Pihlajarinteen palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Pihlajarinne

Pihlajarinteen palvelukoti Pieksämäen keskustan tuntumassa tarjoaa ohjattua ja tuettua asumista kehitysvammaisille henkilöille.

Pihlajarinne sijaitsee kerrostalossa Yläristin alueella. Palvelukodilla on tällä hetkellä 8 asuntoa ja 10 asiakaspaikkaa. Asunnot on kevään 2019 aikana pintaremontoitu. Palvelukodissa on ohjaajien tuki asiakkaille päivä- ja ilta-aikana. Yövalvontaa palvelukodilla ei ole. Turvallisuutta yöaikana kehitetään teknologian keinoin (turvapuhelinpalvelut). Yhteistyötä tehdään tiiviisti toimintakeskus Veräjän henkilökunnan kanssa. Palvelukodilla on asiakkaille myös yhteiset tilat ruokailuun ja oleskeluun. Taloyhtiön sauna, kerhohuone ja pyykkitupa ovat asiakkaiden käytössä.

Pihlajarinne lyhyesti

 • Asiakas saa tukea, ohjausta, hoitoa ja kuntoutusta oman yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Itsemääräämisoikeutta ja omaa itsenäistä päätöksentekoa tuetaan.
 • Asiakkaita tuetaan osallisuuteen yhteisökasvatuksen periaatteiden mukaisesti niin palvelukodilla kuin palvelukodin ulkopuolella (harrastukset, tapahtumat).

Arki Pihlajarinteellä

Pihlajarinteellä eletään varsin tavallista kerrostaloarkea. Tavanomaisesta kerrostalorapusta palvelukoti eroaa lähinnä siinä, että toisen kerroksen yhteistilojen ovi on kutsuvasti avoinna käytävään aina, kun asiakkaat ovat kotosalla.

Kaikkien kanssa on hyvin pärjätty. Yhdessä touhutaan monenlaista, kuten käydään kaupassa, ulkoillaan ja tehdään ruokaa, kertoo asiakas.

Arkipäivisin Pihlajarinne hiljenee, kun asiakkaat lähtevät omiin toimiinsa osallisuutta edistävään ja tukevaan työ- ja päivätoiminnan pariin. Osa asiakkaista käy Länsirinteen toimintakeskuksessa, osa puolestaan Seurakuntaopistolla. 

Helsingistä kotoisin olevan asiakas jäi opintojensa jälkeen Pihlajarinteelle asumaan. Hän on viihtynyt paikkakunnalla ja palvelukodissa hyvin.

Täältä on tullut kivoja kavereita, joiden kanssa voi tehdä kaikenlaista, kertoo asiakas.

Pihlajarinteellä toiminta pohjaa yhteisökasvatukseen. Sunnuntaisin pidetään yhteisökokous, jossa käydään läpi asumiseen liittyviä asioita, suunnitellaan yhteistä tekemistä sekä käydään läpi jokaisen seuraavan viikon ruokatoiveet.

Me katsotaan yhdessä kotona televisiota ja levätään työpäivän päälle, kertoo asiakas. 

Hän muutti asumaan yhteen pitkäaikaisen tyttöystävänsä kanssa vuosi sitten. Työnjako kotona on selvä.

Mieheni on kova pyykkäämään. Minä hoidan muun kodinhoidon, sanoo asiakas. 

Pihlajarinteen palvelukodin esittelyvideo

https://youtu.be/1ux_7Yki1Vg
Palvelukuvaus / Tuettu asuminen

PALVELUKUVAUS: TUETTU ASUMINEN

YKSIKÖN NIMI: Pihlajarinteen palvelukoti, Savontie 64 D, Pieksämäki

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Tuettua asumista kehitysvammaisille tai muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti kotonaan.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso, arjen taitojen vahvistuminen ja asiakkaiden tyytyväisyys asumispalveluun. 

