Projektit ja kehittämishankkeet

Vaalijala kehittää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa alansa osaamista. Kehittämistyön tavoitteina on viedä työskentelytapoja eteenpäin, parantaa asiakkaiden asemaa tai tutkimustiedon kautta osoittaa toiminnan vaikuttavuutta. Vaalijala on avoin uusille hankealoitteille ja uusille yhteistyökumppaneille. Ota yhteyttä!

Homma haltuun-Toiveista työhön -hanke

Homma haltuun­-Toiveista työhön -hanke on Vaalijalan hallinnoima Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen alueella toimiva sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittama ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima hanke ajalla 1.1.2021-31.12.2022. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamia (17 milj. €) Työkykyohjelman hankkeita on yhteensä 22 eri puolella Suomea. Työkykyohjelmassa painopiste on olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä. Homma haluun-hankkeen kokonaisarvo on 475 000 euroa ja Vaalijalan omarahoitusosuus hankkeen hallinnoijana on 20 %. Voit lukea lisää Työkykyohjelmasta: https://stm.fi/tyokykyohjelma ja https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tyokykyohjelma.

Hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori ja kolme projektityöntekijää pilottipaikkakunnilla Pieksämäellä, Mikkelissä ja Varkaudessa. Hanke on mukana tuetun työllistymisen   toimenpidekokonaisuudessa ja hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset henkilöt. Tuetun työllistymisen menetelmät- kokonaisuudessa on kolme tavoitetta. Tavoitteena on vahvistaa ja selkiyttää sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa palvelupolkua. Lisäksi tavoitteena on ottaa käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus sekä vahvistaa ammattilaisten tuetun työllistymisen osaamista.

Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen pilotointi toteutetaan kaikilla kolmella pilottipaikkakunnalla. Lisäksi Mikkelissä pilotoidaan alihankintamallia ja määräaikaista palkkatyöhön tähtäävää avotyötoimintaa. Varkaudessa kartoitetaan teoreettisesti osuuskunnan mahdollisuuksia kehitysvammaisten työllistymisen vaihtoehtona. Pieksämäellä kehitetään palkkatyömallia Vaalijalaan.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori
Tiina Hiltunen, puh. 040 481 6054, tiina.hiltunen@vaalijala.fi

Projektityöntekijät:
Hanna Tirri, puh. 040 481 6068, hanna.tirri@vaalijala.fi (Pieksämäki)
Henna Kautovaara, puh. 044 389 9739, henna.kautovaara@vaalijala.fi (Varkaus)
Reijo Pöyry, puh. 040 481 6066, reijo.poyry@vaalijala.fi (Mikkeli)

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen VAVE-hanke (2020-2022)

     

Hanke on päättynyt 30.6.2022.

Taustoja

Vammaisalan vetovoima sekä opinnoissa että työalana on hiipunut, ja vammaisalalle on tällä hetkellä vaikea saada työvoimaa. Sote-alan uudistus ja toimintaympäristöön kohdistuvat kehittämistarpeet edellyttävät vammaisalan organisaatioilta jatkuvaa henkilöstön osaamisen arviointia ja suunnitelmallista vahvistamista.

Hankeen Vammaisalan vetovoimaa lisäämään ja alan koulutusta kehittämään käynnistettiin kaksivuotinen VAVE-hanke. Hankkeen kokonaisbudjetti oli merkittävä, yhteensä lähes 1,4 miljoonaa euroa. Hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta Etelä-Savon ELYn kautta.

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa kartoitettiin yhdessä Etelä-Savon vammaisalan palveluntarjoajien kanssa paikallisia vammaisalan tulevaisuuden osaamistarpeita ja hyödynnettiin jo olemassa olevaa tietoa koulutuksen ennakointityöstä.

