Eranto

Aikuisten neuropsykiatrinen kuntoutusyksikkö

Eranto tarjoaa neuropsykiatrisia kuntoutuspalveluja henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia kuten ADHD, Asperger, Tourette tai autismin kirjo. Kuntoutusyksikössä toteutetaan erilaisia arviointi- ja tutkimusjaksoja sekä pidempikestoisia kuntoutusjaksoja kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Kuntoutusyksikön työskentelyn lähtökohta on neuropsykiatrinen kuntoutus ja valmennus. Kuntoutuksen perustan muodostaa kuntoutujan arki kuntoutusyksikössä. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntoutujan kommunikaatioon ja sen vahvistamiseen sekä keinoihin ympäristön ja toiminnan hallintaan strukturoinnin avulla. Lisäksi kuntoutujaa tuetaan muilla hänen tarvitsemillaan terapiapalveluilla ja tukimuodoilla kuten opiskelulla ja työtoiminnalla. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan ja hänen läheistensä ja lähityöntekijöiden kanssa. Kuntoutustyöhön osallistuu kuntoutusyksikön henkilöstön lisäksi Vaalijalan moniammatillinen työryhmä ja toiminnallisen kuntoutuksen henkilöstö.

Eranto toimii Vaalijalan kuntoutuskeskuksen alueella kuntoutusyksikköä varten kunnostetussa hissillisessä esteettömässä kiinteistössä. Jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma yksiö, jossa on kylpyhuone. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota esteettömyyteen ja turvallisuuteen.

Henkilöstö on koulutettu erityistä neuropsykiatrista ja terapeuttista tukea tarvitsevan aikuisen kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen.

Eranto palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: ERANTO
PALVELURYHMÄ: Aikuisten kuntoutusyksikkö, laitoskuntoutus 

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Eranto on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden neuropsykiatrisen valmennuksen ja kuntoutuksen 12-paikkainen kuntoutusyksikkö. Kuntoutusta tarjotaan 18 vuotta täyttäneille henkilöille, joilla on esim. ADHD, Touretten -oireyhtymä tai autismin kirjon vaikeuksia. Kuntoutujia voidaan auttaa vaikeissa kommunikaatio-ongelmissa, pakko-oireisessa käyttäytymisessä sekä muissa psyyken ja käytöksen ongelmatilanteissa. Neuropsykiatrinen valmennus on osa Vaalijalan erityistä tukea tarvitseville asiakkaille tarkoitettua kuntoutusprosessia.   

https://www.vaalijala.fi/eranto   

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Kuntoutusyksikkö Eranto mahdollistaa asiakkaan tavoitteellisen, määräaikaisen ja kokonaisvaltaisen kuntoutuksen kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. 

Kuntoutuksessa huomioidaan asiakkaan itsemääräämisoikeus ja kuntoutukselle laaditaan tavoitteet moniammatillisesti yhteistyössä asiakkaan ja asiakkaan verkoston kanssa. Organisaation moniammatillinen työryhmä on tiiviisti mukana kuntoutusprosessissa.

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea ja lisätä asiakkaan omia voimavaroja ja antaa valmiudet mahdollisimman itsenäiseen, hyvään ja tasapainoiseen elämään. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntoutujan kommunikaatioon ja sen vahvistamiseen sekä keinoihin ympäristön ja toiminnan hallintaan strukturoinnin avulla. Lisäksi kuntoutujaa tuetaan muilla hänen tarvitsemillaan terapiapalveluilla ja tukimuodoilla kuten opiskelulla ja työtoiminnalla. 

Tilat ja muu ympäristö on pyritty rakentamaan tavoitteita edistäväksi.

Palvelun sisältö:

 • Asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteuttaminen yksilöllisesti laaditun suunnitelman (IMO) mukaisesti
 • Asiakkaan yksilöllinen palvelutarpeen arviointi moniammatillisesti yhdessä asiakkaan sekä asiakkaan omaisten ja muun verkoston kanssa
 • Moniammatillinen kuntoutustyö Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen asiantuntijoiden, kotikunnan verkoston sekä muun palvelu- ja hoitoverkoston ja asiakkaan omaisten kanssa
 • Asiantuntijapalvelut yksilöllisesti ja tarpeen mukaisesti (yksikön lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, sekä tarvittaessa perheterapeutit, seksuaalineuvoja ja -terapeutti, kommunikaatio-ohjaaja, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, työ- ja päivätoiminnan ohjaajat, vapaa-ajan ohjaajat, taidetoiminta ja hengellinen toiminta)
 • Kommunikaation tukeminen ja mahdollistaminen asiakkaan omalla kommunikaatiomenetelmällä
 • Yksilöllisesti suunniteltu strukturoitu päivä- ja viikko-ohjelma
 • Turvallinen, esteetön ja aistiystävällinen ympäristö
 • AVEKKI-toimintatapamallin mukainen ennakoiva työskentely ja jälkiselvittely
 • Säännöllinen yhteydenpito asiakkaan verkoston kanssa (kunta, omaiset)
 • Muuttovalmennus
 • Tarvittaessa liikkuvat kuntoutuspalvelut sekä tutustuminen asiakkaan omaan toimintaympäristöön
 • Omaisten yöpymis- ja perhevierailumahdollisuus sovitusti

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan sosiaalityöntekijöille.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassa olevan erityishuolto-ohjelman (eho), joka voidaan tehdä myös Vaalijalassa.

Yhteyttä voi ottaa Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja yksiköihin suoraan neuvojen saamiseksi. www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus (mikä, milloin):

 • RAI-arviointi, ASTA,Toimi, käyttäytymisen seurannan ja päivittäisten taitojen arviointi, Cars-arviointi sekä tarvittaessa puheterapeutin, psykologin, autismikuntoutusohjaajan tai toimintaterapeutin tekemät arvioinnit
 • RAI-arviointi n. ½-vuoden välein, muut arvioinnit tarvittaessa 

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta (miten, milloin):

 • Kuntoutusyksikön työryhmä arvioi asiakkaan kuntoutusta päivittäin
 • Kuntoutustavoitteiden arviointi moniammatillisesti vähintään kolmen kuukauden välein
 • Kuntoutuskokoukset ja neuvottelut sovitusti

Yhteydenpito sidosryhmiin (mihin, miten, milloin):

 • Yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kuntoutuksen alussa omaisten ja asiakkaan muun verkoston kanssa 

Asiakaspalaute:

 • Henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta. 
 • Asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Yksiköt huolehtivat. (Intervalli-kuntoutuksessa puolivuosittain) Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute. 

Palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

 • Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.
 • Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.
 • Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto ja sisältö 2021: liitteenä

päiväys 25.2.2021

Eranto
Nenonpellontie 40 (postios.)
Alatie 15 (käyntios.)
76940 Nenonpelto, puh. 015 783 1336

Pyry, puh. 050 389 9336
Piiru, puh. 050 389 9239
Kuura, puh. 050 389 9779
Tuisku, puh. 050 389 9355

Yhteyshenkilöt

Kuntoutusyksikön johtaja, Eranto

Puh. 044 389 9745

Kuntoutuskoordinaattori, Eranto

Puh. 044 389 9763