Tavoitteena on tukea asiakasta niin, että itsenäinen asuminen onnistuu. Tuetussa asumisessa tuetaan ja ohjataan asiakasta ja hänen asumistaan sekä asiointia. Asiakas itse on palvelussa aktiivinen toimija. Pitkän aikavälin tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittyminen. Asiakkaalle hyötynä on itsenäisen asumisen onnistuminen ja omanlaisen elämän mahdollistaminen. 

Palvelun sisältö:

Palvelu järjestetään asiakkaan kotona ja/tai asiointiympäristössä. Asiakas on itse määritellyt oman asumisen tason ja tuessa sekä ohjauksessa noudatetaan asiakkaan omaa tahtoa.  

Palvelu on yksilöllistä, yhdelle asiakkaalle kerrallaan suunnattua toimintaa. Toiminnan sisältö määritellään yhdessä asiakkaan, läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa Minun elämäni suunnitelmaan. Asiakkaan palvelusuunnitelmaan kirjataan asumisen tukikäyntien määrä, palveluiden ja ohjauksen tarve, tavoite sekä niiden järjestäjä. Palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti asiakkaan arjessa ja toimintakyvyn muutoksiin pystytään reagoimaan tilanteen mukaan. Palvelutarpeen muuttuessa tilanne päivitetään asiakkaan ja palvelun tilaajan kanssa. Asiakkaan kanssa laaditaan tuetun asumisen palvelussa ”Minun elämäni suunnitelma”, johon kirjataan asiakkaan tavoitteet palvelulle ja ohjauksen sekä tuen tarve. Moniammatillisesta verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan ja/tai hänen läheistensä kanssa. 

Tuetun asumisen palvelun ohjaajat työskentelevät Pihlajarinteen palvelukodilta jalkautuvasti arkisin pääsääntöisesti klo 7.30 - 16. Kaikilla työntekijöillä on sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus ja työntekijät vahvistavat säännöllisesti ammattitaitoaan kohdennetuilla lisäkoulutuksilla sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.   

Tuetun asumisen palvelun asiakkaat saavat tukea ja apua itsestä ja terveydentilastaan huolehtimiseen, ruokailuun ja kodinhoitoon. Heitä tuetaan oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan ja tarvittaessa etsitään soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi. 

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Tuetun asumisen palvelussa huomioidaan asiakkaiden erityistarpeet:

 • Yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä osallistuvat.
 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti asumisen arjen tilanteissa.
 • Yksilöllisesti suunniteltu toiminta sekä ohjattu vapaa-aika.
 • Psykososiaalinen tuki ja palveluohjaus: Ohjataan asiakasta keskustelun keinoin elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Tuetaan ja ohjataan asiakasta tarvittaviin palveluihin.
 • Asiointi: Raha-asioissa tukeminen, kuten rahankäyttö ja/tai yhteistyö edunvalvonnan kanssa.
 • Ruokahuolto: Neuvotaan terveellisestä ravitsemuksesta, suunnitellaan ateriat yhdessä asiakkaan kanssa. Tuetaan/autetaan häntä ruokahuollossa ja elintarvikkeiden hankinnassa (kauppa-asiointi). 
 • Kodinhoito: Ohjataan asiakasta siivouksessa ja pyykkihuollossa hänen tarpeidensa mukaan.  
 • Henkilökohtainen hygienia ja terveys: Ohjataan ja neuvotaan asiakasta henkilökohtaisessa hygieniassa. Asiakasta tuetaan sovitusti kontrolli- ja lääkärikäynneillä. 
 • Tarpeet ja toiveet asumiseen sekä elämiseen liittyvissä asioissa
 • Vahvuudet ja niiden tukeminen
 • Sosiaalisen kanssakäymisen taidot ja niiden tukeminen sekä ohjaus
 • Yleinen turvallisuus asuinympäristössä

Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita ammattitaitonsa tueksi.

Palvelun hintaan ei sisälly: 

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelussa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä. 

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun. 