Positiivisen tiedon kautta kiinnostusta

Sote-alan tutkintoihin sisältyy vammaisalalle suuntaavia opintoja, ja opiskelijat saavat kelpoisuuden erilaisiin vammaisalan työtehtäviin. Käytäntö on osoittanut, että vammaistyön opinnot voivat jäädä melko vähäisiksi opintojen valinnaisuuden vuoksi ja opinnoissa ei ehdi syntyä käsitystä vammaisalan työstä. Hankkeessa pyritään lisäämään positiivisen tiedon avulla kiinnostusta vammaisalan työtä kohtaan.

Tärkeänä tavoitteena pidettiin kehittää työelämän ja koulutuspalvelujen välistä yhtyeistyötä opintojen ja opintopolkujen rakentamisessa ja luoda tuki- ja ohjausmalleja koulutukseen. Vammaisalan asiantuntijaorganisaatiot halusivat vastata alan muuttuviin osaamistarpeisiin kehittämällä vammaisalan ohjaus- ja hoitotyön hyvinvointiteknologisia työmenetelmiä ja toimintamalleja. Uusien mallien avulla haluttiin vaikuttaa asiakkaiden hyvinvointiin ja lisätä osallisuutta sekä kiinnostusta vammaisalan työtä kohtaan. 

Laaja toteuttajaverkosto

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja hankkeessa mukana olivat osatoteuttajina ja omarahoittajina Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon Ammattiopisto (Esedu), Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu), Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto, Savas-Säätiö sr ja Vaalijalan kuntayhtymä. Vammaisalan asiantuntijaorganisaationa hankkeessa on mukana Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, joka on alan valtakunnallinen kehittäjä. Hanke sai Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta, ja kansallisena rahoittajana toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke sai jatkoaikaa 30.6.2022 asti. 

Tulokset

Pääset katsomaan hankkeen tuloksia 

Lisätietoja

Piia Suihkonen   piia.suihkonen@vaalijala.fi  

Maarit   Luojus maarit.luojus@vaalijala.fi


SUUNTA YHDESSÄ- Osallisuudesta kohti työelämävalmiuksia

Suunta yhdessä - Osallisuudesta kohti työelämävalmiuksia on Etelä-Savon alueella ja Mikkelissä (hankkeen toimipaikka Mikkelin Savoset Monipalvelukeskus) ajalla 1.9.2019 - 31.12.2021 toteutettava ESR-kehittämishanke. Hanke vastaa Suomen rakennerahasto -ohjelman Itä-Suomen alueellista suunnitelmaa ja toimintalinjaa 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. ESR-rahoituksen määrä on 239 586 € (80 %) ja Vaalijalan omarahoitusosuus 20 %. Hankkeessa työskentelee kokoaikaisesti kaksi työntekijää, projektikoordinaattori (Antti Ojasalmi) ja projektityöntekijä (Raita Eklund).

Hankkeen tavoitteena on Etelä-Savossa kehittää sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli ja kehittää alkuvaiheen palvelukokonaisuus. Hankkeessa rakennetaan yksilöllisistä tarpeista koostuva palvelukokonaisuus henkilöille, jotka ovat syrjäytyneet, ovat työttömänä tai ovat haastavassa työmarkkinatilanteessa mielenterveyden ja/tai elämänhallinnan haasteiden tai päihteiden käytön vuoksi. Palvelukokonaisuus sisältää osallisuutta tukevaa toimintaa ja/tai työelämävalmiuksia edistävää toimintaa sekä yksilövalmennusta pidempikestoisesti palveluprosessin ajan. Osallisuutta tukevan ja työelämävalmiuksia edistävän lyhytkestoisen ryhmätoiminnan ja yksilötyön kautta asiakkaan kanssa rakennetaan yhdessä suunta kohti työelämää. Asiakas voi siirtyä joustavasti toiveiden, tavoitteiden ja voimavarojen mukaisesti osallisuutta ja työllistymistä edistävien toimintojen välillä tai näitä voidaan järjestää myös rinnakkain. 

