Asiakkaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus

Erityishuoltoonsa tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla tai hänen omaisellaan/läheisellään on oikeus tehdä muistutus asiakkaan toimintayksikön toiminnasta vastaavalle sektorijohtajalle tai Vaalijalan johtavalle lääkärille. Toivomme, että asiakas ensin keskustelisi kyseisen toimintayksikön vastuuhenkilön kanssa, jos hän on syystä tai toisesta tyytymätön saamaansa palveluun. Tässä keskustelussa pyritään ratkaisuun ja mahdollinen todettu epäkohta pyritään korjaamaan.

Muistutuksen tekeminen

Muistutus on hyvä tehdä mahdollisimman pian tapahtumasta. Suositeltavin tapa on käyttää sivun oikeasta palstasta löytyvää tulostettavaa muistutuslomaketta, mutta myös vapaamuotoinen muistutus on mahdollinen. Huolellisesti täytetty lomake, jossa on kaikki tarvittavat tiedot oikein, nopeuttaa asian käsittelyä. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että ilmoitat mahdollisimman tarkasti, missä yksikössä ja milloin ongelmat ilmenivät.

Mikäli muistutuksen tekee muu kuin asiakas itse, tulee muistutukseen liittää asiakkaan valtakirja tai muu valtuutus. Alaikäisen asiakkaan asiassa muistutuksen tekee joko asiakas itse tai hänen huoltajansa.

Kotikunnan sosiaaliasiamies tai Vaalijalan sosiaalityöntekijät auttavat tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Muistutukseen annettava vastaus

Vaalijalan johtava lääkäri tai sektorijohtaja antaa asiasta kirjallisen vastauksen, josta käyvät ilmi mahdolliset muistutuksen johdosta tehdyt toimenpiteet. Henkilökohtainen vastauskirje lähetetään asiakkaalle tai muistutuksen tekijälle kohtuullisessa ajassa, viimeistään noin yhden kuukauden sisällä. Käyty kirjeenvaihto on täysin luottamuksellista ja se säilytetään erillään asiakkaan muista asiakirjoista. Muistutuksesta saadun palautteen avulla Vaalijala voi kehittää toimintaansa.

Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Jos annettu vastaus ei tyydytä asianosaista, hänellä on mahdollisuus jatkotoimenpiteenä tehdä kantelu valvoville viranomaisille (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000).

Muistutuslomake

Lataa muistutuslomake tästä (pdf)

Muistutus lähetetään osoitteella:
Vaalijalan kuntayhtymä/Kirjaamo
Nenonpellontie 40
76940 Nenonpelto.