Kahvimyllyn palvelukodin toiminta on siirtynyt osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Kahvimylly

Kahvimyllyn palvelukoti Suonenjoella tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille henkilöille. Palvelukoti sijaitsee rauhallisella asuinalueella palveluiden lähettyvillä.

Kahvimylly lyhyesti

 • Asiakkaita tuetaan ja kannustetaan omatoimisuuteen sekä omien voimavarojen käyttöön heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen.
 • Asiakkaille mahdollistetaan osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin, joita on runsaasti tarjolla.
 • Ylläpidetään turvallista ja yhteisöllistä ilmapiiriä, jota tukee asiakkaiden osallistuminen palvelukodin kotitöihin. Vastuutehtävistä päätetään yhdessä asiakkaiden kanssa.
 • Palvelukodilla on 14 asuntoa, joista kaksi on itsenäisen asumisen mahdollistavia kaksioita.
 • Välimatkoja: Suonenjoen keskusta, jossa mm. lähikauppa, kirjasto ja terveyskeskus n. 1,5 km.

Arki Kahvimyllyssä

Kahvimyllyn palvelukodissa tähdätään siihen, että jokaisella asiakkaalla on mahdollisuus elää oman näköistä hyvää elämää. Asiakkaat osallistuvat niin arkitoimiin kuin erilaisten Kahvimyllyn järjestämien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin vastaa osaava henkilökunta.

Palvelukodin valttina voi pitää runsasta ja monipuolista vapaa-ajan toimintaa. Vuoden kohokohtia on jo perinteeksi muodostuneet Revontulen tanssit, joiden järjestelyihin koko talon väki osallistuu omalla panoksellaan. Tapahtuma kerää osallistujia myös muista Suonenjoen ja lähiseudun kuntien palvelukodeista sekä avopalvelujen piiristä. Kerran kuukaudessa Kahvimyllyssä vierailevat kaverikoirat, ja asiakkailla on yksilöllisiä harrastuksia ja vapaa-ajan toimintoja viikoittain.

Työikäiset asiakkaat käyvät osallisuutta edistävässä ja tukevassa päivä- tai työtoiminnassa. Kaikilla asiakkailla on kuitenkin ainakin kerran viikossa kotipäivä, jolloin harjoitellaan arkielämän taitoja ja hoidetaan omia asioita.

Kotipäivänä on mukava siivota ja keittää siivouskahvit, kertoo asiakas.

Kahvimyllyn ohjaajat ovat mukavia ja kilttejä, sanovat asiakkaat. 

Omassa huoneessa on mukava katsoa telkkaria sekä värittää värityskirjaa, kertoo asiakas.  

Palvelukuvaus / Tehostettu asumispalvelu

PALVELUKUVAUS: TEHOSTETTU ASUMISPALVELU

YKSIKÖN NIMI: Kahvimyllyn palvelukoti, Peltotie 2, Suonenjoki

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä:

Ympärivuorokautinen asumispalvelu kehitysvammaisille henkilöille

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle ohjausta, hoitoa, tukea ja apua palvelukodissa sovitulla tavalla. Tuen avulla asiakkaat selviytyvät asumiseen ja arkeen liittyvistä asioista. Tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin hyvä taso ja tyytyväisyys asumispalveluun. Myös itsemääräämisoikeuden toteutuminen on tärkeä tavoite.

Palvelun sisältö:


Asumispalveluun tarkoitetut asunnot sijaitsevat Kahvimyllyn palvelukodissa siten, että rakennuksen kummassakin päädyssä on seitsemän asuntoa. Palvelukodissa asuu yhteensä 14 asiakasta. Asunnot ovat asiakkaiden omia koteja, jotka he voivat itse sisustaa haluamallaan tavalla. Jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone. Kummasakin päädyssä on yhteinen oleskelutila, jotka yhdessä aulan oleskelutilan mahdollistavat yhteisöllisen toiminnan muiden asiakkaiden kanssa. Lisäksi palvelukodissa on yhteinen sauna. Vaalijalan kuntayhtymä omistaa kiinteistön ja asunnot, joten asiakas on vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään. Asumisen kuluihin on mahdollista hakea asumistukea Kelalta.

