Nurmela

Aikuisten aistimonivammaisten kuntoutusyksikkö

Nurmela tarjoaa aikuisille kuurosokeille, aistimonivammaisille ja kommunikaatioon tukea tarvitseville kuntoutuspalveluja sekä muita tarvittavia hoito- ja tukipalveluja.

Aistivammaisuus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti henkilön elämänhallintaan ja selviytymiseen arjessa.

Tietämys aistivammoista ja niiden seurannaisvaikutuksista on tärkeää aistivammaisten kanssa toimivalle henkilökunnalle. Tieto hyödyttää myös niitä asiakkaita, joilla on muita kommunikaatioon liittyviä toimintarajoitteita.

Toimintaperiaatteet

 • Yksilöllisten kommunikaatiokeinojen löytäminen ja vahvistaminen.
 • Vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen.
 • Tarjota asiakkaille tila, ääniympäristö ja valaistus, jotka ovat selkeät, turvalliset ja esteettömät.
 • Tarjotaan selkeä päivärytmi kuntoutujille.

”Mitä sanon sinulle, joka et ole koskaan kuullut sanoja? Miten näytän jotakin sinulle, joka et ole koskaan nähnyt? Olet silti kuullut ja nähnyt ihosi, tuntoaistisi ja koko kehosi kautta kaiken, mitä maailmassasi on ollut.

Mitä, jos minäkin näkisin ja kuulisin vain ihoni ja kehoni kautta ihmiset, kotini, ympäristöni ja koko ulkoisen maailmani? Miten toivoisinkaan löytäväni ihmisen, jonka kanssa jakaa omat kokemukseni. Jolle kertoa maailmastani sanoitta, minun tavallani”.

Nurmela palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Nurmela
PALVELURYHMÄ:  laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:

Kuntoutusyksikkö Nurmela on 9-paikkainen yksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista kuntoutus- ja tutkimuspalvelua aikuisille kehitysvammaisille, erityisesti aistimonivammaisille ja kommunikaatioon erityistä tukea tarvitseville sekä myös autismin kirjon asiakkaille. Nurmela sijaitsee Nenonpellossa Pieksämäellä.

https://www.vaalijala.fi/nurmela

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Nurmelan yksikön tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen ja kehittäminen sekä ylläpito. Keskeistä on yksilöllisten kommunikaatiokeinojen löytäminen ja kehittäminen ja vuorovaikutus sekä sosiaalisten taitojen kehittäminen. Asiakkaan hyvinvointia tuetaan kokonaisvaltaisesti hänen yksilölliset tarpeelliset tarpeensa huomioiden. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan sekä arvioidaan yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa.

Nurmela tarjoaa asiakkaille tilat, jotka ovat selkeät, turvalliset ja esteettömät. Tiloissa on huomioitu aistimonivammaisille sopiva ääniympäristö ja valaistus.

Palvelun sisältö:

Jokaisella asiakkaalla on kuntoutussuunnitelma, joka on laadittu moniammatillisessa työryhmässä yhdessä omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kuntoutus toteutetaan yksilöllisesti kunkin omia voimavaroja tukien sekä itsemääräämisoikeutta vahvistaen IMO-suunnitelmaa apuna käyttäen. Kuntoutuksessa painottuvat erityisesti puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot sekä vuorovaikutus. Selkeä päivärytmi auttaa mm. ajan hahmottamisessa ja toimii kuurosokean ja aistimonivammaisen kellona (arjen jäsentäminen). Jokaisella asiakkaalla onkin yksilöllisesti strukturoidut päivä- ja viikko-ohjelmat.

 • Yksilöllinen päiväaikainen toiminta sekä oman henkilökunnan että ohjaustoiminnan toteuttamana.
 • Käytössä on AVEKKI-toimintatapamalli ja sen mukaiset yksikkökohtaiset koulutukset.
 • Asiantuntijapalvelut yksilölliset tarpeen mukaan (lääkäri, sosiaalityö, psykologi, fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia ja kommunikaation ohjaus).
 • Jokaisella kuntoutujalla on omahoitajatiimin tuki
 • Kuntoutuskoordinaattorin palvelut
 • Hengellinen toiminta

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai terveydenhuollon työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassaolevan erityishuolto-ohjelman (EHO), joka voidaan myös laatia Vaalijalassa.

Yhteyttä voi ottaa Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja yksiköihin neuvojen saamiseksi.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus:

RAI-arvioinnit ½-vuosittain, tarvittaessa muut arvioinnit (TOIMI,PSYTO)
 

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta:

Päivittäinen seuranta ja raportointi asiakastietojärjestelmää apuna käyttäen

Yhteenvedot HOI-lehdelle

Arviointi ja seuranta kuntoutussuunnitelman tarkastuksessa

Arviointia ja seuranta moniammatillisissa tiimeissä IMO-suunnitelmakokouksissa

Yhteydenpito sidosryhmiin:

Säännöllinen yhteistyö omaisten kanssa (puhelimitse, tapaamiset/vierailut)

Moniammatilliset tiimit joka toinen viikko tai tarvittaessa useammin eri kokoonpanoin

Muihin sidosryhmiin tarvittaessa


Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta.
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Yksiköt huolehtivat. (Intervalli-kuntoutuksessa puolivuosittain) Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute.
 • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

Päiväys 25.2.2021

Nurmela
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 26 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1307

Yhteyshenkilöt

Kuntoutusyksikön johtaja, Nurmela

Puh. 050 389 9268

Kuntoutuskoordinaattori, Nurmela

Puh. 044 389 9805

Vastaava hoitaja, Nurmela

Vastaava hoitaja

Puh. 040 4816 106