Savoset Pieksämäen toiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Savoset Pieksämäki

Pieksämäen Savoset monipalvelukeskus tarjoaa kuntoutus- ja valmennuspalveluja Sinulle, joka olet

 • työtoiminnan tarpeessa
 • ollut pitkään työttömänä
 • osatyökykyinen
 • tarvitset tukea työllistymiseen

​Meillä voit työskennellä eri ammattialojen tehtävissä, kuten

 • kokoonpano-, puu- ja metallialan tehtävissä
 • tekstiilialan työtehtävissä
 • keittiö- ja puhtaanapitotehtävissä
 • avustavissa ohjaustehtävissä
 • autonpesu- ja puhdistuspalveluissa
 • kiinteistöhuollon tehtävissä
 • kahvilan työtehtävissä (linkki Linnan Cafe)
 • autonkuljettajan avustavissa tehtävissä

Kuntoutus- ja valmennuspalvelut

Pieksämäen Savoset monipalvelukeskuksen tarjoamien kuntoutus- ja valmennuspalvelujen tavoitteena on arvioida ja edistää työ- ja toimintakykyä sekä parantaa mahdollisuuksia työllistyä.

Voit osallistua toimintaan joko monipalvelukeskuksessa tai ulkopuolisen yhteistyöyrityksen työtehtävissä.
Valmennukseen kuuluu tulevaisuuteen liittyvien tavoitteiden ja suunnitelmien laatimista yhdessä yhteistyössä lähettävän tahon kanssa sekä omaan työelämään liittyvien asioiden käsittelyä kahdenkeskisissä keskusteluissa. Palvelujen toteutuksessa noudatetaan valtakunnallisia työn- ja päivätoiminnan laatukriteereitä (KVANK)

Palvelut, joita Pieksämäen Savoset monipalvelukeskus tarjoaa

 • kehitysvammaisten työtoiminta
 • sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta
 • tuettu työ
 • kuntouttava työtoiminta
 • TE-palveluiden työkokeilu
 • työeläkekuntoutus
 • työhönvalmennus
 • laaja-alainen työ- ja toimintakykyarvio
 • oppilaitosharjoittelut
 • palkkatukityö ja oppisopimukset

Työpalvelut

Meillä työelämään kuntoutumisen perustana on ohjattuun, tuottavaan työhön osallistuminen. Pieksämäen Savoset monipalvelukeskuksessa teemme yrityksille ja yksityisille asiakkaille

Lisäksi valmistamme yhteistyössä Pieksämäen ja Varkauden omina tuotteina mm. puutarhakalusteita ja roskakatoksia. Näitä tuotteita voi tiedustella ja tilata ottamalla yhteyttä Pieksämäen ja Varkauden yksiköiden yhteyshenkilöihin.

Etsimme myös jatkuvasti uusia yritysyhteistyökumppaneita, joten ota rohkeasti yhteyttä, mikäli etsit esimerkiksi tekijää alihankintatöille tai tarvitset uutta työntekijää.

Palvelukuvaus / Työtoiminta Pieksämäki

PALVELUKUVAUS: TYÖTOIMINTA

YKSIKÖN NIMI:
Keski-Savon Savoset monipalvelukeskus, Hallipussi 8, Pieksämäki

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Työtoiminta (erityishuoltolaki 2§, sosiaalihuoltolaki 27e§) erityistä tukea tarvitseville henkilöille, joilla ei edellytyksiä osallistua työsuhteiseen työhön. 

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista työllistymistä edistävää ja tukevaa työtoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja yhteiskunnallisen sopeutumisen edistäminen, työssä tarvittavien valmiuksien ja taitojen vahvistaminen ja asiakkaan tyytyväisyys palveluun.

Palvelun sisältö:

Työtoimintaa järjestetään Sähköpari Oy:n omistamissa vuokratiloissa Pieksämäellä. Rakennuksessa on jakelukeittiö/ruokailutila, kevyen työn kaksi toimitilaa, puupuolen työtoimintatilat, autonpesu – ja puhdistustila, metallityötila, ulkovarasto, naisten, miesten ja henkilökunnan pukuhuoneet (WC:t sekä suihkut), käytävässä asiakkaiden ja henkilökunnan WC:t ja siivouskomero. Tiloissa on myös 3 toimistoa, sekä 2 kirjaamistilaa. Toimintatilojen koko on 1155 m2. Tiloissa toteutetaan myös kuntouttavaa työtoimintaa. Työntekijöitä on 7, joista 4 työvalmentajaa, 2 lähiohjaajaa (auton kuljetus) sekä 1 vastaava ohjaaja. Savoset Pieksämäellä on yhteinen johtaja muiden Pieksämäen Tekemisen palveluiden kanssa.  Työntekijöistä kahdella on sosiaalialan koulutus (lähihoitaja, sosionomi AMK). Muilla työntekijöillä on muun alan opistotasoinen pohjakoulutus ja lisäksi tehtävän edellyttämää täydennyskoulutusta (esim. Trades Diploma-tuetun työllistymisen asiantuntijakoulutus, johtamisen erikoisammattitutkinto, työkyvynarviointi koulutusta jne.). Työntekijät vahvistavat säännöllisesti ammattitaitoaan kohdennetuilla lisäkoulutuksilla sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja. Monipalvelukeskus on avoinna arkisin ma-ke klo 8-16, to klo 8-15.30 ja pe 8-15.15. Tiloissa toteutetaan myös kuntouttavaa työtoimintaa. 

