Sateenkaaren erityiskoulun uusi koulurakennus lisää yhdessä oppimista ja tarjoaa yksilöllisyyttä

Sateenkaaren erityiskoulussa käy arkisin melkoinen kuhina. Oppilaat saapuvat kodeistaan kouluun linja-autolla tai taksilla, osa oppilaista suoraan oppilaskodeista avustajiensa kanssa. Jokainen aamu koulurakennukset täyttää puheen sorina, oppilaiden innokkaasti kertoessa edellisen illan kuulumisia. Kun tarinat on kuunneltu, on hyvä aika siirtyä päivän teemojen äärelle.

Sateenkaaren koulu on Vaalijalan kuntayhtymän peruskoulu, jossa annetaan esi-, perus- ja lisäopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Koulu tarjoaa opetusta kehitysvammaisille, autistisille sekä psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille, joiden kotikunnan lähikoulu ei ole kyennyt vastaamaan heidän koulunkäynnin yksilöllisiin tarpeisiin tai jotka tarvitsevat kasvun, kehityksen sekä oppimisen tueksi laaja-alaista kuntoutusta. Opetusta annetaan toiminta-alueittain sekä oppiaineittain, struktuureita ja multisensorista opetusta sekä vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä hyödyntäen. Myös aistikuntoutus on vahvassa roolissa.

Opetus toteutetaan yhdessätoista pienryhmässä. Pienryhmäopetuksessa hyödynnetään erityisesti vertais- ja mallioppimisen mahdollisuuksia. Kenenkään ei tarvitse pinnistellä ryhmäkohtaisten tavoitteiden mukaan, vaan jokaiselle suunnitellaan omat henkilökohtaiset oppimiseen liittyvät tavoitteet. Pienryhmässä opiskelu tarjoaa oivan mahdollisuuden harjoitella eri oppimisalueiden taitoja niiden oppilaiden kanssa, jotka tarvitsevat tukea samankaltaisissa asioissa. Ryhmät on muodostettu niin, että ne mahdollistavat onnistumisen kokemuksia jokaiselle oppijalle. Oppilaan tunne siitä, että hän ”osaa ja on paras jossakin”, antaa parhaan mahdollisen kasvualustan tulevaisuudelle. Hyvä itsetunto ja positiivinen palaute kannattelee niinä hetkinä, kun oppimisessa ja elämässä on hankalia hetkiä. 

Sateenkaaren koulu elää jännittäviä hetkiä. Nenonpellon alueella on parasta aikaa käynnissä uuden koulurakennuksen rakentaminen, jonka tulisi valmistua kesällä 2019.  Kuusi opetusryhmää on saamassa kokonaan uudet tilat ja koulurakennuksen erityistiloja pääsevät hyödyntämään kaikki koulun oppilaat. Uudet luokkatilat on suunniteltu oppilaslähtöisesti aistiherkkyydet huomioiden. Kahden eri opetussiiven omat sisäänkäynnit luovat turvallisuutta ja vähentävät konfliktitilanteita, joita aiheutuisi, jos kaikki oppilaat kulkisivat samasta pääsisäänkäynnistä. Opetussiipien välillä oleva ruokailutila ja hallintokäytävä toimivat hienosti ”vedenjakajina” kahden siiven välillä.

Oppilaiden turvallisuuden tunnetta lisätään luokkatiloilla, joissa on myös eriyttämisen mahdollisuus. Kun oppilas kokee olonsa turvalliseksi eikä hän joudu pinnistelemään oman jaksamisen äärirajoilla, vähentää se hänen haastavaa käyttäytymistä. Kun sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja tunne-elämän hallintataidot ovat puutteelliset ja oman kasvun taustalla on traumaattisia kokemuksia, on tärkeää voida tarjota oppilaalle mahdollisimman rauhalliset puitteet opiskeluun. Tähän pyrimme opetuksellisilla sekä rakenteellisilla ratkaisuilla.

Koulun värimaailma on suunniteltu yhteistyössä konseptisuunnittelija Margit Sjöroosin kanssa, joka on erikoistunut värien vaikutukseen oppilaiden koulutyöskentelyyn motivoimisessa sekä käyttäytymisen rauhoittamisessa. Värimaailma on seesteinen ja rauhallinen ei kuitenkaan kliininen. Koululta löytyy oppilaita varten rentoutumistila, aistitila, valkoinen tila, pienet oppimismajat, musiikkiluokka, toiminnallisen opetuksen luokka, opetuskeittiö, motorinen toimintatila (havainnekuva) ja kodinhoidon tila. Näillä kaikilla tiloilla on oma merkityksensä oppilaan opetuksessa ja kuntoutuksessa. Tarjoamme koulupäivän aikana oppilaille niitä virikkeitä ja rauhoittumisen keinoja, joita kukin oppilas tarvitsee.

Sateenkaaren koulu on liikkuva koulu. Tätä tukee uuteen kouluun tuleva motorinen toimintatila sekä toiminnallisen opetuksen tila. Oppilaille tarjotaan erilaisia oppimisympäristöjä, jotta jokaiselle mahdollistuu oppiminen omien tarpeiden ja taitojen pohjalta.  Eri tilat mahdollistavat myös monikanavaisuuden hyödyntämisen oppimisessa. Toinen oppii toiminnan kautta, toinen aistielämysten kautta.

Koulun ympärille rakennettava lähiliikuntapuisto valmistuu yhtä aikaa uuden koulun kanssa. Liikuntapuisto on suunniteltu niin, että se palvelee iästä ja toimintakyvystä riippumatta. Oppilaat odottavat jo innoissaan kauan kaipaamaansa peliareenaa. Lähiliikuntapuisto mahdollistaa monipuolisen liikunnan lisäämistä koulupäivään. Oppilaat pääsevät myös harjaannuttamaan vapaa-ajan tilanteissa valvotuissa olosuhteissa sosiaalisia taitojaan siinä määrin kuin he itse kokevat mielekkääksi.

Opetus ja kuntoutus muodostavat koulussa toisiaan tukevan kokonaisuuden. Opetuksessa korostuu kuntouttava näkökulma, jolla tuetaan oppilaiden itsetunnon, omien vahvuuksien, omatoimisuustaitojen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tunne-elämän taitojen kehittymistä. Uuden koulun rakenteelliset ratkaisut tukevat näitä tavoitteita. Ne mahdollistavat oppilaan kehittymisen omien vahvuuksien ja toisaalta omien senhetkisten kykyjen mukaan. Toisaalta taas ne tarjoavat mahdollisuuden omien taitojen kehittymiseen sekä ryhmäytymiseen sitten kun oppilaan oma psyykkinen vointi sen sallii. Uusi koulu rakentuu oppilaan ympärille hänen tarpeidensa mukaan, oppilaan ei tarvitse enää sopeutua hänelle ennakkoon suunniteltuun muottiin.

Koulun julkisivuissa on samoja teemoja kuin Nenonpellon muissa rakennuksissa. Se erottuu kuitenkin olemassa olevasta arkkitehtuurista muodostaen oman kokonaisuutensa lähiliikuntapuistoineen. Julkisivujen suunnittelussa on tehty yhteistyötä Museoviraston kanssa.