Luotain

12 - 18-vuotiaiden psykiatrinen ja psykososiaalinen kuntoutus

Luotain tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista laitoskuntoutusta sekä tutkimus- ja kuntoutusjaksoja psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta tarvitseville nuorille. Luotain voi toimia myös lastensuojelun sijaishuollon sijoituspaikkana kuntoutusta tarvitsevalle nuorelle.

Luotain tarjoaa strukturoidun ja turvallisen ympäristön toiminnan ohjauksen, arkielämän taitojen ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun henkilökunnan ympärivuorokautisen tuen ja ohjauksen avulla.

Kuntoutuksen tavoitteena on, että nuori oppii toimimaan omien erityispiirteidensä kanssa ja pystyy siirtymään avoimempien kuntoutuspalveluiden piiriin.  Luotaimessa järjestetään ART-ryhmätoimintaa, joka on aggressiivisesti ja epäsosiaalisesti käyttäytyville nuorille suunnattu työskentelymalli.

Jokainen nuori kohdataan yksilöllisesti ja hänen ainutlaatuisuutensa huomioidaan. Nuorelle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kuntoutuksen tavoitteet yhteistyössä nuoren, hänen läheistensä, kunnan yhteistyötahojen sekä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa. Nuoren tarvitsemat tukipalvelut järjestetään kuntoutussuunnitelman pohjalta. Jokaiselle nuorelle on nimetty omahoitaja, joka tarjoaa nuorelle turvallisen ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen. Arkea yhdessä eläen ja vastaantulevia tilanteita ratkoen turvallisen aikuisen tuella mahdollistetaan nuoren identiteetin vahvistumista ja psyykkistä eheytymistä. Omahoitaja huolehtii kuntoutuksen etenemisen ja tavoitteiden toteutumisen seurannasta kuntoutuksen asiantuntijoiden tuella sekä yhteistyöstä nuoren läheisten ja verkostojen kanssa.

Luotaimen nuoret suorittavat kuntoutuksen aikana peruskoulua Sateenkaaren erityiskoulussa tai jatko-opintoja Pieksämäen ammattiopistoissa, tarvittaessa henkilökohtaisen lähiohjaajan tukemana. Vapaa-ajalla nuorilla on mahdollisuus osallistua monipuolisesti toiminnallisen kuntoutuksen järjestämiin ryhmiin ja vapaa-ajan tapahtumiin.

Luotain palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Luotain


PALVELURYHMÄ: laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:                                   

Oppilaskoti Luotain on 9-paikkainen psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta tarjoava yksikkö 12–18-vuotiaille nuorille. Luotain sijaitsee Nenonpellossa Pieksämäellä.

Kuntoutus on tarkoitettu nuorille, joilla on erityisen tuen tarpeita psykiatrisista ja psykososiaalisista ongelmista, oppimisvaikeuksista, haasteellisista käytöshäiriöistä tai traumataustasta johtuen.

https://www.vaalijala.fi/luotain

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Oppilaskoti Luotaimessa kuntoutuksen tarkoituksena on tukea nuoren psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä ohjaamalla nuorta arkielämän- sekä sosiaalisten taitojen harjoittelussa. Nuoren oppivelvollisuuden suorittaminen varmistetaan kuntoutuksessa.

Kuntoutuksen lähtökohtana on yhteistyössä nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkostonsa ja Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen moniammatillisen työryhmän kanssa laaditut yksilölliset kuntoutustavoitteet. Kuntoutuksen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan vähintään kolmen kuukauden välein yhdessä verkoston kanssa.

Nuoren itsemääräämisoikeutta tuetaan huomioimalla nuoren omat tavoitteet ja toiveet kuntoutukselle ja kannustamalla nuorta osallisuuteen ja iänmukaiseen päätöksentekoon. Itsemääräämisen tukemisen suunnitelma tehdään nuoren kanssa heti kuntoutuksen alkaessa.

Palvelun sisältö:

 • yhteistyössä nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkoston ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa laadittu yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kokonaiskuntoutuksen tavoitteet
 • sovitusti yhteydenpito lähiverkoston kanssa
 • yhdessä nuoren ja hänen verkostonsa kanssa laaditaan KV-lain 42 § mukainen suunnitelma nuoren itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tukevista toimenpiteistä
 • yksilöllinen strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma, tarvittaessa lähiaikuisen jatkuva tuki
 • lääkärin, sosiaalityöntekijän ja psykologin palvelut
 • tarvittaessa sovitusti muut yksilöllisesti suunnitellut asiantuntijapalvelut (esim. perheterapia, toimintaterapia, puheterapia, kommunikaatio-ohjaus, musiikkiterapia ja taideterapia)
 • peruskouluopinnot Sateenkaaren erityiskoulussa tai mahdolliset jatko-opinnot Pieksämäen ammatillisissa oppilaitoksissa, tarvittaessa lähiaikuisen tukemana
 • ART-ryhmätoiminta (aggressiivisesti ja epäsosiaalisesti käyttäytyville nuorille suunnattu työskentelymalli)
 • Avekki-toimintatapamallin mukainen ennakoiva työskentely ja jälkipuinti
 • Käyttäytymisanalyysi-työskentely, jota toteutetaan psykologin ohjauksessa
 • Nepsy-valmennus (neuropsykiatrinen valmennus)
 • kuntoutuskoordinaattorin palvelut
 • jatkokuntoutuksen suunnittelu yhteistyössä nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkoston, kotikunnan ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön sosiaalialan omavalvontasuunnitelma, yksikön elintarvike omavalvontasuunnitelma sekä yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassa olevan erityishuolto-ohjelman (eho), joka voidaan tehdä myös Vaalijalassa.

Yhteyttä voi ottaa Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja suoraan yksiköihin lisätietojen saamiseksi.

www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus:

 • RAI-toimintakykyarviointi vähintään puolivuosittain

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta:

 • päivittäinen seuranta ja raportointi asiakastietojärjestelmää käyttäen
 • kuntoutustavoitteiden arviointi vähintään kolmen kuukauden välein nuoren, hänen verkostonsa ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa
 • yhteistyöneuvottelut vähintään puolivuosittain
 • kuntoutussuunnitelman tarkastus vähintään vuosittain

Yhteydenpito sidosryhmiin:

 • sovitusti yhteistyö perheen, lähiverkoston ja maksajatahon kanssa yksilölliset toiveet ja tuentarpeet huomioiden (puhelimitse, sovitut tapaamiset)

Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta.
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • Qpro palautejärjestelmällä kerätään asiakaspalaute aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute.
 • palautetta voi antaa missä kuntoutuksen vaiheessa tahansa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto ja sisältö 2021 liitteenä

Päivitetty 25.2.2021

Luotain & Sukkula
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 27 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Luotain solu 1, puh. 050 389 9290
Luotain solu 2, puh 050 389 9302
Sukkula puh. 044 389 9710, 044 389 9711

Yhteyshenkilöt

Oppilaskodin johtaja, Luotain, Sukkula

Puh. 044 389 9627

Vastaava sairaanhoitaja, Luotain, Sukkula

Puh. 050 389 9393

Kuntoutuskoordinaattori, Luotain, Sukkula

Puh. 044 389 9767