Oravin palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Oravi

Oravin palvelukoti Mikkelin Tupalan kaupunginosassa tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille ja autisminkirjon henkilöille. Palvelukoti sijaitsee idyllisellä omakotitaloalueella.

Oravi lyhyesti

 • Oravi on asiakkaidensa koti, jossa tuetaan yksilöllisesti asiakkaiden itsemääräämisoikeutta, oman elämän hallintaa ja itseilmaisua.
 • Toiminnassamme korostuu kodinomaisuus.
 • Asiakkaat ovat nuoria ja aikuisia, joista suurin osa käy päivä- ja työtoiminnassa kodin ulkopuolella.
 • Henkilöstöllä vahva osaaminen vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukemisessa. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.
 • Välimatkoja: Mikkelin keskusta 4 km, lähikauppa n. 3 km.

Arki Oravissa

Yksilöllinen asuminen omassa asunnossa kotikunnassa, lähellä perhettä ja muita läheisiä, on tärkeää Oravin palvelukodin asiakkaille.

”Olen viihtynyt Oravissa hyvin, kertoo asiakas tietokoneen kommunikointiohjelman kautta”

Suurin osa Oravin asiakkaista käy palvelukodin ulkopuolella työ- ja päivätoiminnassa. Osalle asiakkaista päivätoimintaa järjestetään yksilöllisesti palvelukodilla.

Oravissa henkilökunnalla on vahva osaaminen erilaisten kommunikaatiota tukevien menetelmien käytöstä. Monilla asiakkailla on käytössään erilaisia kommunikoinnin apuvälineitä. Asiakkaiden itseilmaisua ja itsemääräämisoikeutta tuetaan. Palvelukodin arjessa korostetaan kodinomaisuutta ja asiakkaat osallistuvat oman toimintakykynsä mukaan kodin päivittäisiin toimiin, kuten siivoamiseen, pyykkihuoltoon ja ruuanlaittoon.

 Asiakkaiden vapaa-ajan toiminnassa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset toiveet. Osalla asiakkaista on henkilökohtaisia vapaa-ajan avustajia.Toiminnassa suuntaudutaan myös kodin ulkopuolelle. Asiakkaat ovat osallisena omien asioiden hoitamisessa sekä heille mahdollistetaan toiveiden mukainen vapaa-ajan toiminta.

Oravin palvelukodin esittelyvideo

https://youtu.be/jaopLcHWjkY
Palvelukuvaus / Päiväaikainen toiminta

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA PALVELUKODISSA

YKSIKÖN NIMI: Oravin palvelukoti, Oravinkatu 7, Mikkeli

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päiväaikainen toiminta asumispalveluyksikön asiakkaille (kehitysvammaiset ja muut tukea tarvitsevat henkilöt)

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Oravin palvelukoti järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista päiväaikaista toimintaa asumispalveluyksikössä, jos asiakas ei lähde yksikön ulkopuoliseen päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys toiminnan sisältöön.

Palvelun sisältö:

Päiväaikainen toiminta on yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua. Yksilöllisesti suunnitellun toiminnan kesto on 2-3 h/arkipäivä. Toiminnan ohjaajina toimivat asumisyksikön ohjaajat. 

Toiminnan sisältö perustuu asiakkaan toimintakykyarvioon. Omaohjaaja laatii asiakkaan kanssa yksilöllisen päiväaikaisen toiminnan suunnitelman osana asumispalveluun kuuluvaa Minun elämäni suunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan toiveet, tavoitteet ja toiminnan päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Palvelukodissa toteutettavien toimintapäivien määrä sovitaan yhteistyössä asiakkaan sidosryhmien ja kotikunnan vammaispalveluiden edustajan kanssa.

Päiväaikaisen toiminnan perustana on luovuuden, löytämisen ilon ja itseilmaisun tukeminen. Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti:

Päiväaikaisessa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja 

 • asiointi 
 • keittiötyöt
 • siivous 
 • vaatehuolto
 • itsestä huolehtiminen 
 • raha-asiat, päivärytmi 
 • itsemääräämisoikeus 
 • tuettu päätöksenteko
 • vahvistetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä 
 • liikunta
 • ulkoilu 
 • keskustelut ja kommunikoinnin harjoittelu
 • vuorovaikutustilanteet 
 • tuetaan kuntoutumista ja erilaisia taitoja
 • oppimistuokiot
 • sosiaalisten taitojen harjoittelu
 • vuorovaikutuksen harjoittelu 
 • musiikki 
 • kulttuuri 
 • kädentaidot
 • rakentelu
 • ruuan valmistaminen
 • leipominen 
 • tietotekniikka 
 • harrasteisiin tutustuminen 
 • aistitoiminta

Palvelun hinta:

Hinta veloitetaan normaalin asumispalvelun käyttöpäivämaksun lisäksi. Jos asiakkaalle on määritelty henkilökohtainen lähiohjaaja päiväajalle (hintaluokitus tai erillinen lisäpalvelu), ei asumisen päiväaikaisen toiminnan hintaa veloiteta.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Ateriat

x

Päiväaikaisen toiminnan yksilöllinen suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/ Palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 3-6 kuukauden välein sekä Minun elämäni suunnitelman ja palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä. 