Palvelukodin asiakkaat saavat ympärivuorokautista tukea ja apua asumiseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Heitä tuetaan ja autetaan itsestä ja terveydestä huolehtimisessa, oman kodin hoidossa, asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa, vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa. Asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan ja heidän kuntoutumistaan tuetaan. Lisäksi henkilökunta tarjoaa asiakkaille psykososiaalista tukea ja keskusteluapua. Asiakkaiden kommunikointia tuetaan etsimällä tarvittaessa soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta he voisivat ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi omassa toimintaympäristössään. Asiakkaiden tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja tuetaan heitä löytämään muuta tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Asiakkaille myönnetyt palvelut on kirjattu kotikunnan laatimaan palvelusuunnitelmaan.

Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen henkilön tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asukkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu ja palvelut toteutetaan lakien mukaisesti. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Kahvimyllyn palvelukodissa työskentelee 10 ohjaajaa ja palvelukodin johtaja sekä lisäksi asiakkaan tarpeen mukaan on mahdollista resursoida henkilökohtaisia lähiohjaajia 8. Henkilökuntaa on palvelukodissa paikalla ympäri vuorokauden. Palvelukodin työntekijöillä on vähintään koulutasoinen sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Työntekijöitä on tyypillisesti aamu ja iltavuorossa 5 ja yössä 1, asukkaiden tarpeesta riippuen. Työntekijät käyvät säännöllisesti lisäkoulutuksissa sekä ylläpitävät ensiapu-, lääkehoito- ja pelastustaitoja.  

Kahvimyllyn asiakkailla on mahdollista osallistua Suonenjoen kaupungin, Hoitokoti Poppelin tai Rivertech ry:n toteuttamassa päivätoiminnassa 1–5 päivänä viikossa. Palvelukotiin arkipäiviksi jääville on järjestetty päiväaikaista toimintaa maanantaista perjantaihin. Palvelukodin päiväaikainen toiminta on yksilöllisesti suunniteltua toimintaa. Jokaisen asiakkaan kanssa on laadittu yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Yli 65-vuotiailla viriketoiminta kuuluu asumispalvelun hintaan.

Kahvimyllyn palvelukodissa huomioidaan asukkaiden erityistarpeet:

 • Yksilöllinen kommunikaatio, toimintatavat ja vahvuudet, joiden tukemiseen työntekijät yhdessä osallistuvat.
 • Sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta harjoitellaan jatkuvasti asumisen arjen tilanteissa.
 • Yksilöllisesti suunniteltu päivä- ja viikko-ohjelma sekä ohjattu vapaa-aika.
 • Toimintajärjestysten käyttö ja asioiden ennakointi (aika, paikka, toiminta, henkilöt).
 • Asiakasturvallisuuden ylläpito yksilöllisen suunnitelman mukaisesti (haastavien tilanteiden ennakointi ja ehkäisy, Avekki-toimintamalli, käyttäytymisanalyysi, tarpeen mukaiset rajoitustoimenpiteet).
 • Autistisen henkilön erityispiirteiden ja –tarpeiden tunteminen, tunnistaminen ja huomioiminen arjessa (aistit, tapa olla ja liikkua).
 • Henkilöstö saa täydennyskoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja tarvittaessa ohjaus- ja konsultaatiopalveluita ammattitaitonsa tueksi.

Palveluasumiseen ei sisälly:

Terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut palvelukodin asiakas saa perusterveydenhuollosta, Kelan kustantamana tai sovitusti Vaalijalan kuntayhtymän osaamis- ja tukikeskuksesta. Palvelukodissa voidaan toteuttaa sovittuja terveydenhoidon toimenpiteitä perusterveydenhuollon tai kotisairaanhoidon perehdyttämänä.

Palvelukodin ulkopuolisen päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä (päivätoiminta, työtoiminta) sovitaan kotikunnassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Matkojen järjestäminen asumispalvelusta työpaikalle ja takaisin eivät sisälly asumispalveluun.

Lisäpalvelut:

Palvelukodissa järjestetään asiakkaalle yksilöllistä päiväaikaista toimintaa, jos hän ei lähde kodin ulkopuoliseen päivätoimintaan.


Palveluasumiseen voidaan sisällyttää tarvittaessa asiakkaan rajoitustoimenpiteisiin liittyvän moniammatillisen työryhmän (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) arvioinnit ja konsultaatiot.

Turvallisen asumisen takaamiseksi asiakkaan tueksi on lisäpalveluna mahdollista resursoida henkilökohtainen lähiohjaaja.

