Puheterapia ja kommunikaatio-ohjaus

Puheterapia

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa puheterapeutti tekee arviointeja ja kuntoutusta lyhyt- ja pitkäaikaisjaksoilla oleville asiakkaille. Kehitysvammapoliklinikan toimintana puheterapeutti tekee arviointeja ja ohjauskäyntejä asiakkaan arkiympäristöihin. Lisäksi puheterapeutti kouluttaa ja konsultoi kehitysvamma-alan henkilöstöä kommunikaatioasioissa. Puheterapeutti toimii asiantuntijana myös ongelmissa, jotka liittyvät suun alueen lihaksiston toimintaan sekä syömiseen liittyviin motorisiin haasteisiin ja nielemisvaikeuksiin. 

Puheterapeutti arvioi asiakkaan kommunikaatiotaitoja eli asiakkaan kykyä olla vuorovaikutuksessa, ilmaista itseään tarpeidensa mukaisesti sekä kielellisiä taitoja (esimerkiksi asiakkaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhetta erilaisissa vuorovaikutustilanteissa). Arviot tehdään arjen tilanteissa asiakkaan toimintaa seuraamalla, lähi-ihmisten kanssa keskustellen ja erilaisten kielellisten testien avulla. Arvion perusteella suositellaan tarvittaessa puheterapiakuntoutusta sekä suunnitellaan puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen ja mahdollisten apuvälineiden käyttöönottoa. Laajemmissa apuvälinearvioissa asiakkaalle voidaan laatia lähete Tikoteekkiin. 

Puheterapiakuntoutus Vaalijalassa on yksilöllistä ja kokonaisvaltaista vuorovaikutuksen ja kielellisten taitojen tukemista arjen vuorovaikutustilanteissa. Puheterapiakuntoutuksen tavoitteena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky, mikä puolestaan tukee mahdollisimman itsenäistä osallistumista. Tärkeä puheterapiakuntoutuksen painopiste on ympäristöjen ohjaaminen huomaamaan asiakkaan kommunikaatiopotentiaali ja hallitsemaan asiakkaalle soveltuvien puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen ja apuvälineiden käyttö. Puheterapeutin työtä tukevat Vaalijalan kommunikaatio-ohjaajat. 

Palvelukuvaus / Puheterapia

PUHETERAPIA

Kenelle

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa lyhyt- ja pitkäaikaisjaksoilla oleville sekä alueellisten kehitysvammapoliklinikoiden asiakkaille, asiakkaan lähi-ihmisille, kehitysvamma-alan henkilöstölle.

Tavoite

Vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen sekä kielellisten taitojen arviointi ja kuntoutus, suun alueen lihaksiston toiminnan, esim. puheilmaisun ja syömiseen liittyviin motoristen ongelmien ja nielemisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus. Arvioiden ja kuntoutuksen toteuttaminen osaamis- ja tukikeskuksen jaksojen aikana ja/tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Asiakkaan lähi-ihmisten ohjaus. Henkilöstön koulutus ja konsultointi.

Hyödyt

Kehitysvammaisten, monivammaisten, autismikirjon henkilöiden sekä muutoin erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen erityisosaaminen, jota hyödynnetään puheterapeuttisen kuntoutuksen tarpeen määrittelemisessä ja seurannassa sekä asiakkaan ja hänen lähi-ihmistensä ohjaamisessa. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen tuntemus.

Palvelun sisältö

Asiakkaan tapaaminen kuntoutusjaksolla osaamis- ja tukikeskuksen yksiköissä, omassa toimintaympäristössä tai poliklinikan tiloissa. Vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen ja kielellisten taitojen arviointi sekä havainnoiden, testien avulla että lähi-ihmisiä haastatellen.

Lausunnot ja tarvittavat suositukset.

Yhteistyö asiakkaiden perheiden ja muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa.

Puheterapeutin ohjauskäynnit asiakkaan yhteisöihin.

Suppeiden puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen arviointi ja ohjaus, tarvittaessa jatkosuositukset laajempiin apuvälinearvioihin.

Henkilöstön koulutus ja konsultointi.

Palveluun hakeutuminen

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä Vaalijalan poliklinikoille. Palveluun voi hakeutua myös täyttämällä palvelupyyntölomakkeen Vaalijan internetsivuilla. https://www.vaalijala.fi/palveluihin_hakeutuminen

Lisätietoa palveluista antavat palvelua tuottavat työntekijät.

Kesto

Käyntikerrat ja ajallinen kesto tarpeen mukaan sopien.

Hinta

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluun tarvitaan maksusitoumus asiakkaan kotikunnalta. Palvelu hinnoitellaan poliklinikkahinnaston mukaan.
https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit

Palvelun toteuttaja/ yhteystiedot

päiväys 13.3.2023

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjaajat ohjaavat ja opettavat puhevammaisia henkilöitä sekä heidän lähi-ihmisiä puhetta tukevien kommunikaatiomenetelmien käytössä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa, alueellisilla poliklinikoilla ja asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä. 

Puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä (AAC-menetelmiä) ovat ele- ja viittoma- sekä kuvakommunikaatio, kirjoittaminen, erilaiset puhelaitteet ja tietokoneavusteiset kommunikointiohjelmat, epäselvän puheen selventäminen sekä esinekommunikaatio. Kommunikaatio-ohjaajat työskentelevät osana moniammatillista työryhmää sekä kouluttavat kehitysvamma-alan henkilöstöä kommunikaatioasioissa yhdessä puheterapeutin kanssa. He valmistavat sekä päivittävät ja korjaavat materiaalia kommunikoinnin tueksi sekä strukturointiin (esimerkiksi erilaisia päivä- ja viikkojärjestyksiä, toimintatauluja sekä puheterapeutin ohjauksessa asiakkaille suppeita kommunikointikansioita). 

Yhteyshenkilöt

Heidi Laurila

Kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki

Puh. 040 481 6067

heidi.laurila@etelasavonha.fi

Marjo Miettinen

Kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki

Puh. 050 389 9390

marjo.miettinen@etelasavonha.fi