Latukadun palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Latukatu

Latukadun palveluasunnot tarjoaa ohjatun asumisen palveluja kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Ohjatun asumisen palvelujen tukipiste on Eetun klubi, jossa on yhteinen kokoontumistila, keittiö sekä ruokailutila.

Latukatu lyhyesti

 • Yksilöllisesti suunnitellut arjen tukipalvelut.
 • Asiakkaat asuvat omissa kodeissaan Latukadun rivitaloissa tai muualla Varkauden alueella.
 • Ohjataan ja kannustetaan asiakkaita erilaisten harrastusten pariin.
 • Yhteistä harrastustoimintaa asiakkaille järjestetään Eetun klubilla.
 • Välimatkoja: lähikauppa n. 1,5km, liikuntatalo n. 1 km, uimahalli n. 3,5 km, Varkauden keskusta n. 2 km.

Vaalijalan kuntayhtymän Varkauden yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä palvelujen laadun takaamiseksi.

› Hongiston palvelukoti
› Pihlajan toimintakeskus
› Savoset Varkaus
 Vattuvuoren palvelukoti

Latukadun palveluasunnot

Palvelukuvaus / Klubitoiminta

PALVELUKUVAUS: KLUBITOIMINTA

YKSIKÖN NIMI: Latukadun palveluasunnot, Latukatu 14, 78210 Varkaus

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Klubitoimintapalvelu on tarkoitettu kehitysvammaisille tai muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Palvelu on kohdennettu erityisesti heille, jotka eivät hyödy tai löydä tällä hetkellä motivaatiota työtoiminnasta.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Klubitoiminnan tarkoituksena on tarjota ohjattua ja suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on aktivoida asiakasta, lisätä elämänhallinnantaitoja, vahvistaa ja tukea toimintaan osallistuvien asiakkaiden toiminnallista ja sosiaalista osallisuutta sekä yhteiskuntaosallisuutta. Klubitoiminnan pyrkimyksenä on ennaltaehkäistä asiakkaiden syrjäytymistä ja raskaampia tukipalveluita. Palvelun aikana asiakkaan palveluntarve selkiytyy. 

Palvelun sisältö:

Klubitoimintaa toteutetaan Latukadun palveluasuntojen henkilökunnan toimesta maanantaista perjantaihin klo 09:00 – 15:00.

Latukadulla on 5 ohjaajaa, vastaava ohjaaja sekä palvelukodin johtaja. Klubitoimintaryhmän käynnistämiseksi palkataan yksi uusi ohjaaja. Työntekijät ovat sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisia ja he vahvistavat säännöllisesti ammattitaitoaan kohdennetuilla lisäkoulutuksilla ja ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja sekä asiakkaan kohtaamiseen liittyviä erityistaitoja (Avekki-toimintamalli). Tarvittaessa työntekijät saavat konsultaatiopalveluja ammattitaitonsa tueksi.  

Klubitoiminnan tavoitteena on vahvistaa ja tukea toimintaan osallistuvien asiakkaiden osallisuutta ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Klubitoiminnan perustana on monipuolisen ryhmätoiminnan ja vertaistuen keinoin toteutettava toiminta. Tavoitteena on myös tarjota mahdollisuus monipuoliseen osallistumiseen ja arjen taitojen lisääntymiseen.

Klubitoiminnan sisältöä suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään yhdessä toimintaan osallistuvien asiakkaiden kanssa. Klubitoiminnan lähtökohtana on asiakkaiden näköinen toiminta. Lisäksi klubitoiminnassa suunnitellaan yhdessä toimintaan osallistujan kanssa hänen yksilöllinen tuen tarve ja asetetaan tavoitteet toiminnalle (yksilöllinen toimintasuunnitelma). Klubitoiminnassa hyödynnetään ryhmätoimintaa ja vertaistukea.