Työtoiminnassa käy keskimäärin 33 asiakasta päivittäin. Toiminta on yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti toteutettua. Jokaisen asiakkaan kanssa arvioidaan hänen toimintakykynsä arki- ja työnhakutaitoihin liittyen ja laaditaan yksilöllinen toimintasuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan tavoitteet ja päivä-/viikkokohtainen toiminnan toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä asumispalveluyksikön, läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa.

Työtoiminnassa asiakas voi harjoitella työelämätaitoja osallistumalla työvalmentajan tuella Savosetin eri toimintoihin, joita ovat keittiön ja puhtaanapidontehtävät, puualan teollisuuden kokoonpano ja omavalmistetyöt, erilaiset kumi-, metalli- ja elektroniikkateollisuuden kokoonpanotehtävät, autonpesu- ja puhdistustehtävät, omien tuotteiden valmistus, sekä kuljetus- ja ympäristönhoidontehtävät. Osalla asiakkaista on käytössä yksilöllisiä apuvälineitä työtehtävien suorittamiseen. Asiakkailla on mahdollisuus kokeilla työtoiminnan kautta työtehtäviä ohjatusti myös Savosetin ulkopuolisilla työpaikoilla. 

Asiakkaan omatessa edellytyksiä siirtyä työtoiminnasta kohti työsuhteista työtä, tehdään yhdessä asiakkaan kanssa tarvittaessa Melba / Imba arviointi. Arvioinnin avulla saadaan tietoa sekä asiakkaan fyysisistä taidoista, psykososiaalisista valmiuksista, työkyvystä ja soveltuvuudesta eri ammatteihin. Arvioinnin avulla tuetaan asiakkaan työelämään sijoittumista ja työelämässä pysymistä. Jos asiakkaalla on valmiuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille, hänellä on mahdollisuus siirtyä sovitusti tuetun työn palveluun. Tästä palvelusta sovitaan erikseen asiakkaan ja palvelun tilaajan kanssa. 

Työtoiminnassa asiakkaan terveydentilasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kommunikointia tuetaan ja tarvittaessa etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja (mm selkokieli ja kuvat sekä osalla asiakkaista käytössä viikko- ja päiväkalenterit), jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. 

Työtoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta 2016). 

Asiakkaalle annetaan tukea

 • valintojen ja suunnitelmien tekemiseen
 • muutoksin ja siirtymävaiheisiin
 • opintoihin ja työhön pääsemiseen
 • mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen
 • terveyteen ja hyvinvointiin
 • itseilmaisuun ja luovuuteen
 • sosiaalisissa rooleissa toimimiseen
 • palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Palvelun hintaan sisältyy:

Matkojen järjestäminen asiakkaan kodin ja Savoset monipalvelukeskuksen välillä kuuluu palvelun hintaan. Matkakustannusten korvaamisesta sovitaan yksilöllisesti, jos kustannukset ovat huomattavan suuret. 

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Matkakustannukset asunnon ja Savoset monipalvelukeskuksen välillä

x

Matkat työtoiminnan ohjelman sisällä

x

Ateriat

x

Yksilöllinen työtoimintasuunnitelma

x

Melba / Imba työ- ja toimintakyvynarviointi

x

Palvelusuunnitelma/ asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Yksilölliseen toimintasuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti (vähintään 6 kk:n välein tai tarvittaessa). 

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015)

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: LifeCare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

 päiväys 24.2.2021

Pieksämäen Savoset monipalvelukeskus
Hallipussi 8
76100 Pieksämäki

Avoinna: ma-ke 8-16, to-pe 8-15

Yhteyshenkilöt

Tiina Hiltunen

Monipalvelukeskuksen johtaja

Puh. 040 481 6054

tiina.hiltunen@etelasavonha.fi

Marja-Kaisa Aaltonen

Vastaava ohjaaja

Puh. 050 389 9347

marja.aaltonen@etelasavonha.fi

Työpalvelut

Autonpesu- ja puhdistustyöt / metallityöt
Työvalmentaja
Puh. 050 389 9338

Puutyöt
Työvalmentaja        
Puh.  050 389 9348      

Kokoonpano- ja tekstiilityöt
Työvalmentaja
Puh 050 389 9457, 044 389 618