Puulan palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Puula

Puulan palvelukoti  tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Kodikasta, turvallista ja yksilöllistä asumista tuetaan järjestämällä jokaiselle omia voimavaroja tukevat palvelut. Palvelukoti sijaitsee Kangasniemellä Puulajärven rantamaisemassa.

Puula lyhyesti

 • Turvallista ja asukkaan yksilölliset tarpeet huomioivaa palveluasumista.
 • Toiminnassa korostuvat omatoimisuuden tukeminen ja yksilöllisten valintojen sekä päätösten kunnioittaminen.
 • Asumisen tukena on moniammatillinen henkilöstö, jolla on vahva asiakkaan yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittava työote.
 • Asiakas saa ohjaajien tuen ympäri vuorokauden.
 • Palvelukoti sijaitsee Suomen kauneimmassa kunnassa Puula-järven rannalla.
 • Kirkonkylän palvelut ovat reilun kahden kilometrin päässä.

Arki Puulassa

Puulan palvelukodissa asiakkaat ottavat osaa arkisiin kodin askareisiin kukin voimavarojensa sekä kiinnostuksen mukaan. Asiakkaiden joukosta löytyy mm. innokkaita ruuanlaittajia ja leipojia.

Ruuanlaitto on mukavaa puuhaa. Tykkään myös muista kotitöistä, asiakas kertoo.

Palvelukodin viihtyisissä, yhteisissä oleskelutiloissa on mukava pitää erilaisia yhteisiä tapahtumia sekä järjestää juhlia. Viihtyisä piha kutsuu kesäisin grillaamaan ja puuhaamaan muutenkin puutarhassa. Yhdessä tehdään myös retkiä ja reissuja.

Puulassa asiakkaat ottavat osaa aktiivisesti oman asumisensa järjestelyihin sekä oman elämän hallintaan liittyviin asioihin. Henkilökunta tukee yksilöllistä arkea ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Puulassa asukkaat käyvät arkisin osallisuutta edistävässä ja tukevassa päivä- tai työtoiminnassa. Asiakkailla on kerran viikossa kotipäivä, jolloin hoidetaan omia asioita sekä harjoitellaan arkipäivän taitoja.

Minulle on tärkeää, että saa päättää omista asioista. Puulassa oma mielipide sekä toiveet otetaan hyvin huomioon, sanoo asiakas.

Palvelukuvaus / Päiväaikainen toiminta
Palvelukuvaus / Tehostettu palveluasuminen

PALVELUKUVAUS: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

YKSIKÖN NIMI: Puulan palvelukoti, Otto Mannisentie 90 C, Kangasniemi

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Tehostettu palveluasuminen kehitysvammaisille henkilöille 

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua palvelukodissa sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso ja tyytyväisyys asumispalveluun. Myös itsemääräämisoikeuden toteutuminen on tärkeä tavoite.

Palvelun sisältö:

Asumispalveluun tarkoitetut asunnot sijaitsevat Puulan palvelukotiin perustetuissa ryhmäkodeissa. Palvelukodissa asuu 14 asiakasta, kahdessa seitsemän asunnon ryhmäkodissa. Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone. Ryhmäkodeissa on yhteinen oleskelutila, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan muiden asiakkaiden kanssa. Palvelukodissa on yhteinen sauna, joka lämmitetään kaksi kertaa viikossa. Vaalijalan kuntayhtymä omistaa kiinteistön ja asunnot, joten asukas on vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta. 

Palvelukodin asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua asumiseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Heitä tuetaan ja autetaan itsestä ja terveydestä huolehtimisessa, oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan ja heidän kuntoutumistaan tuetaan. Lisäksi henkilökunta tarjoaa asiakkaille psykososiaalista tukea ja keskusteluapua. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan etsimällä tarvittaessa soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi omassa toimintaympäristössään. Asiakkaiden tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tuetaan heitä löytämään muuta tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Asiakkaille myönnetyt palvelut on kirjattu kotikunnan laatimaan palvelusuunnitelmaan.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Puulassa on 8 ohjaajaa, lähiavustaja ja palvelukodin johtaja. Lisäksi palvelukodissa on asiakkaiden vahvan tuen tarpeen vuoksi 6 lähiavustajaa ja 1 lähiohjaaja, joilla kaikilla on määräaikainen työsopimus. Henkilökuntaa on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden. Palvelukodin työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Työntekijöitä on kussakin työvuorossa 4-6 ja yössä 1. Työntekijät käyvät säännöllisesti lisäkoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.   

Puulan asiakkailla on mahdollista osallistua Kangasniemen kunnan toimintakeskus Kedossa päivätoimintaan1-5 pv/vk. Palvelukotiin arkipäiviksi jääville on järjestetty päiväaikaista toimintaa maanantaista perjantaihin. Palvelukodin päiväaikainen toiminta on oman kodin siivoustehtäviä, pyykkihuoltoa, asiointia tai muuta ohjattua ja suunnitelmallista toimintaa. Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. 

Puulan palvelukodissa huomioidaan asiakkaiden erityistarpeet:

 • Yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat.
 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti asumisen arjen tilanteissa.
 • Yksilöllisesti suunniteltu päivä- ja viikko-ohjelma sekä ohjattu vapaa-aika.
 • Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt).
 • Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (haastavien tilateiden ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli, tarpeen mukaiset rajoitustoimenpiteet).
 • Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita ammattitaitonsa tueksi.

Palveluasumiseen ei sisälly:

Terveydenhoito- ja kuntoutuspalvelut palvelukodin asukas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodissa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä. 

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun. 

Lisäpalvelut:

Palvelukodissa järjestetään asiakkaalle yksilöllistä päiväaikaista toimintaa, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.

Palveluasumiseen voidaan sisällyttää tarvittaessa asiakkaan rajoitustoimenpiteisiin liittyvän moniammatillisen työryhmän (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) arvioinnit ja konsultaatiot.

Turvallisen asumisen takaamiseksi asiakkaan tueksi on lisäpalveluna mahdollista resursoida henkilökohtainen lähiohjaaja.

Palveluprosessin vastuut ja kustannusten jakautuminen:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput, suojakäsineet- ja asusteet, muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/ Palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja tarkastetaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asukkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

 päiväys 24.2.2021

Puulan palvelukoti
Otto Mannisentie 90 C
51200 Kangasniemi

Puh. 044 389 9615
Puh. 044 389 9614
Puh. 044 389 9613

Yhteyshenkilöt

Helena Lahikainen

Palvelukodin johtaja

Puh. 044 389 9615

helena.lahikainen@etelasavonha.fi