Asiakastavoitteiden näkökulmasta hankkeen aikana asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta lisätään arjen- ja elämänhallinnan taitoja vahvistamalla tuomalla tukea ja ohjausta myös asiakkaan arkeen (jalkautuva työote), kokemusasiantuntijakoulutuksilla ja vertaisohjaaja toiminnalla, työnhaku- ja työelämätaitoja vahvistamalla, työ- ja toimintakyvyn muutosta tarkastelemalla sekä yksilöllisellä ja tavoitelähtöisellä valmennuksella. Näiden keinojen kautta asiakkaille luodaan suunta kohti työelämää. Hankkeen aikana asiakkaan valmiudet siirtyä työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin vahvistuvat ja henkilö ohjautuu jo hankkeen aikana kyseisiin palveluihin tai hankkeen jälkeen hänellä on valmis yksilöllinen suunnitelma laadittuna siitä mihin työllistymistä edistäviin palveluihin henkilö siirtyy.

Hankkeessa tavoitellaan asiakkaille jatkopolkuja kuten työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja palkkatukityöllistymistä, työkokeilua ja koulutuspolkuja. Joidenkin asiakkaiden kohdalla tarvitaan työ- ja toimintakyvyn arviointia ja selvittelyä ja heidän jatkonaan mahdollisesti voi olla erilaiset kuntoutuspolut tai sosiaalisen kuntoutuksen tukitoimenpiteet ja palvelut. Hankkeen aikana arvioidaan säännöllisesti toiminnan vaikutuksia henkilöiden voimavarojen, osallisuuden ja toimintakyvyn sekä työelämävalmiuksien lisääntymiseen. Hankkeen tavoitetta tuetaan monialaisella ja ammatillisella yhteistyöllä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä alueellista osaamista sekä verkostoyhteistyötä aiheeseen liittyen.

> Hankkeen esite (pdf)

.
Lisätietoja:

projektikoordinaattori
Antti Ojasalmi, puh. 050 389 9349, antti.ojasalmi@vaalijala.fi

projektityöntekijä
Raita Eklund, puh. 040 481 6008, raita.eklund@vaalijala.fi

hankkeesta vastaava/monipalvelukeskuksen johtaja
Marita Makkonen, puh. 044 389 9893, marita.makkonen@vaalijala.fi

Sopiva-Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke

Vuoden 2020 aikana käynnistyi vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke vuosille 2020-2021, jota sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjaa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa. ​Hanke koostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä. Kaikki alueelliset hankkeet osallistuvat THL:n koordinoimaan valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essoten ja Vaalijan toteuttama alueellinen hanke on nimeltään Sopiva - Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke​. Henkilökohtainen budjetointi (HB) tarkoittaa palveluiden järjestämistapaa, jossa palveluiden käyttäjä eli asiakas osallistuu aktiivisesti palvelutarpeensa kartoittamiseen, suunnitteluun, hankintaan ja arviointiin. Henkilökohtaisen budjetoinnin keskiössä ovat asiakkaan valinnanvapauden, osallisuuden ja toimijuuden kunnioittaminen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja mallintaa henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämisen tapa, joka vastaa Etelä-Savon asukkaiden tarpeisiin ja jonka kustannusvaikutuksia voidaan seurata ja arvioida. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä muodostuu Essoten ja Vaalijalan vammaispalveluiden asiakaista. Kohderyhmää edustavat myös alueen työntekijät, jotka ovat avainasemassa HB:n järjestämisessä. Hankkeen hallinoijana toimii Essote ja osatoteuttajana Vaalijalan kuntayhtymä. Hankkeeseen sitoutuneita toteuttajakumppaneita ovat Kehitysvammaisten palvelusäätiö (KVPS), Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Metropolia-ammattikorkeakoulu ja Kukunori ry. Alueellisia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa:​ Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry, Etelä-Savon CP-yhdistys ry​, Yhdenvertainen Etelä-Savo ry ​ sekä alueelliset vammaisneuvostot​. Vaalijalassa hankkeessa työskentelee suunnittelijana puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation sekä tuetun päätöksenteon asiantuntija. Vaalijala on kiinnostunut Sopiva-hankkeessa kehittämää henkilökohtaisen budjetoinnin asiakasprosesseja kommunikaatio-ja tuetun päätöksenteon menetelmäosaamisen näkökulmasta.