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Palvelukuvaus / Tehostettu palveluasuminen

PALVELUKUVAUS: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

YKSIKÖN NIMI: Oravin  palvelukoti, Oravinkatu 7, Mikkeli

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Ympärivuorokautinen asumispalvelu kehitysvammaisille ja autisminkirjon henkilöille

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua palvelukodissa sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso ja tyytyväisyys asumispalveluun. Myös itsemääräämisoikeuden toteutuminen on tärkeä tavoite.

Palvelun sisältö:

Asumispalveluun tarkoitetut asunnot sijaitsevat Oravin palvelukotiin perustetuissa asuntoryhmissä. Palvelukodissa asuu 15 asukasta, asuntoryhmät on jaettu 5 asunnon ryhmäkoteihin. Asunnot ovat asukkaiden omia koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone. Asuntoryhmässä ja palvelukodin aulassa on yhteinen oleskelutila, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan muiden asukkaiden kanssa. Palvelukodissa on yhteinen sauna, joka lämmitetään säännöllisesti. Vaalijalan kuntayhtymä omistaa kiinteistön ja asunnot, joten asukas on vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta. 

Palvelukodin asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua asumiseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Heitä tuetaan ja autetaan itsestä ja terveydestä huolehtimisessa, oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan ja heidän kuntoutumistaan tuetaan. Lisäksi henkilökunta tarjoaa asiakkaille psykososiaalista tukea ja keskusteluapua. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan etsimällä tarvittaessa soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi omassa toimintaympäristössään. Asiakkaiden tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tuetaan heitä löytämään muuta tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Asiakkaille myönnetyt palvelut on kirjattu kotikunnan laatimaan palvelusuunnitelmaan.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Oravin palvelukodissa työskentelee palvelukodin johtaja, 16 ohjaajaa (joista 1 vakituinen sijainen), 4 lähiohjaajaa ja lähiavustaja. Lisäksi asiakkaan tarpeen mukaan on mahdollista resursoida henkilökohtaisia lähiohjaajia. Henkilökuntaa on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden. Palvelukodin työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Palvelukodin lähiavustaja vastaa palvelukodin ruokahuollosta. Henkilökuntaa on aamuvuorossa 5-6, iltavuorossa 7 ja yössä 1 ohjaajaa. Työntekijät käyvät säännöllisesti lisäkoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.  

Oravin asiakkailla on mahdollista osallistua päivätoimintaan yksilöllisten suunnitelmien mukaan 3-5 pv/vk Pihkapuiston toimintakeskuksessa, Katajamäen toimintakeskuksessa, Kipinän toimintakeskuksessa tai Savoset monipalvelukeskuksessa. Kolmella asiakkaalla ei ole kodin ulkopuolista päivätoimintaa. Palvelukotiin arkipäiviksi jääville on järjestetty päiväaikaista toimintaa maanantaista perjantaihin. Palvelukodin päiväaikainen toiminta on yksilöllisesti suunniteltua toimintaa. Jokaisen asukkaan kanssa on laadittu yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. 

Oravin palvelukodissa huomioidaan asukkaiden erityistarpeet:

 • Yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat.
 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti asumisen arjen tilanteissa.
 • Yksilöllisesti strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma sekä ohjattu vapaa-aika.
 • Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt).
 • Struktuurin toteutumisen tukeminen muissa toiminnoissa ja palveluissa, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (esim. opiskelu- tai työpaikka, asioinnit).
 • Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (haastavien tilateiden ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli, tarpeen mukaiset rajoitustoimenpiteet).
 • Autistisen henkilön erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen arjessa (aistit, tapa olla ja liikkua). 
 • Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita ammattitaitonsa tueksi.

Palveluasumiseen ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut palvelukodin asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodissa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä. 

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun. 

Lisäpalvelut:

Palvelukodissa järjestetään asiakkaalle yksilöllistä päiväaikaista toimintaa, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.

Palveluasumiseen voidaan sisällyttää tarvittaessa asiakkaan rajoitustoimenpiteisiin liittyvän moniammatillisen työryhmän (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) arvioinnit ja konsultaatiot.

Turvallisen asumisen takaamiseksi asiakkaan tueksi on lisäpalveluna mahdollista resursoida henkilökohtainen lähiohjaaja.

Palveluprosessin vastuut ja kustannusten jakautuminen:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput, suojakäsineet- ja asusteet, muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/ palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: LifeCare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
IMS-toiminnanohjausjärjestelmä

24.2.2021

Oravin palvelukoti
Oravinkatu 7
50170 Mikkeli

Puh. 044 389 9682

Yhteyshenkilöt

Piia Lappalainen

Palvelukodin johtaja

Puh. 044 389 9683

piia.lappalainen@etelasavonha.fi