Kompassi

Lasten ja nuorten psykiatrinen kuntoutusyksikkö

Oppilaskoti Kompassi tarjoaa kuntoutusta erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, joilla on psykiatrisia, psykososiaalisia, oppimiseen, käyttäytymiseen ja kommunikaatioon liittyviä haasteita. Kompassiin voidaan tulla joko sosiaalipalveluiden kuten vammaispalveluiden ja lastensuojelun tarpeissa tai terveydenhuollon lähetteellä.  

Kuntoutusyksikössä toteutetaan pitkäaikaiskuntoutusta lasten ja nuorten yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kuntoutus ja hoito perustuvat vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen. Kuntoutuksessa huomioidaan lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden tukeminen, vahvistaminen ja omien valintojen mahdollistaminen. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä lapsen ja nuoren, hänen läheistensä ja verkostonsa kanssa. Kuntoutuksessa painottuu lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen siten, että hänen arkielämän ja sosiaaliset taitonsa lisääntyvät ja vahvistuvat, esimerkkinä mediakasvatus. Tavoitteena on löytää toimintamalleja sekä kuntoutusmenetelmiä tukemaan lapsen ja nuoren selviytymistä arjessa, koulussa, kotona sekä jatkokuntoutuksessa.

Toimintaperiaatteet

Perheiden osallisuus

 • Turvallista kasvua ja kehitystä tukevaa yksilöllistä hoitoa, tukea sekä kuntoutusta yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa.
 • Kuntoutuksen lähtökohtana on yhteistyössä lapsen, hänen perheensä, eri sidosryhmien ja Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen moniammatillisen työryhmän kanssa laaditut yksilölliset kuntoutustavoitteet.

Turvallisuus

 • Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään visuaalisen tuen keinoin. Toimintojen ennakoitavuudella ja jäsentämisellä tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä kohti itsenäisempää toimintaa, vahvistetaan elämänhallinnan tunnetta sekä itsetuntemusta.
 • Tavoitteena on yksilöllisesti opettaa ja ohjata autismikirjon lasta turvalliseen, mahdollisimman mielekkääseen ja omatoimiseen arjessa selviytymiseen sekä hyvään aikuisuuteen.
 • Lapsi saa tarvitsemansa henkilökohtaisen tuen tavoitteiden edistämiseksi. Yksilöllinen tuentarve arvioidaan moniammatillisesti

Vahvuudet

 • Lapsen omia vahvuuksia tuetaan ja korostetaan sekä pyritään kehittämään lapsen tunne-, keskittymis- ja läsnäolotaitoja sekä vahvistamaan itsetuntemusta. Taitoja opettelemalla löydetään uusia keinoja arjessa selviytymiseen ja mahdollisten haastavien tilanteiden hallintaan. Tavoitteena on itsetunnoltaan vahva lapsi tai nuori, jolla on mielekästä vapaa-ajan toimintaa tai harrastus.

Ratkaisukeskeisyys

 • Yhdessä moniammatillisen tiimin ja lähiverkoston kanssa suunnitellaan toimintamalleja sekä jatkokuntoutusmenetelmiä tukemaan selviytymistä kotona ja omassa lähikoulussa.
 • Hyvinvointitaitoja opetetaan yksilöllisesti osana kuntouttaa viikkorunkoa.

Osallisuus ja yhteisöllisyys

 • Lapsen/nuoren yksilöllistä kommunikointia tuetaan ja kehitetään.
 • Vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta harjoittelemalla vuorovaikutus- sekä yhteisössä toimimisen taitoja. Yksilöllisesti luodaan ja kehitetään mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisöä- ja itseä koskevaan päätöksentekoon sekä toiminnan suunnitteluun.
 • Lapsen/nuoren itsemääräämisoikeutta tuetaan huomioimalla lapsen omat tavoitteet ja toiveet kuntoutukselle ja kannustamalla lasta osallisuuteen ja iänmukaiseen päätöksentekoon.
 • Kompassin lapset käyvät Sateenkaaren erityiskoulua. Yksilöllisesti ja tarpeen mukaisesti tuettu koulunkäynti kuntoutuksen perustana.

Perhe- ja verkostotyö mahdollistavat lapselle ja nuorelle sopivien jatkomahdollisuuksien löytymisen. Kuntoutusjakson jälkeen lapsi tai nuori siirtyy kotiin, perhekotiin tai jatkokuntoutukseen.

Kompassin tarjoamat liikkuvat kuntoutuspalvelut

Kompassi palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Oppilaskoti Kompassi
PALVELURYHMÄ: laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:                                   

Oppilaskoti Kompassi on 15-paikkainen erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö. Kompassin asiakaspaikat jakautuvat kolmeen eri pienyksikköön (Vilpertti, Viikari ja Vekkuli) kolmessa eri kerroksessa.

Kompassiin kuntoutukseen tulevilla lapsilla ja nuorilla on vaikeita psykiatrisia, psykososiaalisia, oppimiseen, käyttäytymiseen sekä kommunikaatioon liittyviä haasteita. Kompassi sijaitsee Nenonpellossa Pieksämäellä. Asiakkaat ovat alle 18 vuotiaita.

Kompassi voi toimia myös lastensuojelun sijaishuollon sijoituspaikkana kuntoutusta tarvitseville lapsille ja nuorilla.

https://www.vaalijala.fi/kompassi

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Oppilaskoti Kompassi tarjoaa turvallisen ympäristön lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. Kuntoutus painottuu lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukemiseen siten, että heidän sosiaaliset ja arkielämän taidot lisääntyvät ja vahvistuvat. Tavoitteena on löytää toimintamalleja ja kuntoutusmenetelmiä tukemaan lapsen / nuoren selviytymistä arjessa, koulussa, kotona ja jatkokuntoutuksessa.

