Monivammaisuuden ja aistivammaisuuden kuntoutus

Moni- ja aistivammaisten henkilöiden kuntoutusprosessin tavoitteena on tarjota erityistä tukea tarvitseville henkilöille tutkimusta ja palvelunkartoitukseen johtavaa kuntoutussuunnittelua Vaalijalaan tulevien lähetteiden perusteella. Kuntoutus/palvelusuunnitelman perusteella Vaalijala voi tarjota asiakkaan tarvitsemaa yksilöllisesti suunniteltua palvelupakettia, joka voi koostua omaan elinympäristöön annettavista palveluista tai osaamis- ja tukikeskuksen palveluja joko polikliinisesti tai oppilaskodeissa ja kuntoutusyksiköissä. Kuntoutus pohjaa näyttöön eli tutkittuun tietoon perustuville menetelmille. Tavoitteena on tarjota kuntoutujalle mahdollisimman hyvä tuki, jotta hän selviytyisi elämässään omassa elinympäristössään.

Vaalijalan erityistä tukea tarvitsevien liikuntavammaisten, vaikeammin kehitysvammaisten ja aistivammaisten kuntoutusprosessi muodostuu kotiin ja omaan elinympäristöön annettavasta tuesta, tutkimuksesta, kuntoutuksesta, terapiasta, ohjauksesta ja valmennuksesta sekä moniammatillisesta verkostokuntoutustyöstä, kommunikointiohjauksesta ja kuntoutus- ja hoivayksiköiden tarjoamasta kuntoutuksesta Nenonpellon yksiköissä.

Kuntoutus kotiin ja omaan elinympäristöön

Vaalijan osaamis- ja tukikeskus tarjoaa palveluita asiakkaan omaan lähiympäristöön annettavaan tukeen liikkuvina palveluina. Kuntoutusohjaajat ja muut kuntoutukseen perehtyneet ammattilaiset, kuten neuropsykiatriset valmentajat, kommunikaatio-ohjaaja, toimintaterapeutit ja kuntoutusohjaajat voivat tulla sovitusti kotiin, päiväkotiin, kouluun tai muuhun päivittäiseen toimintaan tai työhön antamaan tukea arjen pulmatilanteisiin. Vaalijala tuottaa puhevammaisten tulkkipalveluja. Vaalijala auttaa myös apuvälineiden hankintaprosessissa. Sateenkaaren erityiskoulu voi sovitusti tulla antamaan tukea omalle kotipaikkakunnalle. Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö on yksi liikkuvien kuntoutuspalvelujen muoto.

Lasten ja nuorten kuntoutus

Monivammaisten ja aistivammaisten lasten ja nuorten tutkimusta, kuntoutusta, hoitoa, opastusta, valmennusta ja opetusta toteutetaan lasten oppilaskodeissa, kuten Simpukassa ja Ankkurissa. Kuntoutus, tutkimus ja tilanteen kartoitus voivat olla lyhytaikaisia tutkimusjaksoja, pidempiaikaista kuntoutusta ja intervallimuotoista hoitoa, kuntoutusta, valmennusta ja terapiaa.

Oppilaskodeissa peruskouluikäiset lapset ja nuoret käyvät Sateenkaaren erityiskoulua aivan lyhimmilläkin jaksoilla. Peruskoulun päättyessä voi hakeutua opetukseen toisen asteen valmentaviin ryhmiin tai vapaan sivistystyön ryhmiin.

Aikuisten kuntoutus ja hoiva

Monivammaisten ja aistivammaisten aikuisten ja ikääntyvien hoivaa, kuntoutusta, tutkimusta, valmennusta, terapiaa ja hoitoa voi saada useimmissa aikuisten kuntoutusyksiköissä Vaalijalassa.  Kuntoutus pohjaa näyttöön eli tutkittuun tietoon perustuville menetelmille. Erityisesti kuntoutusyksiköt Saari, Puistola, Sarastus ja Nurmela ovat suunniteltu esteettömiksi yksiköiksi, joissa voi saada lyhyt- tai pitkäaikaisempaa hoivaa ja kuntoutusta, intervallikuntoutusta ja sairaanhoidollista kuntoutusta esimerkiksi leikkauksen jälkeen. Nurmelan kuntoutusyksikkö tarjoaa kuntoutusta erityisesti kuulo-, näkö- ja aistimonivammaisille henkilöille. Nenonpellon yksiköissä ja toiminnallisen kuntoutuksen yksiköissä tarjotaan itse kullekin kuntoutujalle räätälöityä osallistavaa päiväaikaista toimintaa. Kuntoutuksessa on mukana arvioimassa, tukemassa ja valmentamassa moniammatillinen toiminnallisen kuntoutuksen tiimi.

Nenonpellossa on oma terapeuttisen kuntoutuksen terapiayksikkö Telakka, jota kuntoutusyksiköt käyttävät. Nenonpolilla toimii suun terveydenhuollon yksikkö. Aistitupa on erikoistunut aistivammaisten elämykselliseen päiväaikaiseen toimintaan.

Henkilöstö on koulutettu kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen, hoivaan ja kommunikoinnin tukemiseen.

Yhteydenotot: Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen sosiaalityöntekijät ja kuntoutusyksiköt.