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksia yhteensä 2 926 400 euroa vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeeseen. ​Avustukset on myönnetty yhdeksälle kunnalle tai kuntayhtymälle hankekaudelle 2020 - 2021. ​

Sopiva - Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke sai valtionosuutta noin 536 000 euroa. Essoten ja Vaalijalan omavastuuosuus on yhteensä noin 134 000 euroa ja kokonaiskulut ovat noin 670 000 euroa.

Toteutus

Hankkeessa tehdään tutkimus-ja kehittämispainotteista asiakastyötä, jonka tavoitteena on selvittää HB:n soveltuvuutta asiakkaille. Alueellista verkostotyötä toteutetaan Kehittämötyöpajoilla, kokemusasiantuntemusta kartoittavilla Kohtaamoilla ja ammattilaisille suunnatuilla koulutuksilla. Toteuttajakumppanit ovat aktiivisesti mukana alueellisen verkostotyön toteuttamisessa. Valtakunnalliseen työskentelyyn osallistutaan aktiivisesti THL:n ja muiden alueiden hankkeiden kanssa ja mahdollistetaan hankkeen tuotosten ja tulosten saaminen valtakunnalliseen käyttöön.

Linkki: Sopiva-hanke netissä

Lisätietoja:

Niina Helminen, hankepäällikkö
044 794 4002 niina.helminen@essote.fi  

Elisa De Boer, hankekoordinaattori
040 359 9827 elisa.deboer@etela-savo.fi

Hannele Muhonen, hankekoordinaattori
040 359 9828 hannele.muhonen@etela-savo.fi

Mari Hytönen, hankekoordinaattori
044 351 6640 mari.hytonen@etela-savo.fi

Heidi Laurila, suunnittelija 
040 4816067 heidi.laurila@vaalijala.fi

Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö Keski-Suomessa 2018

Taustaa

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016 - 2018 siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE) johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa.
Keski-Suomen LAPE ja kunnat ovat osoittaneet kiinnostusta kehittämisyhteistyöhön Vaalijalan kanssa. Mukana kehittämisyhteistyössä ovat Muurame, Jyväskylä, Joutsa, Hankasalmi, Perusturvaliikelaitos Saarikka (Saarijärvi, Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi ja Kyyjärvi) ja Toivakka. Yhteistyö koskee vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten/nuorten, heidän perheiden ja lähityöntekijöiden tukemista konsultatiivisesti. Tuki toteutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lapsen tai nuoren omassa elinympäristössä. Toinen kehittämiskohde on konsultoivan perhetyön mallin pilotointi ja mallintaminen.  

Tavoitteet

Kehittämishankkeen tavoitteena on pilotoida Keski-Suomessa asiakaslähtöisiä, jalkautuvia ja konsultoivia palveluita asiakkaan omassa toimintaympäristössä tilanteissa, joissa asiakkaalla on palvelutarpeita eri sektoreilta. Samalla kehitetään ja mallinnetaan konsultoivan perhetyönmallia.