Klubitoiminta on

 • suunnitelmallisista, tavoitteellista ja osallistavaa
 • yhteiskuntaosallisuutta tukevaa
 • vertaistukea
 • kohtaamisia ja yhdessäoloa
 • uusien tietojen ja taitojen opettelua
 • elämyksiä

Klubitoiminta rakentuu monipuolisesti eri toiminnallisista teemoista

 • arjentaitojen kehittäminen
 • ruuanlaitto ja leivonta
 • terveelliset elämäntavat
 • viranomaisasiointien- ja rahankäytön harjoittelu
 • erilaiset tutustumiskäynnit
 • luovuus ja kädentaidot
 • kulttuuri ja urheilu
 • kurssimuotoiset keskusteluryhmät
 • kokemukset ja elämykset

Palvelun aikana asiakasta tuetaan tarvittavien palveluiden kartoittamisessa.

Palvelussa tuetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja päätöksentekoa.  Klubitoiminnassa noudatetaan asumispalvelujen sekä osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan neuvottelukunta) ja Vaalijalan kuntayhtymän arvoja sekä toimintaperiaatteita.   

Palvelun hintaan ei sisälly:

Terveydenhuoltopalvelut

Lääkehoito 

Kyyditysten järjestäminen (klubin ja kodin välillä)

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Klubitoiminnan kustannukset

x

Retket, matkat ja tapahtumat

x

Ateriat

x

Matkakustannukset asunnon ja klubin välillä

x

Yksilöllinen toimintasuunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/Asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Klubitoiminnan tavoitteet, sisältö, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen toiminnan eri osa-alueilla kirjataan yksilölliseen toimintasuunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja tarkastetaan säännöllisesti. Palvelussa huomioidaan asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Asiakkaat antavat vuosittain palautetta klubitoiminnan toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare -asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro -ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO -toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 25.1.2022

Palvelukuvaus / Ohjattu asuminen

PALVELUKUVAUS: OHJATTU ASUMINEN 

YKSIKÖN NIMI: Latukadun palveluasunnot, Latukatu 14, Varkaus

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Ohjattu palveluasuminen kehitysvammaisille tai muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille (ei yövalvontaa)

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua sovitulla tavalla. Tuen avulla henkilöt selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso, arjen taitojen vahvistuminen ja asiakkaiden tyytyväisyys asumispalveluun.

Palvelun sisältö:

Latukadun palveluasunnot tarjoavat ohjattua asumispalvelua ilman yövalvontaa. Palveluasunnoissa asuu 28 päivittäistä tukea tarvitsevaa henkilöä. Asukkaat asuvat omissa kodeissaan Latukadulla sijaitsevissa rivitaloissa) tai muualla Varkauden alueella. Asunnoissa on oma kylpyhuone ja keittiö. Latukadulla asukkaat ovat vuokrasuhteessa ulkopuolisiin vuokranantajiin. Muualla Varkauden alueella asukas voi asua vuokralla tai omistusasunnossa. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta.

Latukadun palveluasuntojen asukkaiden yhteinen kokoontumistila, Eetun klubi, sijaitsee asuntojen kanssa samassa pihapiirissä ja siellä on mahdollisuus ruokailla. Latukadun palveluasuntojen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat myös yhteiset pesu- ja saunatilat sekä pyykkitupa. Latukadulla on 5 ohjaajaa, vastaava ohjaaja sekä palvelukodin johtaja.  Latukadun palveluasunnoilla ohjaajia on paikalla arkisin klo 8-21.30 ja viikonloppuisin klo 9-21. Työntekijät ovat sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisia.  Työntekijät vahvistavat säännöllisesti ammattitaitoaan kohdennetuilla lisäkoulutuksilla sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.  

Palvelukodin asukkaat saavat tukea ja apua itsestä ja terveydentilasta huolehtimiseen sekä lääkehoidon toteuttamiseen, ruokailuun ja kodinhoitoon. Heitä tuetaan oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Kotikäynnit suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja toteutetaan yksilöllisesti. Asukkaiden kommunikointia tuetaan ja etsitään soveltuvia puhetta tukevia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi. Latukadun palveluasunnoilla käytössä olevia kommunikaatiomenetelmiä ovat kuvakommunikaatio, sosiaaliset tarinat sekä selkokieli.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan (Minun elämäni suunnitelma) yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asukkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asukkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Palvelun aikana toimitaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan läheisten ja muun palveluverkoston kanssa. Tästä verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.

