Mäkirinteen palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Mäkirinne

Mäkirinteen palvelukoti Mäntyharjun keskustan tuntumassa tarjoaa ohjattua ja tuettua asumista kehitysvammaisille henkilöille. Mäkirinteellä ei ole yövalvontaa.

Mäkirinne lyhyesti

 • Tuetaan asiakkaiden omatoimisuutta ja sosiaalisuutta.
 • Ohjataan kodin ulkopuoliseen toimintaan sekä harrastusten pariin.
 • Arjessa tukena aamusta iltaan, myös viikonloppuisin.
 • Ammattitaitoiset ohjaajat.
 • Asiakkaiden fyysistä toimintakykyä pidetään yllä monipuolisen tekemisen kautta.
 • Välimatkoja: lähikauppa 500 m, kirjasto 1 km ja Mäntyharjun keskusta 1 km, terveyskeskus 1,5 km.

Arki Mäkirinteellä

Asiakkaat kattavat yhdessä päiväkahveja Mäkirinteen palvelukodin yhteisissä tiloissa. Pikku hiljaa palvelukodin muutkin asukkaat palailevat koteihinsa osallisuutta edistävästä ja tukevastapäivätoiminnasta Savosetiltä.

Mäkirinteen asukkaat osallistuvat yhteisiin kotitöihin kukin vuorollaan ja omien kykyjensä mukaan. Yhdessä tekemisellä tuetaan asukkaiden sosiaalisuutta. Iltaisin ja viikonloppuisin kokoonnutaan viihtyisiin yhteisiin tiloihin viettämään aikaa yhdessä.

Minä tykkään kalastaa. Ensin laitetaan sauna päälle ja sitten käydään heittämässä verkot, kertoo mielipuuhastaan asiakas.

Harrastustoiminnassa asukkaita tukevat henkilökohtaiset avustajat. Suosittuja harrastusmuotoja ovat mm. ratsastus, musiikki- ja taidepiirit, kuntosalilla käynti sekä erilaiset kurssit ja leirit.

Soittaminen on mukava harrastus. Minä tykkään soittaa kotona omilla sähköuruilla. Pidän hengellisestä musiikista”, kertoo Mäkirinteen asiakas. 

Palvelukuvaus / Palveluasuminen

PALVELUKUVAUS: PALVELUASUMINEN 

YKSIKÖN NIMI: Mäkirinteen palvelukoti, Kangastie 2, Mäntyharju

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Palveluasuminen kehitysvammaisille tai muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille (ei yövalvontaa).

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso, arjen taitojen vahvistuminen ja asiakkaiden tyytyväisyys asumispalveluun.

Palvelun sisältö:

Mäkirinteen palvelukoti tarjoaa palveluasumista ilman yövalvontaa. Palvelukodilla asuu 5 päivittäistä tukea tarvitsevaa henkilöä. Palvelukoti on rivitalossa, jossa on kolme yksiötä ja kaksi soluasuntoa. Yksiöissä on pieni keittiö ja kylpyhuone sekä yhdistetty makuu-/olohuone. Soluasunnossa on oma kylpyhuone. Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Palvelukodissa on yhteinen oleskelutila, joka mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan muiden asiakkaiden kanssa. Mäkirinteen palvelukodilla on yhteiset saunatilat sekä pyykinpesutila. Mäkirinteen asiakkaat ovat vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta.

Mäkirinteen palvelukodin palveluasumisessa on lisäksi neljä asiakasta, jotka asuvat itsenäisesti vuokra-asunnoissa palvelukodin läheisyydessä. Asiakkaat osallistuvat Mäkirinteen toimintaan palvelukodilla, ruokailevat siellä säännöllisesti ja saavat muut palveluasumisen palvelut omaan asuntoon. Heidän luonaan käydään päivittäin ja/tai sovitusti. Itsenäisesti asuvat saavat ohjatun asumisen palvelun yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.

Mäkirinteen palvelukodilla ohjaaja on paikalla arkisin pääsääntöisesti klo 8.00 - 21.00 ja viikonloppuisin klo 8.00 - 20.00. Kaikilla työntekijöillä on sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus ja työntekijät vahvistavat säännöllisesti ammattitaitoaan kohdennetuilla lisäkoulutuksilla sekä ylläpitävät tietoturva-, ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.  

Palvelukodin asiakkaat saavat tukea ja apua itsestä ja terveydentilastaan huolehtimiseen, ruokailuun ja kodinhoitoon. Heitä tuetaan oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan ja etsitään soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalle on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Mäkirinteen palvelukodissa korostuu vapaa-ajan toimintojen järjestäminen, minkä tavoitteena on vahvistaa ja tukea toimintaan osallistuvien henkilöiden osallisuutta ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Perustana on ryhmätoiminnan keinoin toteutettava toiminta. Viikoittaiset yhteisökokoukset tukevat näitä periaatteita.

Palveluasumiseen ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut palvelukodin asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodilla voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä.

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivä- tai työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun.

Palveluprosessin vastuut ja kustannusten jakautuminen:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra / asumisen ylläpitomaksu

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput, muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/Palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään RAI-toimintakykyarviointi, jonka avulla seurataan asiakkaan toimintakyvyn kehitystä ½ vuoden välein. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

Päiväys 24.2.2022

Palvelukuvaus / Tuettu asuminen

PALVELUKUVAUS: TUETTU ASUMINEN

YKSIKÖN NIMI: Mäkirinteen palvelukoti, Kangastie 2, Mäntyharju

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Tuettua asumista kehitysvammaisille tai muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti kotonaan.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso, arjen taitojen vahvistuminen ja asiakkaiden tyytyväisyys asumispalveluun.