Toteutus

Vaalijalan kuntayhtymä palkkasi kaksi kuntoutusohjaajaa kehittämishankkeeseen vuodeksi 2018. Kuntoutusohjaaja on konsultoiva työntekijä, joka jalkautuu asiakkaan arkiympäristöön tekemään asiakkaan tilanteen vaatimassa laajuudessa arjen toimintakyvyn arviointia.  Kuntoutusohjaaja tuo asiakkaan monialaisen verkoston (vammaispalvelut, perhepalvelut, lastensuojelu ja psykiatriset palvelut sekä koulu) käyttöön vammaistyön näkökulman ja osaamisen. Kuntoutusohjaaja ei korvaa jo olemassa olevaa palvelua vaan auttaa tilanteissa, joissa tarvitaan vammaistyön näkökulmaa ja osaamista. Kuntoutusohjaajan rooli on kerätä tarvittava tieto ja verkosto asiakkaan tilanteen ympärille ja tukea perhettä ja asiakasperheen kanssa työskenteleviä henkilöitä. Työskentely on lyhytaikaista tukea, ohjausta ja konsultaatioita, jonka avulla asiakkaan tilanne selkeytyy.
Kehittämishankkeen kohderyhmä on peruskouluikäiset lapset ja nuoret perheineen, joilla on laaja-alaisia oppimisen pulmia. Kohderyhmään kuuluvilla voi olla asiakkuus kunnan perhepalveluihin, lastensuojellun tai psykiatrisiin palveluihin. Asiakkaan kohdalla voi tuntua, että he ovat ns. harmaalla alueella olevia väliinputoajia, jotka eivät virallisesti tunnu kuuluvan mihinkään jo olemassa olevaan palveluun.
Kehittämishankkeeseen osallistumisesta sovitaan Vaalijalan ja kunnan välisellä sopimuksella, jossa määritellään tarkemmin tietojärjestelmiin, kirjaamiseen, raportointiin ja vastuisiin liittyvät asiat.  Lisäksi yhteistyössä kuntien vastuuhenkilöiden kanssa määritellään tarkemmin asiakkaaksi pääsyn prosessi sekä muut tarvittavat rajaukset. Pilotointiin osallistuvat kunnat saavat kuntoutusohjaajan (konsultoiva ja kuntouttava perhetyö) palvelun maksutta.
Tähän mennessä mukana on ollut yli 20 perhettä.

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) ja Savon OTE -hanke 2017 - 2018

Vaalijalan kuntayhtymän hallinnoima Savon OTE -hanke on mukana hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeessa, joka toteuttaa hankkeen osiota ”Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen”. Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä merkittävästi osatyökykyisten henkilöiden työssä pysymistä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) rahoittaa hanketta ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) toimii hankkeessa koordinoijana.

Valtakunnalliseen kärkihankkeeseen kuuluvien alueellisten kokeilujen (esim. Savon OTE) kautta luodaan malleja työllistymiseen ja osallisuuteen. Savon OTE -hankkeen osalta projekti on käynnistynyt varsinaisesti huhtikuussa 2017, ja hanke kestää vuoden 2018 loppuun. Hankekumppaneina Vaalijalalla on mm. Varkauden kaupunki, Pieksämäen kaupunki, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE, Savon Vammaisasuntosäätiö ja Kehitysvammaliitto. Hankkeessa vastataan kärkihankkeen kaikkiin kolmeen teemaan: Työtoiminnasta töihin, Opinnoista töihin ja Osallisuutta tukeva toiminta. Pääpaino Savon OTE -hankkeessa on kuitenkin osallisuutta tukevan toiminnan kehittämisessä.

Osallisuutta tukevaan toimintaan liittyen Vaalijalan kuntayhtymä pilotoi palveluita ja luo ylimaakunnallisia toimintamalleja kehitysvammaisille neljällä eri paikkakunnalla:

  • Kuopiossa kehitetään jalkautuvaa päivätoimintaa
  • Varkaudessa ja Pieksämäellä kehitetään klubitoimintaa
  • Mikkelissä luodaan mallia jalkautuviin vertaistuellisiin ryhmiin

Yhteistä näille kaikille on, että ne tarjoavat osatyökykyisille henkilöille mahdollisuuksia kokeilla erilaista ja uuttakin tekemistä yksin tai ryhmässä, omien arjen taitojen kartuttamiseksi. Kaikki palvelut ovat matalan kynnyksen osallisuutta ja mukana olevien toimintakykyä tukevaa toimintaa. Kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat, palveluiden ulkopuolelle jäävät ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. Osallisuutta tukevassa toiminnassa keskeinen tehtävä on luoda palvelukuvauksia, erilaisia manuaaleja ja toimintasuunnitelmia sekä yksilötasolla että toimintaryhmille. Toimintasuunnitelmia laaditaan sekä kuukausi- että vuositasolla. Piloteissa on kehitelty myös erilaisia malleja asiakaspalautteen keräämiseen. 

