Autismikuntoutusohjaus

Autismikuntoutusohjaus on konsultointia ja ohjausta autismin/neuropsykiatrian kirjon henkilöille, heidän läheisilleen ja yhteistyötahoille. Kuntoutusohjauksen keskeinen tehtävä on tukea henkilöiden kuntoutumista, omaa kykyä selviytyä arkielämässä ja kuntouttajien toimintaa taitojen vahvistamiseksi.

Autismikuntoutusohjaus on osa Vaalijalan kuntayhtymän tuottamia liikkuvia asiantuntijapalveluja.

Autismikuntoutusohjauspalvelut

 • Ensitiedon antaminen perheille
 • Konsultoiva ohjaus/ohjauskäynnit toimintaympäristöihin (koti, päiväkoti, koulu, palvelukodit, työ- ja toimintakeskukset jne.): Tarjoamme tukea kuntoutuksen toteuttamiseen (mm. struktuurien luomiseen, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen tukemiseen, haastavan käyttäytymisen pulmien ratkaisemiseen, aistipulmien havaitsemiseen ja huomioimiseen).
 • Ohjauskäyntien sisältö ja tavoitteet sovitaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.
 • Arvioinnit: autismikuntoutukseen liittyvien arviointien tekeminen ja hyödyntäminen kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Kouluttaminen: perustietoa autismista -koulutusta koulutuskeskus Myötätuulessa ja tilauksesta

Alue-Aune toiminta: alueellisen ja valtakunnallisen verkostoitumisen tukeminen ja tiedon välittäminen (Autismi- ja Aspergerliitto)

Tavoitteet 

 • Tukea autismin ja neuropsykiatrian kirjon henkilöiden kuntoutumista ja kuntoutustyötä heidän omissa toimintaympäristöissään. 

 • Lisätä autismi-ja neuropsykiatrian kirjon kanssa toimivien henkilöiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia vastata autismikirjon henkilön tarpeisiin. 

 • Tukea siihen, että autismin- ja neuropsykiatrian kirjolainen voisi tulla kohdatuksi omana itsenään, sellaisena kuin hän on. 

Hyödyt 

Autismikuntoutusohjaajat tutustuvat asiakkaiden eri toimintaympäristöihin, tekevät yhteistyötä moniammatillisesti näissä toimintaympäristöissä. Tavoitteena löytää olemassa olevia voimavaroja, vahvuuksia sekä ennakoivia toimintamalleja kestävien ratkaisujen syntymiseen. Tuetaan asiakkaiden itsenäistä selviytymistä heidän jokapäiväisessä elämässään, tavoitteena mahdollisimman itsenäinen elämä. 

Palveluihin hakeutuminen

 • yhteydenotto kotikunnan sosiaali- tai terveystoimeen, Vaalijalan kuntayhtymän sosiaalityöntekijöihin tai kuntoutusohjaajiin
 • lähete hoitavalta taholta
 • konsultoiva ohjaus/ohjauskäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia, palvelun maksaa kotikunnan sosiaali- tai terveystoimi
Palvelukuvaus / Autismikuntoutusohjaus

AUTISMIKUNTOUTUSOHJAUS

Kenelle

Autismikuntoutusohjaus on konsultointia ja ohjausta autismin ja neuropsykiatrian kirjon henkilöille sekä heidän kanssaan toimiville henkilöille, heidän omissa toimintaympäristöissään.

Tavoite

Autismikuntoutusohjauksen tavoitteita:

1) tukea autismin ja neuropsykiatrian kirjon henkilöiden kuntoutumista ja kuntoutustyötä heidän omissa toimintaympäristöissään.

2) lisätä autismi-ja neuropsykiatrian kirjon kanssa toimivien henkilöiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia vastata autismikirjon henkilön tarpeisiin.

3) tukea siihen, että autismin- ja neuropsykiatrian kirjolainen voisi tulla kohdatuksi omana itsenään, sellaisena kuin hän on.

Hyödyt

Autismikuntoutusohjaajat tutustuvat asiakkaiden eri toimintaympäristöihin, tekevät yhteistyötä moniammatillisesti näissä toimintaympäristöissä, pyrkimyksenä löytää voimavaroja ja ennakoivia ratkaisuja kestävien ratkaisujen syntymiseen. Tuetaan asiakkaiden itsenäistä selviytymistä heidän jokapäiväisessä elämässään, tavoitteena mahdollisimman itsenäinen elämä.

Palvelun sisältö

Konsultaatio- ja ohjauskäynnit eri toimintaympäristöihin: perheisiin, asumisyksiköihin, päiväkoteihin, kouluihin, aamu- ja iltapäivähoitopaikkoihin sekä työ- ja päivätoimintapaikkoihin. Ohjauskäynnit koostuvat erilaisista osista kuten havainnoinnista, neuvotteluista, materiaalin käytön ohjaamisesta, palveluohjauksesta sekä yleisesti perheen ja autismin- neuropsykiatrian kirjolaisen kanssa toimivan henkilön tukemisesta. Tiedon keräämisen jälkeen tehdään suositukset ja ehdotukset tarvittaessa kirjallisesti. Konsultaatiokäynnit sisältävät työyhteisön toiminnan ja toimintamallien ohjaamista autismin ja neuropsykiatrian kirjon tarpeet huomioiden. 

Arviointien tekeminen (CARS, PEP-R, AAPEP). 

Erillispalveluna: Koulutuspalvelut; Perustietoa autismista-koulutukset, arviointimenetelmät (PEP-R, AAPEP, CARS). Koulutuksia toteutetaan Koulutuskeskus Myötätuulessa Pieksämäellä sekä sopimuksen mukaan myös muualla

Palveluun hakeutuminen

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä Vaalijalan poliklinikoille tai palvelua tuottaviin työntekijöihin. Palveluun voi hakeutua myös täyttämällä palvelupyyntölomakkeen Vaalijan internetsivuilla. https://www.vaalijala.fi/palveluihin_hakeutuminen

Kesto

Autismikuntoutusohjauksen käynnit määritellään tarve-/sopimuskohtaisesti.

Hinta

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluun tarvitaan maksusitoumus asiakkaan kotikunnalta. Palvelu hinnoitellaan poliklinikkahinnaston mukaan.
https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit

Palvelun toteuttaja/ yhteystiedot

Nina Kallio, autismikuntoutusohjaa, puh. 050 389 9361

Noora Valkonen, autismikuntoutusohjaa, puh. 044 389 9661

Satu Jouha, autismikuntoutusohjaa, puh.044 389 9702

päiväys 14.9.2022

Yhteyshenkilöt

Satu Jouha

Autismikuntoutusohjaaja

Puh. 044 389 9702

satu.jouha@etelasavonha.fi