Muurinkosken palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Muurinkoski

Muurinkosken palvelukoti sijaitsee Joroisten keskustassa, rauhallisella omakotitaloalueella. Palvelukoti tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Muurinkoski lyhyesti

 • Hoivaa ja tukea ikääntyvien asiakkaiden elämään ja arkeen.
 • Musiikin tukemaa itsensä ilmaisua sekä kuntoutusta oman ohjaajan vetämänä.
 • Monipuolista harrastustoimintaa sekä liikuntaa yksin ja yhdessä.
 • Säännöllistä, ohjattua muistelupiiri toimintaa, joka aktivoi ikääntyviä asiakkaita.
 • Välimatkoja: kirjasto ja terveysasema 1,5 km, kauppa 1 km ja kirkko 1 km.

Arki Muurinkoskella

Musiikki ja laulaminen ovat tärkeitä asioita Muurinkosken asiakkaille. Piano soi ja iloinen laulu raikaa palvelukodissa päivittäin. Musiikki on apuna asukkaiden itseilmaisussa. Moni asiakkaista ei pysty tuottamaan puhetta, mutta mikrofonin ääressä ja pianon säestyksellä he pystyvät laulamaan. Musiikkia onkin käytetty Muurinkoskella yhtenä kuntoutuksen muotona jo kymmenen vuoden ajan. Musiikkitoimintaa vetää talon oma ohjaaja.

Muurinkoskella harrastetaan paljon yhdessä ja yksin. Harrastuksiin ja erilaisiin yksilöllisiin harrastusmahdollisuuksiin myös panostetaan. Osalla asiakkaista on henkilökohtaisia avustajia, joiden kanssa he käyvät omissa harrastuksissaan. Suosittua on mm. hevosten hoito, ratsastus sekä lenkkeily. Musiikin ohella ikääntyviä asiakkaita aktivoidaan omassa muistelupiirissä. Siihen kuuluu mm. asiakkaiden lapsuudesta ja nuoruudesta tuttujen asioiden, paikkojen ja tapojen muistelu eri tavoin.

”Asunto on mukava, todella tilava. Olen viihtynyt hyvin”, asiakas toteaa.

Palvelukuvaus / Päiväaikainen toiminta

PALVELUKUVAUS: PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA ASUMISYKSIKÖSSÄ

YKSIKÖN NIMI: Muurinkosken palvelukoti, Koskentie 14, JOROINEN

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päiväaikainen toiminta asumispalveluyksikön asiakkaille (kehitysvammaiset ja muut tukea tarvitsevat henkilöt)

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymän järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista päiväaikaista toimintaa asumispalveluyksikössä, jos asiakas ei lähde yksikön ulkopuoliseen päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys toiminnan sisältöön.

Palvelun sisältö:

Päiväaikainen toiminta on yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua, joka tapahtuu arkipäivisin. Toiminnan ohjaajina toimivat asumisyksikön ohjaajat.

Toiminnan sisältö perustuu asiakkaan toimintakykyarvioon. Omaohjaaja laatii asiakkaan kanssa yksilöllisen päiväaikaisen toiminnan suunnitelman osana asumispalveluun kuuluvaa Minun elämäni suunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan toiveet, tavoitteet ja toiminnan päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Palvelukodissa toteutettavien toimintapäivien määrä sovitaan yhteistyössä asiakkaan sidosryhmien ja kotikunnan vammaispalveluiden edustajan kanssa ja kirjataan asiakassuunnitelmaan.

Päiväaikaisen toiminnan perustana on luovuuden, löytämisen ilon ja itseilmaisun tukeminen. Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Päiväaikaisessa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja, vahvistetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Jokainen palvelukoti tekee kirjallisen suunnitelman päiväaikaisen toiminnan sisällöstä ja toteutuksesta.

Palvelukodissa tapahtuvan toiminnan kuvaus:

Muurinkosken palvelukodilla päiväaikaisen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta on vastuussa palvelukodin yksi ohjaaja kolme viikkoa kerrallaan. Suunnitelma tehdään viikoittain, joka on ilmoitustaululla nähtävillä. Päivätoimintaa toteutetaan aamu- ja iltapäivällä yksilö- tai ryhmätoimintana.

Muurinkosken päiväaikaisessa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja, kuten asiointia. Päiväaikaiseen toimintaan sisältyy myös toimintakyvyn vahvistamisena liikuntaa, rentoutushetkiä, erilaisia pelejä ja kommunikaatio- sekä vuorovaikutusharjoitteita. Toiminnan sisältönä toteutetaan myös kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti kuten harrastustoimintaa, sosiaalisten taitojen harjoittelua, musiikkia, kulttuuria, kädentaitoja, leipomista ja aistitoimintaa (knill).

