Pihlajan toimintakeskuksen toiminta on siirtynyt osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Pihlaja

Toimintakeskus Pihlaja tarjoaa päivätoimintaa kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Pihlaja lyhyesti:

 • päivätoiminta
 • Välimatkoja: Varkauden keskusta ja Savoset monipalvelukeskus 1-2 km
 • Tiivis yhteistyö Savoset monipalvelukeskuksen, Hongiston palvelukodin, Vattuvuoren palvelukodin ja Latukadun palveluasuntojen kanssa.

Toiminta Pihlajassa

 • Päivätoimintaa järjestetään Pihlajan esteettömissä tiloissa Varkauden kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä sekä jalkautuvana toimintana. Toimintakeskuksessa on 7 ryhmätilaa, keittiö ja ruokasali. Asiakkaita päivittäin Pihlajassa on noin 25. Työntekijöitä toimintakeskuksessa on 5 ohjaajaa, 1 vastaava ohjaaja ja 1 monipalvelukeskuksen johtaja. Työntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Henkilöstön osaamista vahvistetaan erilaisilla täydennyskoulutuksilla.

Päivätoimintaa toteutetaan 3 kuukauden välein vaihtuvana kurssitarjontana. Toiminnassa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset tavoitteet.  Toiminta voi olla ryhmämuotoista tai yksilöllisesti toteutettua. Kurssitarjonnasta asiakas valitsee mieluisan toiminnan;

 • liikunta ja ulkoilu
 • luova toiminta
 • aistikokemukset
 • arjen taidot
 • akateemiset taidot
 • keskustelupiirit
 • vierailut/ yhteistoiminta

Asiakkaan kommunikointia tuetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Palvelussa tuetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja päätöksentekoa. Päivätoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (KVANK)  ja Vaalijalan kuntayhtymän arvoja sekä toimintaperiaatteita. Päivätoiminta suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Verkostoyhteistyöstä sovitaan asiakkaan kanssa.

Mikäli siirtyminen työtoimintaan on asiakkaalle ajankohtaista ja tavoitteiden mukaista, päivätoimintaa voidaan toteuttaa myös jalkautuvana toimintana Savoset monipalvelukeskuksessa.

Pihlajan toimintakeskuksen esittelyvideo

Palvelukuvaus / Päivätoiminta

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄTOIMINTA

YKSIKÖN NIMI: Toimintakeskus Pihlaja, Pihlajakuja 19, Varkaus

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päivätoiminta kehitysvammaisille henkilöille (erityishuoltolaki 2 §).

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista osallisuutta edistävää päivätoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan osallisuuden edistäminen, kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys päiväaikaisen toiminnan palveluun.

Palvelun sisältö:

Päivätoimintaa järjestetään toimintakeskus Pihlajan esteettömissä tiloissa sekä jalkautuvana toimintana muissa toimintaympäristöissä. Toimintakeskuksessa on 6 ryhmätiloina käytettävää huonetta sekä sali ja kaksi toimistohuonetta, joista toista käytetään myös ryhmätilana. Toimintakeskuksessa on keittiö ja ruokasali, jossa asiakkaat ruokailevat päivittäin. Työntekijöitä toimintakeskuksessa on 5 ohjaajaa, 1 vastaava ohjaaja ja 1 monipalvelukeskuksen johtaja. Työntekijät ovat sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisia. Työntekijät vahvistavat säännöllisesti ammattitaitoaan kohdennetuilla lisäkoulutuksilla ja ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja sekä asiakkaan kohtaamiseen liittyviä erityistaitoja (Avekki-toimintamalli). Tarvittaessa työntekijät saavat konsultaatiopalveluita ammattitaitonsa tueksi.

Päivätoiminnassa käy keskimäärin 25-30 asiakasta päivittäin. Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä yksilöllinen toimintasuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tavoitteet, toiveet ja päivä-/viikkokohtainen toteutus. Päivätoiminnan sisältö perustuu asiakkaan yksilölliseen Toimi-toimintakykyarvioon. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä asumispalveluyksikön, läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa.

Asiakas harjoittelee päivätoiminnassa arjen taitoja (asiointi, itsestä huolehtiminen, päivärytmi, itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko). Asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tuetaan (liikkuminen, ulkoilu, vuorovaikutustilanteet ja keskustelut). Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti (esim. oppimistuokiot, sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen harjoittelu, rentoutuminen, musiikki, taide, kulttuuri, kädentaidot, leipominen, tietotekniikka, harrastuksiin tutustuminen, retket ja tapahtumat).

Toiminta tapahtuu 3 kuukauden kurssitarjontana, josta asiakas valitsee mieluisan toiminnan;

 • liikunta ja ulkoilu
 • luova toiminta
 • aistikokemukset
 • arjen taidot
 • akateemiset taidot
 • keskustelupiirit
 • vierailut/yhteistoiminta

Toiminta voi olla ryhmämuotoista tai yksilöllisesti toteutettua. Mikäli siirtyminen työtoimintaan on asiakkaalle ajankohtaista ja tavoitteiden mukaista, päivätoimintaa voidaan toteuttaa myös jalkautuvana toimintana Savoset monipalvelukeskuksessa.

Päivätoiminnassa asiakkaan terveydentilasta ja hygieniasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kommunikointia tuetaan ja etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. Käytössä on puhetta tukevia kommunikaatiomenetelmiä mm. pictot, kuvat ja toimintaohjeet. Asiakkailla on käytössä myös esimerkiksi henkilökohtaisia kommunikaatio välineitä.

Päivätoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta).

Asiakkaalle annetaan tukea

 • valintojen ja suunnitelmien tekemiseen
 • muutoksin ja siirtymävaiheisiin
 • opintoihin ja työhön pääsemiseen
 • mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen
 • terveyteen ja hyvinvointiin
 • itseilmaisuun ja luovuuteen
 • sosiaalisissa rooleissa toimimiseen
 • palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Palvelun hintaan sisältyy:


Matkojen järjestäminen asiakkaan kodin ja päivätoimintapaikan välillä kuuluu palvelun hintaan. Matkakustannusten korvaamisesta sovitaan yksilöllisesti, jos kustannukset ovat huomattavan suuret.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Matkakustannukset asunnon ja toimintakeskus Pihlajan välillä

x

Matkakustannukset päivätoiminnan ohjelman sisällä

x

Ateriat

x

Yksilöllinen toimintasuunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Asiakkaille tehdään Toimi-toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päivätoimintaan. Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan säännöllisesti (6 kk:n välein tai tarvittaessa).

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015)

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: LifeCare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO -toiminnanohjausjärjestelmä

 päiväys 27.1.2022

Kuvia / Pihlaja

Pihlajan toimintakeskus
Pihlajakuja 19
78210 Varkaus

Yhteyshenkilöt

Anna Itäpelto

Monipalvelukeskuksen johtaja

Puh. 050 389 9480

anna.itapelto@pshyvinvointialue.fi

Merja Löppönen

Vastaava ohjaaja

puh. 050 389 9427

merja.lopponen@pshyvinvointialue.fi