Lasten ja nuorten kuntoutus perustuu kiintymyssuhdeperusteiseen (DDP) viitekehykseen. Kuntoutuksen tavoitteena on tarjota turvallinen ympäristö lapsen / nuoren kasvulle ja kehitykselle sekä opetella ja vahvistaa asiakkaan tunnesäätelytaitoja sekä hyväksyttäviä toimintamalleja. Kompassissa tuetaan asiakkaan omatoimisuustaitoja sekä häntä itsenäistymiseen kehitystasonsa mukaisesti.

Kuntoutuksessa painottuu asiakkaiden kasvun ja kehityksen tukeminen siten, että heidän taitonsa selvitä arjen tilanteissa lisääntyvät ja vahvistuvat. Arjessa huomioidaan lapsen ja nuoren itsemääräämisoikeuden tukeminen, vahvistaminen ja omien valintojen mahdollistaminen. Myös yhteisökasvatuksella on merkittävä rooli kuntoutuksessa.

Kuntoutuksessa varmistetaan lapsen ja nuoren oppivelvollisuuden suorittaminen. Perhetyön merkitys on olennainen osa kokonaisvaltaista kuntoutusta.

Palvelun sisältö:

 • Yhteistyössä lapsen / nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkoston ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa laadittu yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kokonaiskuntoutuksen tavoitteiden määrittely
 • Säännöllinen, kuntoutuksen alussa sovittu yhteydenpito lähiverkoston ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • lähiaikuisen tuki arjessa
 • KV-lain 42 § mukainen suunnitelma itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tukevista toimenpiteistä (laaditaan yhdessä lapsen / nuoren ja hänen verkoston kanssa kuntoutuksen alkaessa)
 • Turvallinen strukturoitu arki, yksilölliset päivä- ja viikko-ohjelmat
 • Kuntoutuksen asiantuntijoiden tuki ja tiivis yhteistyö (mm. lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, kuntoutuskoordinaattori)
 • Tarvittaessa sovitusti muut yksilöllisesti suunnitellut asiantuntijapalvelut (esim. perhe-, toiminta-, puhe-, musiikki- tai taideterapia, kommunikoinnin ohjaus)
 • Hoitotiimityöskentely, joka tarjoaa lapselle ja nuorelle turvalliset ja luottamukselliset vuorovaikutussuhteet sekä tukee lapsen/nuoren identiteetin vahvistumista ja psyykkistä eheytymistä
 • Peruskouluopinnot Sateenkaaren erityiskoulussa tai mahdolliset jatko-opinnot Pieksämäen ammatillisissa oppilaitoksissa, tarvittaessa lähiaikuisen tukemana
 • Perusterveydenhuolto, suunnitelmallinen terveydentilan, käyttäytymisoireiden sekä lääkityksen seuranta ja arviointi
 • ART-ryhmätoiminta (aggressiivisesti ja epäsosiaalisesti käyttäytyville nuorille suunnattu työskentelymalli)
 • AVEKKI-toimintatapamallin mukainen ennakoiva työskentely ja jälkipuinti
 • Jatkokuntoutuksen suunnittelu yhteistyössä lapsen, nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkoston, kotikunnan ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Perusmaksu sisältää; ei sisällä: ks. liite Palveluhinnoittelu.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassa olevan erityishuolto-ohjelman (eho), joka voidaan tehdä myös Vaalijalassa.

Yhteyttä voi ottaa Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja yksiköihin suoraan neuvojen saamiseksi.

www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus:

 • RAI-toimintakykyarviointi, arviointi tehdään vähintään puolen vuoden välein tai kun voinnissa tms. on muutoksia
 • Lapsen ja nuoren toimintakykyä arvioidaan päivittäin kaikissa arjen toiminnoissa, koulunkäynnissä ja sosiaalisissa suhteissa.

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta:

 • Lapselle ja nuorelle laaditaan kuntoutuksen alussa yksilöllinen kuntoutussuunnitelma yhdessä lapsen/nuoren, hänen perheensä sekä hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien yhteistyötahojen kanssa. Kuntoutussuunnitelmaa arvioidaan ja tarkastellaan kuntoutuksen edetessä yksilöllisesti sovituin väliajoin.
 • Lapsen / nuoren vointia arvioidaan ja seurataan päivittäin, huomiot kirjataan asiakastietojärjestelmä Lifecareen.
 • Lapsen / nuoren kuntoutuksen etenemistä arvioidaan ja suunnitellaan säännöllisesti yksikön hoitotiimeissä ja moniammatillisessa työryhmässä.

Yhteydenpito sidosryhmiin:

 • Säännöllinen yhteistyö perheen, lähiverkoston ja maksajatahon kanssa sovitusti yksilölliset toiveet ja tuentarpeet huomioiden (puhelimitse, sovitut tapaamiset).


Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta.
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Yksiköt huolehtivat. (Intervalli-kuntoutuksessa puolivuosittain) Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute.
 • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

Päivitetty 25.2.2021

Kompassi
Nenonpellontie 40 (postios.)
Kirkkopiha 20 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 050 389 9312
Vilpertti 044 389 9862
Vekkuli 040 481 6063
Viikari 050 389 9281

Yhteyshenkilöt

Kuntoutusyksikön johtaja, Kompassi

Puh. 050 389 9311

Kuntoutuskoordinaattori, Kompassi

Puh. 050 389 9253

Vastaava sairaanhoitaja, Kompassi

Puh. 050 389 9467