Latukadun palvelukodissa korostuu vapaa-ajan toimintojen järjestäminen, minkä tavoitteena on vahvistaa ja tukea toimintaan osallistuvien henkilöiden osallisuutta ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Perustana on ryhmätoiminnan keinoin toteutettava toiminta. Viikoittaiset yhteisökokoukset tukevat näitä periaatteita

Palveluasumiseen ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut Latukadun palveluasuntojenasukas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palveluasunnoilla voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon perehdyttämänä.

Matkojen järjestäminen asumispalvelusta päivä- tai työtoimintaan, työhön tai kouluun ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput, suojakäsineet- ja asusteet, muut pientarvikkeet)

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Palvelusuunnitelma/Asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asukkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: LifeCare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
IMS-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 25.01.2022

Palvelukuvaus / Yhteisötoiminta

PALVELUKUVAUS: YHTEISÖTOIMINTA 

YKSIKÖN NIMI: Latukadun palveluasunnot, Eetun klubi, Latukatu 14, Varkaus

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Yhteisötoiminta kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille, jotka asuvat palvelukodin ulkopuolella.

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Yhteisötoiminnan tavoitteena on vahvistaa ja tukea toimintaan osallistuvien henkilöiden osallisuutta ja toimintakykyä. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso ja asiakkaiden tyytyväisyys palveluun.

Palvelun sisältö:

Latukadun palveluasunnoilla järjestettävää yhteisötoimintaa toteutetaan Eetun klubin tiloissa maanantaista torstaihin klo 15:00 – 21:00, perjantaisin klo 15:00 – 22:00 ja viikonloppuisin klo 9:00 – 21:00. Eetun klubi, sijaitsee palveluasuntojen kanssa samassa pihapiirissä ja siellä on myös mahdollisuus ruokailla. Latukadulla on 5 ohjaajaa, vastaava ohjaaja sekä palvelukodin johtaja.

Yhteisötoimintaa toteuttavat palvelukodin työntekijät ovat sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisia. Työntekijät vahvistavat säännöllisesti ammattitaitoaan kohdennetuilla lisäkoulutuksilla sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja. 

Yhteisötoiminnan lähtökohtana on tarjota asiakkaille yhteisö, johon kuulua, saada tukea ja tarvitsemaansa ohjausta.

Yhteisötoiminta on:

 • vertaistukea
 • kohtaamisia
 • elämyksiä
 • yhdessä oloa
 • mahdollisuus ruokailuun ja saunomiseen

Yhteisötoiminnassa hyödynnetään vertaisasukastoimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisötoimintaan mukaan tulleen uuden asiakkaan tutustumista uuteen toimintaympäristöön sekä sopeutumista osaksi yhteisöä.

Palvelun hintaan ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut palvelukodin asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodilla voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä.

Terveydenhuoltopalvelut

Lääkehoito 

Kuljetusten järjestäminen (klubin/Hongiston ja kodin välillä)

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Yhteisötoiminnan suunnitelma

x

Yhteisötoiminnan toteuttaminen

x

Asiakkaan henkilökohtaisen vapaa-ajantoiminnan ja aterioiden kustannukset

x

Asiakkaan kuljetusten järjestäminen/matkakustannukset asunnon ja palvelukodin välillä

x

x

Palvelusuunnitelma/asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asukkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare -asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

 päiväys 25.01.2022

Kuvia Latukadun arjesta

Latukadun palveluasunnot
Latukatu 14
78210 Varkaus

Eetun klubi puh. 050 389 9341

Yhteyshenkilöt

Sanna Oksanen-Vihervuori

Palvelukodin johtaja

Puh. 050 389 9444

sanna.oksanen-vihervuori@pshyvinvointialue.fi

Niina Itkonen

Vastaava ohjaaja

Puh. 050 389 9380

niina.itkonen@pshyvinvointialue.fi