Palveluprosessin vastuut ja kustannusten jakautuminen:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Asumispalvelun kustannukset

x

Asunnon vuokra

x

Ateriat

x

Ylläpitomaksu (pyykki- ja muut pesuaineet, käsipyyhepaperit, peseytymis- ja hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, ruokalaput, suojakäsineet- ja asusteet, muut pientarvikkeet)

x

Matkakustannukset asunnon ja työpaikan välillä

x

Minun elämäni suunnitelma, IMO-suunnitelma

x

Päiväaikaisen toiminnan suunnitelma/Kahvimyllyn palvelukoti

x

Asiakassuunnitelma/Palvelusuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:

Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet asumiseen. Asumispalvelun tavoitteet, sovittu ohjaus ja tuki sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen eri asumisen osa-alueilla kirjataan Minun elämäni suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Muutoksia asiakkaiden hyvinvoinnin tasossa arvioidaan säännöllisesti.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta asumispalvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Jokaisen palvelukodin valittu edustaja osallistuu vuosittain asiakasraatiin, johon tuodaan käsiteltäväksi asiakkaiden esille nostamia teemoja asumispalveluun ja osallisuuteen liittyen. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: LifeCare-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

Päivitetty 22.2.2021

Palvelukuvaus / Päiväaikainen toiminta

PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA KAHVIMYLLYN PALVELUKODISSA

YKSIKÖN NIMI: Kahvimyllyn palvelukoti, Peltotie 2, Suonenjoki

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä:

Päiväaikainen toiminta asumispalveluyksikön asiakkaille (kehitysvammaiset ja muut tukea tarvitsevat henkilöt)

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Kahvimyllyn palvelukoti järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista päiväaikaista toimintaa asumispalveluyksikössä, jos asukas ei lähde yksikön ulkopuoliseen päivätoimintaan. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä asiakkaan tyytyväisyys toiminnan sisältöön.

Palvelun sisältö:

Päiväaikainen toiminta on yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua. Yksilöllisesti suunnitellun toiminnan kesto on 2-3 h/arkipäivä. Toiminnan ohjaajina toimivat asumisyksikön ohjaajat.

Toiminnan sisältö perustuu asiakkaan toimintakykyarvioon. Omaohjaaja laatii asiakkaan kanssa yksilöllisen päiväaikaisen toiminnan suunnitelman osana asumispalveluun kuuluvaa Minun elämäni suunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan toiveet, tavoitteet ja toiminnan päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Palvelukodissa toteutettavien toimintapäivien määrä sovitaan yhteistyössä asiakkaan sidosryhmien ja kotikunnan vammaispalveluiden edustajan kanssa.

Päiväaikaisen toiminnan perustana on arkitaitojen, luovuuden, liikkumisen ja itseilmaisun tukeminen. Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Päiväaikaisessa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja

 • asiointi
 • keittiötyöt
 • siivous
 • vaatehuolto
 • itsestä huolehtiminen
 • raha-asiat, päivärytmi
 • itsemääräämisoikeus
 • tuettu päätöksenteko
 • liikunta
 • ulkoilu
 • keskustelut ja kommunikoinnin harjoittelu
 • vuorovaikutustilanteet
 • oppimistuokiot
 • sosiaalisten taitojen harjoittelu
 • vuorovaikutuksen harjoittelu
 • musiikki
 • kädentaidot
 • rakentelu
 • ruuan valmistaminen
 • leipominen
 • tietotekniikka
 • harrasteisiin tutustuminen
 • aistitoiminta

Palvelun hinta:

Hinta veloitetaan normaalin asumispalvelun käyttöpäivämaksun lisäksi. Jos asukkaalle on määritelty henkilökohtainen lähiohjaaja päiväajalle (hintaluokitus tai erillinen lisäpalvelu), ei asumisen päiväaikaisen toiminnan hintaa veloiteta.

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Ateriat

x

Päiväaikaisen toiminnan yksilöllinen suunnitelma

x

Asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi ja seuranta:
Asiakkaiden kanssa tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päiväaikaiseen toimintaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 3 - 6 kuukauden välein sekä Minun elämäni suunnitelman ja palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä.

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015).

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

Päivitetty 21.2.2022

Kahvimyllyn palvelukoti
Peltotie 2
77600 Suonenjoki

Puh. 050 389 9473

Yhteyshenkilöt

Antti Kervinen

Palvelukodin johtaja

Puh. 050 389 9472

antti.kervinen@pshyvinvointialue.fi