Työtoiminnasta töihin -teemaan liittyen Savon OTE -hankkeessa kartoitetaan mm. kehitysvammaisten avotyötoiminnan kehittämiskohteita. Tähän liittyen on Mikkelissä, Pieksämäellä ja Varkaudessa haastateltu avotyötoiminnan piirissä olevia sekä avotyötoimintapaikkojen edustajia. Selvityksen pohjalta on aivan lähiaikoina valmistumassa raportti, jonka pohjalta tullaan tekemään rahoittajille esitys avotyötoiminnan kehittämiseksi ja uudeksi terminologiaksi.

Opinnoista töihin -teemassa rakennetaan mallia, jolla helpotetaan erityisesti opinnoista työelämään siirtymisen nivelvaihetta sekä määritellään kunkin tahon vastuut prosessin eri vaiheissa. Tätä kehittämistyötä Savon OTE-hanke tekee hankkeessa muodostetussa alueellisessa kehittämistyöryhmässä, jossa ovat mukana myös TE-toimisto, Työllistämistä edistävä monialainen yhteistyöpalvelu TYP, Kela, Ohjaamo-hanke sekä eri oppilaitokset. Työelämään siirtymistä helpottavan toimintamallin lisäksi tavoitteena on saada aikaiseksi erityinen osaamisen tunnistamisen lomake, jonka avulla saadaan kerättyä jo varhain tietoa opiskelijan opintojen sujumisesta sekä työssäoppimisjaksoilla pärjäämisestä. Näin opiskelijalle pystytään suunnittelemaan jatkotoimia kohti opintojen jälkeistä työllistymistä mahdollisimman yksilöllisesti.

Kaikkiin näihin kolmeen teemaan liittyy yhteinen elementti, joka on hankkeessa laadittava yksilöllinen Tuen ja ohjauksen malli. Tämä laajempi malli pitää sisällään myös tuetun työn mallin. Melba/IMBA -työkykyarviomenetelmää on myös tarkoitus hyödyntää kaikissa kolmessa eri teemassa.

Hyvien käytäntöjen ja mallien juurruttaminen on alkanut Vaalijalan kuntayhtymässä. Tavoitteena on myös saada hyvät toimintamallit käyttöön jatkossa maakuntatasolla Etelä- ja Pohjois-Savossa ja sopia asioista ns. konsensussopimuksella. Henkilöstön koulutusta on Savon OTE-hankkeen puitteissa tehty vuoden aikana monen eri teeman alla. Yhdessä Savon Vammaisasuntosäätiön kanssa pohdittiin kehitysvammaisten itsemääräämisoikeutta ja sen toteutumista viidellä paikkakunnalla järjestetyissä teema-illoissa. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan työn ja päivätoiminnan valiokunnan laatimia osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereitä tehtiin tunnetuksi sidosryhmille yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa järjestetyissä seminaareissa Kuopiossa, Mikkelissä ja Varkaudessa alkuvuodesta. Toimintamallien ensimmäiset versiot on nyt tehty ja niiden hiomista jatketaan syksyllä. Valmiita malleja ja tuloksia tullaan esittelemään sidosryhmille syksyllä hankkeen pilottipaikkakunnilla ja muissa eri tilaisuuksissa.'

Yhteystiedot:
Jukka Ripatti, projektikoordinaattori
Savon OTE-kärkihanke
Vaalijalan kuntayhtymä
Graanintie 5, 50190 Mikkeli
puh. 044 389 9802
jukka.ripatti@vaalijala.fi