Autismi

Autismin kirjo -koulutuskokonaisuus antaa valmiudet ymmärtää autismin kirjon henkilöiden käyttäytymistä. Lisäksi koulutus antaa työkaluja opetukseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Koulutuskokonaisuus sisältää sekä perustietoutta autismista että syventäviä osioita. Ennen syventäviä on toivottavaa, että koulutukseen osallistujalla on perustietoutta autismin kirjosta.

Autismin kirjo – perustietoa autismista

Kaksipäiväisessä koulutuksessa käydään läpi mitä autisminkirjo pitää sisällään ja yleistä diagnosoinnista, opetellaan havaitsemaan ja tunnistamaan autistista käyttäytymistä (mm. vuorovaikutus, kommunikaatio ja aistitiedonkäsittely) ja kirjaamaan tehtyjä havaintoja. Koulutuksessa tutustutaan autismikuntoutuksessa käytettäviin TEACCH-kuntoutusohjelman mukaisiin keinoihin ja välineisiin ja opitaan hyödyntämään saatua tietoa kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Autismin kirjo – välineitä vuorovaikutukseen ja kommunikointiin

Koulutuksessa syvennytään autismin kirjon henkilöiden kommunikaation ja vuorovaikutuksen ominaispiirteisiin, kommunikaatiotaitojen hallinnan merkitykseen arjen sujumisessa ja keinoihin tukea kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä arjessa. Erityisesti perehdymme toiminnallisen kommunikaation kehittämiseen mm. suomalaisten puheterapeuttien kehittämän kommunikaatiokolmion ja kommunikaation ydintaitojen vahvistamisen avulla, ns. kuvavaihtokauppa-, PRT- ja keskustelumattomenetelmiin. Koulutuksessa käsitellään myös puheen vastaanottamisen ja ymmärtämisen tukemisen tärkeyttä autismin kirjon henkilöiden kanssa keskusteltaessa. Lisäksi tutustumme puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikaatiomateriaaliin.

Kouluttajat: puheterapeutit ja kommunikaatio-ohjaajat

Autismin kirjo – aistitiedon käsittely

Koulutuksen aistitiedon käsittelyosiossa tavoitteena on lisätä koulutukseen osallistujien tietoa ja ymmärrystä sensorisen integraation eli aistitiedon käsittelyn käsitteestä, teoriasta ja ongelmista sekä siitä, miten sensorinen integraatio ja sen ongelmat näkyvät arjen toiminnassa ja käyttäytymisessä. Koulutuksessa perehdytään myös siihen, kuinka ongelmia voidaan huomioida ja ehkäistä.

Kouluttaja: toimintaterapeutti Kati Auvinen

Autismin kirjo – käyttäytymisen haasteet

Käyttäytymisen haasteet -koulutuksessa käsitellään autismin kirjoa ja kehitysvammaisuutta. Perehdytään toimintakyvyn kuvaamiseen ja käyttäytymisanalyysiin. Koulutuksessa paneudutaan myös psyykkisten häiriöiden ja käyttäytymisongelmien erottamiseen. Käydään myös läpi psykologisia hoitomenetelmiä.

Kouluttaja: psykologi, psykoterapeutti Markus Sundin

Yhteyshenkilöt

Markus Sundin

Johtava psykologi, psykoterapeutti

Puh. 050 389 9260

markus.sundin@etelasavonha.fi

Satu Jouha

Autismikuntoutusohjaaja

Puh. 044 389 9702

satu.jouha@etelasavonha.fi