Sarastus

Aikuisten kuntoutus- ja tutkimusyksikkö

Sarastus on 8-paikkainen aikuisten erityistä tukea tarvitsevien ja kehitysvammaisten kuntoutus- ja tutkimusyksikkö. Sarastus tarjoaa kokonaisvaltaista psykososiaalista, psykiatrista sekä terapeuttista kuntoutusta ja tutkimusta. Kommunikaatioon ja arjessa selviytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Yksikön kodinomaiset ja avarat tilat soveltuvat myös liikuntaesteisille asiakkaille.

Toimintaperiaatteet

 • Kuntoutusta suunnitellaan yksilöllisesti, asiakaslähtöisesti ja tavoitteet laaditaan työryhmässä yhteistyössä asiakkaan, hänen perheensä ja lähiverkostonsa sekä Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa. Tavoitteita ja kuntoutumista arvioidaan säännöllisesti RAI-arviointimenetelmällä.
 • Asiakkaalla on kuntoutusjakson ajan oma vastuuhenkilö, joka on perehtynyt asiakkaan kokonaistilanteeseen sekä hänen yksilöllisiin erityistarpeisiinsa.
 • Kuntoutuksen ja hoidon lähtökohtana on omatoimisuuden sekä vuorovaikutukseen liittyvän kommunikaation tukeminen ja vahvistaminen.
 • Asiakkaan itsemääräämisoikeutta tuetaan huomioimalla hänen toiveensa ja tavoitteensa kuntoutusjaksolle. Asiakkaalla on mahdollisuus ja oikeus osallistua päätöksentekoon. Suunnitelma itsemääräämisoikeuden tukemisesta laaditaan asiakkaan kanssa heti kuntoutuksen alkaessa.
 • Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua kuntoutusjakson aikana yksikössä kodin askareisiin sekä ohjaus-, työ- ja vapaa-ajan virkistystoimintaan omien voimavarojensa ja toiveidensa mukaan.
Osaamis- ja tukikeskus palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: SARASTUS


PALVELURYHMÄ: laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:

Sarastus on 8-paikkainen aikuisten kehitysvammaisten tai muuten erityistä tukea tarvitsevien kuntoutus-ja tutkimusyksikkö. Palveluja tuotetaan ympärivuorokautisesti. Sarastus sijaitsee Nenonpellossa Pieksämäellä.

Kuntoutus on tarkoitettu yli 18-vuotiaille asiakkaille, joilla voi olla liikkumiseen liittyviä motorisia vaikeuksia, kommunikaatioon liittyviä haasteita, autistisia piirteitä ja psykososiaalisia käyttäytymisen haasteita.                                              

https://www.vaalijala.fi/sarastus

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Kuntoutuksen ja hoidon lähtökohtana on asiakkaan omien voimavarojen ja vuorovaikutuksen tukeminen sekä kommunikaation vahvistaminen sekä parempi selviytyminen arjen toiminnoissa.

Kuntoutus suunnitellaan ja tavoitteet laaditaan työryhmässä yhteistyössä asiakkaan, hänen perheensä ja lähiverkostonsa sekä Vaalijalan moniammatillisentyöryhmän kanssa. Tavoitteita arvioidaan säännöllisesti ja asiakaslähtöisesti.

Asiakkaan itsemääräämisoikeutta tuetaan huomioimalla hänen toiveensa ja tavoitteet kuntoutusjaksolle. Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. suunnitelma itsemääräämisoikeuden tukemisesta laaditaan asiakkaan kanssa heti kuntoutuksen alkaessa (IMO).

Palvelun sisältö:

 • yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja/tai kokonaiskuntoutuksen tavoitteet laaditaan yhteistyössä asiakkaan, hänen perheensä ja muun verkoston sekä Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa
 • suunnitelma itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tukevista toimenpiteistä kehitysvammalain 42 §:n mukaan, laaditaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa työryhmän kanssa
 • jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen päivä- ja viikko-ohjelma
 • sosiaalityöntekijän, lääkärin, psykologin sekä suuhygienistin palvelut
 • sovitusti myös muut asiantuntijapalvelut esim puheterapia, kommunikaatio-ohjaus, fysioterapia, toimintaterapia, musiikkiterapia, taideterapia, seksuaaliterapia. Hammaslääkärin palvelut on mahdollista saada erikseen sopien lyhytaikaisessa kuntoutuksessa (alle 3 kk)
 • asiakkaalla on mahdollisuus osallistua yksikössä kuntoutusjakson aikana kodin askareisiin sekä ohjaus-ja työtoimintaan omien voimavarojensa sekä toiveidensa mukaan
 • asiakkaalla on kuntoutusjakson ajan kaksi omaa hoitajaa, jotka ovat perehtyneet asiakkaan kokonaistilanteeseen sekä hänen yksilöllisiin erityistarpeisiin.
 • hoitajien työskentelyä ohjaa Avekki-toimintatapamallin mukainen ennakoiva työskentely ja jälkipuinti.
 • kotiutumiseen liittyvä jatkokuntoutuksen suunnittelu yhteistyössä asiakkaan ja hänen muun lähiverkoston, kotikunnan sekä Vaalijalan moniammatillisentyöryhmän kanssa. Muuttovalmennuksesta sovitaan erikseen.

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelunsuunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan hakeutua kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelun kautta sekä terveydenhuollon lähetteellä. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja /tai terveydenhuollon työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassaolevan erityishuolto-ohjelman (EHO), joka voidaan myös laatia Vaalijalassa.

Yhteyttä voidaan ottaa myös Vaalijalan poliklinikoihin, kuntoutuksen johtajaan, sosiaalityöntekijöihin tai suoraan yksikköön ohjeiden saamiseksi www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

RAI-toimintakykyarviointi tehdään jokaiselle asiakkaalle

TOIMI (asiakkaan toimintakyvyn arviointi) tehdään tarvittaessa

PSYTO (psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi) tehdään tarvittaessa

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta

 • päivittäinen seuranta, arviointi ja raportointi LC-asiakastietojärjestelmään
 • kuntoutustavoitteiden arviointia kuukausittain asiakkaan ja kotikunnan yhteistyötahon kanssa
 • kuntoutussuunnitelmat ja neuvottelut asiakaslähtöisesti

Yhteydenpito sidosryhmiin:

 • säännöllinen yhteydenpito perheen, lähiverkoston ja lähettävän tahon kanssa sovitusti ja yksilöllisesti


Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta.
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla on mahdollisuus antaa asiakaspalaute, josta yksikkö huolehtii. Säännöllisillä kuntoutusjaksoilla kävijöiltä palaute pyydetään puolivuosittain. Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute.
 • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto ja sisältö 2021 liitteenä

Päiväys 25.2.2021

Sarastus
Nenonpellontie 40 (postiosoite)
Puistotie 26 (käyntiosoite)
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1299
Hoitajat: Puh. 050 389 9299

Yhteyshenkilöt

Kuntoutuskoordinaattori, Sarastus

Puh. 044 389 9789