Palvelun hinta:

Hinta veloitetaan normaalin asumispalvelun käyttöpäivämaksun lisäksi, niiltä päiviltä, kun asiakas ei käy kodin ulkopuolisessa toiminnassa. Jos asiakkaalle on määritelty henkilökohtainen lähiohjaaja päiväajalle (hintaluokitus tai erillinen lisäpalvelu), ei asumisen päiväaikaisen toiminnan hintaa veloiteta.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Ateriat

x

Päiväaikaisen toiminnan yksilöllinen suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/ Palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 6 kuukauden välein sekä Minun elämäni suunnitelman ja palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

 päiväys 11.07.2022

Palvelukuvaus / Ympärivuorokautinen asumispalvelu

PALVELUKUVAUS: YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU

YKSIKÖN NIMI: Muurinkosken palvelukoti, Koskentie 14, JOROINEN

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Ympärivuorokautinen asumispalvelu kehitysvammaisille henkilöille

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua palvelukodissa sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso ja tyytyväisyys asumispalveluun. Myös itsemääräämisoikeuden toteutuminen on tärkeä tavoite.

Palvelun sisältö:

Muurinkosken palvelukodissa asuu 15 asiakasta, kahdessa seitsemän asunnon ryhmäkodissa. Lisäksi yksi asunto on muista erillään kodinhoito siivessä. Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone ja wc. Ryhmäkodeissa on yhteinen oleskelutila, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan muiden asiakkaiden kanssa. Palvelukodissa on yhteinen sauna, joka lämmitetään 1-2 kertaa viikossa. Vaalijalan kuntayhtymä omistaa kiinteistön ja asunnot, joten asiakas on vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta.

Palvelukodin asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua asumiseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Heitä tuetaan ja autetaan itsestä ja terveydestä huolehtimisessa, oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan ja heidän kuntoutumistaan tuetaan. Lisäksi henkilökunta tarjoaa asiakkaille psykososiaalista tukea ja keskusteluapua. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan etsimällä tarvittaessa soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi omassa toimintaympäristössään. Asiakkaiden tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tuetaan heitä löytämään muuta tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Asiakkaille myönnetyt palvelut on kirjattu kotikunnan laatimaan palvelusuunnitelmaan.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Muurinkosken palvelukodissa on 11 ohjaajaa, joista 1 toimii henkilökohtaisena lähiohjaajana asiakkaalle, 1 ravitsemistyöntekijä, 1 toimitilahuoltaja ja palvelukodin johtaja. Henkilökuntaa on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden. Palvelukodin työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Työntekijöitä on aamuvuorossa 3-4, iltavuorossa 3 ja yössä 1. Työntekijät käyvät säännöllisesti lisäkoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.  

Muurinkosken asiakkailla on mahdollista osallistua Varkaudessa Pihlajan toimintakeskuksessa päivätoimintaan 1-5 pv/vk. Palvelukotiin arkipäiviksi jääville on järjestetty päiväaikaista toimintaa maanantaista perjantaihin. Palvelukodin päiväaikainen toiminta toteutua joko yksilö- tai ryhmätoimintana. Jokaisen asiakkaan kanssa on laadittu yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Palvelukodin päiväaikainen toiminta sisältää ohjattua ja suunnitelmallista toimintaa, kuten arjen- ja sosiaalistentaitojen harjoittelua, musiikkia, liikuntaa, rentoutusta, pelejä, leipomista ja kädentaitoja.

Muurinkosken palvelukodissa huomioidaan asiakkaiden erityistarpeet:

 • Yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä sitoutuvat.
 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti asumisen arjen tilanteissa.
 • Yksilöllisesti suunniteltu päivä- ja viikko-ohjelma sekä ohjattu vapaa-aika.
 • Hyvän ja turvallisen asumisen suunnittelu ja kirjaus ”Minun elämäni”-suunnitelmaan sekä seuranta tavoitteiden toteutumisesta asiakastietojärjestelmän asu-lehdelle
 • Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita ammattitaitonsa tueksi.
   

Palvelun hintaan ei sisälly:

Terveydenhoito- ja kuntoutuspalvelut palvelukodin asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodissa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä.

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun.

Lisäpalvelut:

Palvelukodissa järjestetään asiakkaalle yksilöllistä päiväaikaista toimintaa, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.
Palveluasumiseen voidaan sisällyttää tarvittaessa asiakkaan rajoitustoimenpiteisiin liittyvän moniammatillisen työryhmän (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) arvioinnit ja konsultaatiot.

Turvallisen asumisen takaamiseksi asiakkaan tueksi on lisäpalveluna mahdollista resursoida henkilökohtainen lähiohjaaja.

Palveluprosessin vastuut ja kustannusten jakautuminen:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput ja muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma (asumispalvelu)

x

Päiväaikaisen toiminnan suunnittelu, IMO-suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/Palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro- ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 11.7.2022

Muurinkosken palvelukoti
Koskentie 14
79600 Joroinen

Puh. 044 389 9723

Yhteyshenkilöt

Taija Nykänen

Palvelukodin johtaja

Puh. 044 389 9722

taija.nykanen@pshyvinvointialue.fi