Alueelliset poliklinikat

Vaalijalan kuntayhtymän poliklinikat toimivat Jyväskylässä, Kuopiossa ja Pieksämäellä. Ne ovat asiantuntijatahoja, jotka suunnittelevat kuntoutusta ja arvioivat sen tarvetta ja toteutumista yhdessä asiakkaan lähiverkoston ja kotikunnan kanssa. Poliklinikoiden tehtävänä on tukea avopalveluja, antaa tietoa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluista, kehitysvammaisuudesta ja edistää kehitysvammaisten henkilöiden toimintakykyä.

Poliklinikoiden toiminta perustuu moniammatilliseen työskentelyyn. Tarvittaessa työryhmään voi kuulua esim. lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, autismiohjaaja, fysio-, puhe- tai toimintaterapeutti sekä mielenterveystyön konsultoiva sairaanhoitaja. Vaalijalan kuntoutuksen asiantuntijoiden jalkautuvat kuntoutuspalvelut ovat käytettävissä asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan poliklinikoiden kautta. Toiminta on perhekeskeistä, asiakkaan kokonaistilanteen huomioivaa ja ennaltaehkäisevää. Toiminta voi tapahtua poliklinikalla tai asiakkaiden toimintaympäristöissä.

Poliklinikalla keskitytään erityisen tuen ja kehitysvammaisuuden erityiskysymyksiin varhaislapsuudessa, koulu- ja opiskeluaikana sekä erilaisissa kriisitilanteissa. Kuntoutuksen suunnittelun lisäksi toiminnassa painottuu käytös- ja mielenterveysongelmien selvittäminen, ikääntymiseen liittyvät ongelmat, perheiden tukeminen sekä erityiseen tukeen ja kehitysvammaisuuteen liittyvä neuvonta ja ohjaus.

Asiakkaat ohjautuvat poliklinikalle erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen tai perusterveydenhuollon kautta. Asiakkaat voivat olla kaiken ikäisiä ja asiakkuus on usein pitkäaikainen. Asiakkaat tai heidän omaisensa voivat olla myös suoraan yhteydessä poliklinikan työntekijöihin.

Vastaanotot ovat asiakkaalle maksuttomia. Lääkärinlausunnoista voidaan periä palkkio.