Lääkehoidon vastuu ja lääkkeiden jakaminen dosettiin.

Asumiseen liittyvät kulut ja tarvikkeet.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Tuetun asumisen palvelun kustannukset

x

Työntekijän matkakustannukset asiakkaan kotiin ja asiointiin kaupunkialueella

x

Asiakkaan asumiskulut (vuokra, vesi ja sähkö)

x

Asiakkaan elintarvikkeet, hygienia- ja puhtaanapitotarvikkeet

x

Asiakkaan terveydenhuolto- ja kuntoutusmenot

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/ Palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä seurataan tuetun asumisen palvelun käyntien yhteydessä.

Palvelusuunnitelma tarkastetaan kotikunnan toimesta sopimuksen mukaan ja/tai tarpeen mukaan pyydettäessä. Suunnitelmassa asiakkaan palveluntarve arvioidaan kokonaisuudessaan.  Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

 

   

päiväys 24.2.2021

Palvelukuvaus / Palveluasuminen

PALVELUKUVAUS: PALVELUASUMINEN

YKSIKÖN NIMI: Pihlajarinteen palvelukoti, Savontie 64 D, Pieksämäki

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Ohjattua asumista kehitysvammaisille tai muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille (ei yövalvontaa).

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso, arjen taitojen vahvistuminen ja asiakkaiden tyytyväisyys asumispalveluun. 

Palvelun sisältö:

Pihlajarinteen palvelukoti tarjoaa ohjattua asumispalvelua ilman yövalvontaa. Palvelukodissa voi asua 8-9 päivittäistä tukea tarvitsevaa asiakasta. Palvelukoti sijaitsee 3-kerroksisessa kerrostalossa käsittäen yhden rappukäytävän. Kolme asunnoista on yksiöitä ja viidessä asunnossa on kaksi huonetta. Kaikissa asunnoissa on kylpyhuone ja keittiö. Pihlajarinteen asiakkaat ovat vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta. 

Pihlajarinteen palvelukodin asiakkaiden yhteinen kokoontumistila sijaitsee samassa rapussa asuntojen kanssa ja siellä on mahdollisuus ruokailla päivittäin. Samassa rapussa sijaitsevat myös yhteiset pesu- ja saunatilat sekä pyykkitupa. Pihlajarinteen palvelukodilla ohjaaja on paikalla arkisin pääsääntöisesti klo. 7 – 9 ja 13-21 ja viikonloppuisin klo 8 - 20. Kaikilla työntekijöillä on sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus ja työntekijät vahvistavat säännöllisesti ammattitaitoaan kohdennetuilla lisä- ja täydennyskoulutuksilla sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.   

Palvelukodin asiakkaat saavat tukea ja apua itsestä ja terveydentilastaan huolehtimiseen, ruokailuun ja kodinhoitoon. Heitä tuetaan oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Kotipäivät suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja toteutetaan yksilöllisesti. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan ja tarvittaessa etsitään soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi. 

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan (Minun elämäni suunnitelma) yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässään. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Palvelun aikana toimitaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan läheisten ja muun palveluverkoston kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen. 

Pihlajarinteen palvelukodissa korostuu vapaa-ajan toimintojen järjestäminen, minkä tavoitteena on vahvistaa ja tukea toimintaan osallistuvien henkilöiden osallisuutta ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Perustana on ryhmätoiminnan keinoin toteutettava toiminta. Viikoittaiset yhteisökokoukset tukevat näitä periaatteita.

Palveluasumisen hinta määräytyy asiakkaan avun ja tuen tarpeen mukaisesti

1. luokka: Päivittäinen avun ja tuen tarve 

2. luokka: Avun ja tuen tarve useita kertoja päivässä

Lisäpalvelut:

Palveluun on liitettävissä yöpartiopalvelu lisäpalveluna (hinta sovitaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti).

Palveluasumisen lisäpalveluna tarjotaan tavoitteellista päiväaikaista toimintaa kotipäivinä.

