Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö

Erityistä tukea tarvitsevan henkilön perheellä on suuri vaikutus hänen hyvinvointiinsa ja hän vaikuttaa perheensä hyvinvointiin. Pulmallisissa tilanteissa on tärkeää, että koko perhe olisi myötävaikuttamassa ratkaisujen etsimisessä ja löytämisessä. Työskentelytapa antaa perheelle voimavaroja nähdä uusia mahdollisuuksia ja keinoja käsitellä erilaisia hankaliakin tilanteita. Kun halutaan muutosta erityistä tukea tarvitsevan henkilön toiminnassa, se voi edellyttää muutoksia koko perheen toiminnassa.

Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö on osa Vaalijalan erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille ja heidän perheilleen tarkoitettua kuntoutusprosessia. Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö pohjaa näyttöön eli tutkittuun tietoon perustuville menetelmille sekä pitkäaikaiseen kuntoutusohjaajien kokemukseen. Perhetyön prosessi muodostuu asiakkaan kotiin ja omaan elinympäristöön annettavasta tutkimuksesta, kuntoutuksesta, terapiasta, ohjauksesta ja valmennuksesta sekä moniammatillisesta verkostokuntoutustyöstä, kommunikointiohjauksesta sekä kuntoutusyksiköiden tarjoamasta kuntoutuksesta osaamis- ja tukikeskuksessa. Tärkeänä osana prosessiin kuuluvat myös Nenonpellossa perhekuntoutusyksikössä tapahtuvat toiminnalliset tapaamiset ja vanhempien kanssa käytävät keskustelut.

Kuntoutusohjaus kotiin ja omaan elinympäristöön

Erityiseen tukeen ja kuntoutukseen perehtyneet kuntoutusohjaajat ja muut asiantuntijat kuten neuropsykiatriset valmentajat, kommunikaatio-ohjaaja tai perhe- ja toimintaterapeutit voivat tulla sovitusti kotiin, päiväkotiin, kouluun tai muuhun päivittäiseen toimintoon tai työhön antamaan tukea arjen pulmatilanteisiin.

Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa

Perheen lapsen tai nuoren ollessa oppilaskodeissa tutkimusjaksoilla sekä lyhyt- tai pitkäaikaiskuntoutuksessa voidaan perhetyötä tarjota vanhemmille ja sisaruksille perhekuntoutusyksikössä tai asiakkaiden kotona. Kuntoutusohjaajiin voi olla yhteydessä myös lapsen tai nuoren intervallikuntoutuksen aikana. Perhetyön kuntoutusohjaajat järjestävät perheiden päiviä sekä erilaisia teemapäiviä ja leirejä huoltajille ja perheille. Työskentely tapahtuu moniammatillisesti jokaisen asiakkaan ja perheen yksilöllisen tarpeen mukaan. Perhe on itse omien asioidensa asiantuntija ja osa moniammatillista yhteistyötä.

Palveluun kuuluu mm.

  • palveluohjaus
  • kuntien myöntämien tukitoimien arvioinnit
  • kotikäynnit
  • perhettä sekä vanhemmuutta tukevat keskustelut
  • arjen ohjaus ja tukeminen
  • perheen ja kuntoutusyksikön välisen yhteistyön tukeminen
  • puhelinpalvelut

Palveluihin hakeutuminen

  • yhteydenotto kotikunnan sosiaali- tai terveystoimeen, Vaalijalan kuntayhtymän sosiaalityöntekijöihin tai kuntoutusohjaajiin
  • lähete hoitavalta taholta
  • konsultoiva ohjaus/ohjauskäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia, palvelun maksaa kotikunnan sosiaali- tai terveystoimi
Palvelukuvaus / Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö

KONSULTOIVA JA KUNTOUTTAVA PERHETYÖ

Kenelle

Konsultoivaa ja kuntouttavaa perhetyötä tehdään Vaalijalan kuntayhtymän yksiköissä sekä avopalveluissa. Lisäksi ohjausta annetaan asiakkaiden koteihin, kouluihin sekä muuhun asiakkaan arkeen. Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö on osa Vaalijalan erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille sekä heidän perheilleen tarkoitettua kuntoutusprosessia.

Tavoite

Tavoitteena on perheen ja lasten/nuorten hyvinvoinnin turvaaminen sekä perheen voimavarojen lisääminen yhdessä yksikön tai muiden toimijoiden avulla sekä lapsen/nuoren kuntoutusjakson tehostaminen. Pääasiallinen tavoite on toimia ennaltaehkäisevänä tukimuotona sekä voimaannuttaa perheitä itsensä asiantuntijoiksi ja toimimaan yhteistyössä moniammatillisten työyhteisön kanssa

Hyödyt

Perheen voimaantuminen, lasten- ja nuorten kuntoutusjaksojen tehostuminen. 

Palvelun sisältö

Perheen palvelutarpeen arviointi yhdessä perheen kanssa. Asiakkaan kotiin ja omaan elinympäristöön (mm. koulu, päiväkoti) annettava neuvonta, kuntoutusohjaus ja valmennus.  Moniammatillinen verkostokuntoutustyö osaamis- ja tukikeskuksen asiantuntijoiden, kotikunnan verkoston sekä muun palvelu- ja hoitoverkoston ja perheen kanssa yhdessä. Muiden asiantuntijapalveluiden konsultointi (mm. perheterapia, kommunikaatio-ohjaus). Yhteistyö Vaalijalan kuntoutusyksiköiden ja erityisopetuksen kanssa. Osaamis- ja tukikeskuksessa tapahtuvat toiminnalliset tapaamiset ja keskustelut perheiden kanssa. Lisäksi järjestetään perheleiri vuosittain.

Palveluun hakeutuminen

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä Vaalijalan poliklinikoille. Palveluun voi hakeutua myös täyttämällä palvelupyyntölomakkeen Vaalijan internetsivuilla. https://www.vaalijala.fi/palveluihin_hakeutuminen

Lisätietoa palveluista antaa palvelua tuottavat työntekijät.

Kesto

Kuntoutusohjaus määritellään tarve- tai sopimuskohtaisesti.

Hinta

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluun tarvitaan maksusitoumus asiakkaan kotikunnalta. Palvelu hinnoitellaan poliklinikkahinnaston mukaan.
https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit

Palvelun toteuttaja/ yhteystiedot

Piritta Hynninen, kuntoutusohjaaja, puh. 044 389 9784
Minna Moilanen, kuntoutuskoordinaattori, puh. 044 389 9712

päiväys 23.2.2021

Yhteyshenkilöt

Minna Moilanen

Kuntoutuskoordinaattori

Puh. 044 389 9712

minna.moilanen@etelasavonha.fi