siirtymävaiheisiin
 • opintoihin ja työhön pääsemiseen
 • mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen
 • terveyteen ja hyvinvointiin
 • itseilmaisuun ja luovuuteen
 • sosiaalisissa rooleissa toimimiseen
 • palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Palvelun hintaan sisältyy:

Matkojen järjestäminen asiakkaan kodin ja Savosetin välillä kuuluu palvelun hintaan. Matkakustannusten korvaamisesta sovitaan yksilöllisesti, jos kustannukset ovat huomattavan suuret. 

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Matkakustannukset asunnon ja Savosetin välillä

x

x

Matkat päivätoiminnan ohjelman sisällä

x

Ateriakustannukset

x

Yksilöllinen toimintasuunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/ asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Asiakkaiden kanssa tehdään Toimi-toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päivätoimintaan. Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan säännöllisesti (6 kk:n välein tai tarvittaessa).

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015)

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care -asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

 päiväys 24.2.2021

Savoset Mäntyharju
Teletie 1
52700 Mäntyharju

Puh. 015 685 655

Yhteyshenkilöt

Marita Makkonen

Monipalvelukeskuksen johtaja

Puh. 044 389 9893

marita.makkonen@vaalijala.fi

Minna Lyytikäinen

Vastaava ohjaaja

Puh. 044 389 9600

minna.lyytikainen@vaalijala.fi