Koivu 4

Nuorten psykiatrinen kuntoutusyksikkö

Oppilaskoti Koivu 4 on kodinomainen, viisipaikkainen 14 - 17-vuotiaille suunnattu nuorten kuntoutusyksikkö. Oppilaskoti on Pieksämäen Naarajärven kaupunginosassa omakotitalossa toimiva yövalvottu laitoskuntoutusta tarjoava kuntoutusyksikkö, jonka tarkoituksena on rakentaa siltaa kuntoutuksessa olevan nuoren ja ympäröivän yhteiskunnan välille.

Kuntoutuksen aikana tuetaan nuorten osallisuutta ja heidän omatoimisuus- ja elämänhallinnan taitojaan kohti itsenäistymistä. Oppilaskodin toiminta perustuu yhteisöhoidon periaatteisiin ja yhteisökokouksissa suunnitellaan yhdessä arjen asioita yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Kuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutujat harjaantuvat toimimaan arjessa mahdollisimman itsenäisesti ja oppivat ottamaan vastuuta omasta elämästään. Monilla Koivun asiakkailla on haasteena impulsiivinen käytös ja tunteiden säätely. Koivu tarjoaa apua näihin haasteisiin positiivisuutta korostavin keinon (esim. ART-ryhmä, vihanhallinta).

Oppilaskodin nuoret suorittavat oppivelvollisuuttaan Sateenkaaren erityiskoulussa, suorittavat toisen asteen ammatillisiin opintoihin valmentavia opintoja ja osallistuvat yksilöllisesti toiminnalliseen kuntoutukseen. Koivu 4:ssä eletään tuetusti kodin arkea, johon kuuluu ruoanlaittoa, siivousta, pyykinhuoltoa ja pihanhoitoa sekä omista asioista huolehtimista ja harrastustoimintaa.

Koivu 4 palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: Koivu 4

PALVELURYHMÄ: laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:                                   

Palvelun nimi ja kohderyhmä:

Kuntoutusta 18 vuotta täyttäneille nuorille aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita, erityisiä oppimiseen, mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia. Kuntoutujalla voi olla kehitysvammadiagnoosi. Viiden nuoren oppilaskoti Koivu 4 sijaitsee Naarajärvellä viihtyisässä omakotitalossa.

https://www.vaalijala.fi/koivu

Kuntoutuksen tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Oppilaskoti Koivu 4 mahdollistaa nuoren aikuisen kokonaisvaltaisen kehityksen kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Koivu 4 sijaitsee osaamis- ja tukikeskuksen alueen ulkopuolella Naarajärven asutusalueella.

Koivu 4:ssa asuvien nuorten aikuisten kohdalla on tarkoitus vahvistaa jo aikaisemmin kuntoutuksen aikana opittuja taitoja ja elämänhallintaa sekä auttaa integroitumaan yhteiskuntaan, vastaamaan uusiin haasteisiin. Jokainen voi kehittyä kunkin omien kykyjensä mukaisesti.

Nuorta tuetaan ja autetaan mahdollisimman itsenäiseen elämään elämän kaikilla osa-alueilla.  Mielenterveys- ja käyttäytymisongelmien hallintaan tarjoamme moniammatillisen työryhmän tuen ja tarvittaessa terapiaa sovitusti. Kuntoutuksen tavoitteena on antaa valmiudet mahdollisimman hyvään ja tasapainoiseen aikuisuuteen omalla kotiseudulla opettelemalla huolehtimaan itsestään, hoitamaan asioitaan sekä myös omaa kotiaan.

Palvelun sisältö:

Palvelun sisältö:

 • yhteistyössä nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkoston ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa laadittu yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kokonaiskuntoutuksen tavoitteet
 • Jatkoasumisen suunnittelu ja mahdollisten tukipalvelujen järjestäminen avopalveluihin. Tarvittaessa järjestetään seurantakäyntejä sovitusti.
 • Kuntoutuksen aikana tuetaan asiakkaan ja hänen kotinsa välistä yhteyttä
 • Kuntoutusjakson aikana teemme monipuolista yhteistyötä monien eri tahojen kanssa taataksemme asiakkaalle kokonaisvaltaista tukea elämän eri osa-alueilla.
 • nuorten kuntoutus perustuu kiintymyssuhdeperusteiseen viitekehykseen.
 • KV-lain 42 § mukainen suunnitelma nuoren itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tukevista toimenpiteistä (laadittu yhdessä nuoren ja verkoston kanssa)
 • omahoitaja-työskentely, joka tarjoaa nuorelle turvallisen ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen sekä tukee nuoren identiteetin kehitystä sekä psyykkistä eheytymistä
 • ART-ryhmätoiminta (aggressiivisesti ja epäsosiaalisesti käyttäytyville nuorille suunnattu työskentelymalli)
 • Avekki-toimintatapamallin mukainen työskentely ja jälkipuinti
 • Nepsy-eli neuropsykiatrinen valmennus
 • omahoitajatiimin ja kuntoutuskoordinaattorin palvelut
 • jatkokuntoutuksen suunnittelu yhteistyössä nuoren, hänen perheensä, muun lähiverkoston sekä oman kotikunnan kanssa

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassa olevan erityishuolto-ohjelman (eho), joka voidaan tehdä myös Vaalijalassa.

Palveluista voi tiedustella ottamalla yhteyttä Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja yksiköihin suoraan neuvojen saamiseksi.

www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus:

 • RAI-toimintakykyarviointi vähintään puolivuosittain

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta:

 • päivittäinen seuranta ja raportointi asiakastietojärjestelmää (Lifecare) käyttäen
 • yhteistyöneuvottelut vähintään puolivuosittain
 • kuntoutussuunnitelman tarkastus vähintään vuosittain

Yhteydenpito sidosryhmiin:

 • säännöllinen yhteistyö perheen, lähiverkoston ja maksajatahon kanssa sovitusti yksilölliset toiveet ja tuentarpeet huomioiden (puhelimitse, sovitut tapaamiset)
   

Asiakaspalaute:

 • kuntoutustavoitteiden arviointi vähintään kolmen kuukauden välein nuoren, hänen verkostonsa ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa sovitusti
 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi teemoja palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen
 • yksikkö kerää asiakaspalautteen aina kuntoutusjakson päättyessä
 • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille
 • Qpro palautejärjestelmä, pyydetään palaute asiakkaalta, omaisilta, maksajataholta.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

Päivitetty 26.2.2021

Koivu
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 28 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Koivu 1: puh. 015 783 1333, Koivu 2: puh. 050 389 9334
Koivu 3: puh. 050 389 9306
Koivu 4: puh. 044 389 9742
Eetun talo: puh. 050 389 9356

Yhteyshenkilöt

Kuntoutuskoordinaattori (Koivu 1, 2)

Puh. 044 389 9786

Vastaava hoitaja, Eetun talo

Puh. 044 389 9759

Oppilaskodin johtaja, Koivu 1-4

Puh. 044 389 9713

Kuntoutuskoordinaattori, Koivu 4, Eetun talo

Puh. 050 389 9206

Kuntoutuskoordinaattori, Koivu 3

Puh. 050 389 9468