Tavoitteena on tukea asiakasta niin, että itsenäinen asuminen onnistuu. Tuetussa asumisessa tuetaan ja ohjataan asiakasta ja hänen asumistaan sekä asiointia. Asiakas itse on palvelussa aktiivinen toimija. Pitkän aikavälin tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittyminen. Asiakkaalle hyötynä on itsenäisen asumisen onnistuminen ja omanlaisen elämän mahdollistaminen.

Palvelun sisältö:

Palvelu järjestetään asiakkaan kotona ja/tai asiointiympäristössä. Asiakas on itse määritellyt oman asumisen tason ja tuessa sekä ohjauksessa noudatetaan asiakkaan omaa tahtoa.  

Palvelu on yksilöllistä, yhdelle asiakkaalle kerrallaan suunnattua toimintaa. Toiminnan sisältö määritellään yhdessä asiakkaan, läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Asiakkaan palvelusuunnitelmaan kirjataan asumisen tukikäyntien määrä, palveluiden ja ohjauksen tarve, tavoite sekä niiden järjestäjä. Palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti asiakkaan arjessa ja toimintakyvyn muutoksiin pystytään reagoimaan tilanteen mukaan. Palvelutarpeen muuttuessa tilanne päivitetään asiakkaan ja palvelun tilaajan kanssa. Asiakkaan kanssa laaditaan tuetun asumisen palvelussa ”Minun elämäni suunnitelma”, johon kirjataan asiakkaan tavoitteet palvelulle ja ohjauksen sekä tuen tarve. Moniammatillisesta verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan ja/tai hänen läheistensä kanssa.

Tuetun asumisen palvelun ohjaajat työskentelevät Mäkirinteen palvelukodilta jalkautuvasti arkisin pääsääntöisesti klo 8.00 - 16.00. Kaikilla työntekijöillä on sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus ja työntekijät vahvistavat säännöllisesti ammattitaitoaan kohdennetuilla lisäkoulutuksilla sekä ylläpitävät tietoturva-, ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.  

Tuetun asumisen palveluun asiakkaat saavat tukea ja apua itsestä ja terveydentilastaan huolehtimiseen, ruokailuun ja kodinhoitoon. Heitä tuetaan oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan ja tarvittaessa etsitään soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Tuetun asumisen palvelussa huomioidaan asiakkaiden erityistarpeet:

 • Yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä osallistuvat.
 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti asumisen arjen tilanteissa.
 • Yksilöllisesti suunniteltu toiminta sekä ohjattu vapaa-aika.
 • Psykososiaalinen tuki ja palveluohjaus: ohjataan asiakasta keskustelun keinoin elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Tuetaan ja ohjataan asiakasta tarvittaviin palveluihin.
 • Asiointi: raha-asioissa tukeminen, kuten rahankäyttö ja/tai yhteistyö edunvalvonnan kanssa.
 • Ruokahuolto: neuvotaan terveellisestä ravitsemuksesta, suunnitellaan ateriat yhdessä asiakkaan kanssa. Tuetaan/autetaan häntä ruokahuollossa ja elintarvikkeiden hankinnassa (kauppa-asiointi). 
 • Kodinhoito: ohjataan asiakasta siivouksessa ja pyykkihuollossa hänen tarpeidensa mukaan.  
 • Henkilökohtainen hygienia ja terveys: Ohjataan ja neuvotaan asiakasta henkilökohtaisessa hygieniassa. Asiakasta tuetaan sovitusti kontrolli- ja lääkärikäynneillä. 
 • Tarpeet ja toiveet asumiseen sekä elämiseen liittyvissä asioissa
 • Vahvuudet ja niiden tukeminen
 • Sosiaalisen kanssakäymisen taidot ja niiden tukeminen sekä ohjaus
 • Yleinen turvallisuus asuinympäristössä

Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita ammattitaitonsa tueksi.

Palvelussa ei tehdä asiakkaalle RAI-toimintakyvyn arviointia, koska palvelu tapahtuu lyhytaikaisena tapaamisena 1 ½ h ja pääasiassa 1 krt/vko. Menetelmän käyttö ja arviointi vaatisi pidempiaikaista yhtäjaksoista seurantaa asiakkaan arjesta ja toimintakyvystä.

Palveluun ei sisälly: 

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelussa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä.

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun.

Lääkehoidon vastuu ja lääkkeiden jakaminen dosettiin.

Asumiseen liittyvät kulut ja tarvikkeet.

RAI- toimintakykyarvioinnin tekeminen.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Tuetun asumisen palvelun kustannukset

x

Työntekijän matkakustannukset asiakkaan kotiin ja asiointiin kaupunkialueella

x

Asiakkaan asumiskulut (vuokra, vesi ja sähkö)

x

Asiakkaan elintarvikkeet, hygienia- ja puhtaanapitotarvikkeet

x

Asiakkaan terveydenhuolto- ja kuntoutusmenot

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma/ Palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta:

Asiakkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä seurataan tuetun asumisen palvelun käyntien yhteydessä.

Palvelusuunnitelma tarkastetaan kotikunnan toimesta sopimuksen mukaan ja/tai tarpeen mukaan pyydettäessä. Suunnitelmassa asiakkaan palveluntarve arvioidaan kokonaisuudessaan.  Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: VISO-toiminnanohjausjärjestelmä
 

 Päiväys 24.2.2022

Mäkirinteen palvelukoti
Kangastie 2, as 4
52700 Mäntyharju

Ohjaajat puh. 044 389 9607

Yhteyshenkilöt

Marita Makkonen

Monipalvelukeskuksen johtaja

Puh. 044 389 9893

marita.makkonen@etelasavonha.fi

Minna Lyytikäinen

Vastaava ohjaaja

Puh. 044 389 9600

minna.lyytikainen@etelasavonha.fi