Palvelun hintaan ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut Pihlajarinteen palvelukodin asukas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän poliklinikoiden kautta. Palveluasunnoilla voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon perehdyttämänä. 

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun. 

Lisäpalvelut:

Palveluasumisen lisäpalveluna tarjotaan tavoitteellista päiväaikaista toimintaa kotipäivinä.

Palveluprosessin vastuut ja kustannusten jakautuminen:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra / asumisen ylläpitomaksu

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput, muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/Asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaille tehdään Rai-arviointi, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja tarkastetaan säännöllisesti.

Muutoksia asukkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asukkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
 
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Palvelukuvaus / Päiväaikainen toiminta

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA PALVELUKODISSA

YKSIKÖN NIMI: Pihlajarinteen palvelukoti, Savontie 64 D, Pieksämäki

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päiväaikainen toiminta asumispalveluyksikön asiakkaille (kehitysvammaiset ja muut tukea tarvitsevat henkilöt)

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Pihlajarinteen palvelukoti järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista päiväaikaista toimintaa asumispalveluyksikössä, jos asiakas ei lähde yksikön ulkopuoliseen päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys toiminnan sisältöön.

Palvelun sisältö:

Päiväaikainen toiminta on yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua. Yksilöllisesti suunnitellun toiminnan kesto on 2-3 h/arkipäivä. Toiminnan ohjaajina toimivat asumisyksikön ohjaajat. 

Toiminnan sisältö perustuu asiakkaan toimintakykyarvioon. Omaohjaaja laatii asiakkaan kanssa yksilöllisen päiväaikaisen toiminnan suunnitelman osana asumispalveluun kuuluvaa Minun elämäni suunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan toiveet, tavoitteet ja toiminnan päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Palvelukodissa toteutettavien toimintapäivien määrä sovitaan yhteistyössä asiakkaan sidosryhmien ja kotikunnan vammaispalveluiden edustajan kanssa.

Päiväaikaisen toiminnan perustana on luovuuden, löytämisen ilon ja itseilmaisun tukeminen. Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti:

Päiväaikaisessa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja 

 • asiointi 
 • keittiötyöt
 • siivous 
 • vaatehuolto
 • itsestä huolehtiminen 
 • raha-asiat, päivärytmi 
 • itsemääräämisoikeus 
 • tuettu päätöksenteko
 • vahvistetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä 
 • liikunta
 • ulkoilu 
 • keskustelut ja kommunikoinnin harjoittelu
 • vuorovaikutustilanteet 
 • tuetaan kuntoutumista ja erilaisia taitoja
 • oppimistuokiot
 • sosiaalisten taitojen harjoittelu
 • vuorovaikutuksen harjoittelu 
 • musiikki 
 • kulttuuri 
 • kädentaidot
 • rakentelu
 • ruuan valmistaminen
 • leipominen 
 • tietotekniikka 
 • harrasteisiin tutustuminen 
 • aistitoiminta

Palvelun hinta:

Hinta veloitetaan normaalin asumispalvelun käyttöpäivämaksun lisäksi. Jos asiakkaalle on määritelty henkilökohtainen lähiohjaaja päiväajalle (hintaluokitus tai erillinen lisäpalvelu), ei asumisen päiväaikaisen toiminnan hintaa veloiteta.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Ateriat

x

Päiväaikaisen toiminnan yksilöllinen suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/ Palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 3-6 kuukauden välein sekä Minun elämäni suunnitelman ja palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä. 

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Pihlajarinteen palvelukoti
Savontie 64 D
76150 Pieksämäki

Ohjaajat puh. 050 389 9395

Yhteyshenkilöt

Anne Kontro

Palvelukodin johtaja

Puh. 044 389 9625

anne.kontro@etelasavonha.fi

Sanna Naskali

Vastaava ohjaaja

Puh. 044 389 9832

sanna.naskali@etelasavonha.fi