Autismikuntoutusohjaus

Autismikuntoutusohjaus on konsultointia ja ohjausta autismin/neuropsykiatrian kirjon henkilöille, heidän läheisilleen ja yhteistyötahoille. Kuntoutusohjauksen keskeinen tehtävä on tukea henkilöiden kuntoutumista, omaa kykyä selviytyä arkielämässä ja kuntouttajien toimintaa taitojen vahvistamiseksi.

Autismikuntoutusohjaus on osa Vaalijalan kuntayhtymän tuottamia liikkuvia asiantuntijapalveluja.

Autismikuntoutusohjauspalvelut

 • Ensitiedon antaminen perheille
 • Konsultoiva ohjaus/ohjauskäynnit toimintaympäristöihin (koti, päiväkoti, koulu, palvelukodit, työ- ja toimintakeskukset jne.): Tarjoamme tukea kuntoutuksen toteuttamiseen (mm. struktuurien luomiseen, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen tukemiseen, haastavan käyttäytymisen pulmien ratkaisemiseen, aistipulmien havaitsemiseen ja huomioimiseen).
 • Ohjauskäyntien sisältö ja tavoitteet sovitaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.
 • Arvioinnit: autismikuntoutukseen liittyvien arviointien tekeminen ja hyödyntäminen kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Kouluttaminen: perustietoa autismista -koulutusta koulutuskeskus Myötätuulessa ja tilauksesta

Alue-Aune toiminta: alueellisen ja valtakunnallisen verkostoitumisen tukeminen ja tiedon välittäminen (Autismi- ja Aspergerliitto)

Tavoitteet 

 • Tukea autismin ja neuropsykiatrian kirjon henkilöiden kuntoutumista ja kuntoutustyötä heidän omissa toimintaympäristöissään. 

 • Lisätä autismi-ja neuropsykiatrian kirjon kanssa toimivien henkilöiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia vastata autismikirjon henkilön tarpeisiin. 

 • Tukea siihen, että autismin- ja neuropsykiatrian kirjolainen voisi tulla kohdatuksi omana itsenään, sellaisena kuin hän on. 

Hyödyt 

Autismikuntoutusohjaajat tutustuvat asiakkaiden eri toimintaympäristöihin, tekevät yhteistyötä moniammatillisesti näissä toimintaympäristöissä. Tavoitteena löytää olemassa olevia voimavaroja, vahvuuksia sekä ennakoivia toimintamalleja kestävien ratkaisujen syntymiseen. Tuetaan asiakkaiden itsenäistä selviytymistä heidän jokapäiväisessä elämässään, tavoitteena mahdollisimman itsenäinen elämä. 

Palveluihin hakeutuminen

 • yhteydenotto kotikunnan sosiaali- tai terveystoimeen, Vaalijalan kuntayhtymän sosiaalityöntekijöihin tai kuntoutusohjaajiin
 • lähete hoitavalta taholta
 • konsultoiva ohjaus/ohjauskäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia, palvelun maksaa kotikunnan sosiaali- tai terveystoimi

Yhteyshenkilöt

Satu Jouha

Autismikuntoutusohjaaja

Puh. 044 389 9702

satu.jouha@etelasavonha.fi

Laakko Mira

Autismikuntoutusohjaaja

Puh. 044 3899 705

mira.laakko@etelasavonha.fi